Handhaving fokken van honden met korte snuiten - reactie mopshondenvereniging

Handhaving fokken van honden met korte snuiten - reactie mopshondenvereniging

Radar heeft Commedia mopshondenvereniging  om een reactie gevraagd op het item 'Handhaving fokken van honden met korte snuiten'. Het antwoord van de vereniging lees je hieronder.

'Het bestuur van Commedia, rasvereniging voor fokkers en liefhebbers van de Mopshond, juicht het toe dat de minister op een krachtige wijze een interventie pleegt om het welzijn en de gezondheid van kortsnuitige honden te bevorderen. Op het niveau van ambitie hebben de minister en de rasvereniging dus duidelijk iets gemeen. 

Het bestuur van Commedia betwijfelt wel of alle adviezen die in het rapport zijn opgenomen haalbaar en effectief zijn. 

Samen met de Raad van Beheer werkt Commedia al jaren aan fokbeleid dat bijdraagt aan verbetering van de gezondheid en het welzijn. De Mopshonden, waarmee gefokt wordt, nemen bijvoorbeeld deel aan een uithoudingstest. Een ervaren dierenarts beoordeelt of de Mopshond goed ademt en na een stevige inspanning voldoende herstelt. Met mopshonden die deze test niet halen wordt niet gefokt. Recentelijk hebben de leden van Commedia besloten deze test nog verder te professionaliseren en op latere leeftijd nog een keer te herhalen. 

Ook is de mate van gezondheid en de kwaliteit van het welzijn van Mopshonden onlangs beoordeeld tijdens een, door de Raad van Beheer georganiseerde, zogenaamde nulmeting. Deze dag stond in het teken van tevredenheid bij participerende dierenartsen over de gezondheid van deelnemende mopshonden. Eén van de aanwezige dierenartsen heeft overigens meegewerkt aan het rapport van de faculteit. Het bestuur van Commedia durft al bij al wel te stellen dat de fokkers van Commedia internationaal gezien voortrekkers zijn op het gebied van fokbeleid gericht op het verbeteren van de gezondheid. 

Er is het afgelopen jaar ook geprobeerd om in gesprek te komen met het ministerie van LNV om gezamenlijk te beoordelen welke strategie het meest effectief is. Hoewel de minister de uitnodiging bij herhaling heeft gekregen, heeft dit nog niet geleid tot een "ministerieel" kopje koffie. Wanneer de minister besluit om de adviezen uit het rapport met onmiddellijk ingang over te nemen, dan zal er sprake zijn van een grote en ongewenste spin off. De adviezen zijn een verkapt verbod op het fokken van bepaalde rassen, waaronder de mopshond. Ook andere factoren, zoals het importeren van mopshonden vanuit dubieuze soms malafide buitenlandse fokbedrijven, vormen een evidente bedreiging voor de gezondheid en het welzijn van honden, maar worden door dit rapport niet gehinderd. Het deels verbieden van georganiseerde Nederlandse fokkerij van bepaalde rassen zal deze malafide ondernemingen zeker extra kansen bieden, waardoor het welzijn van kortsnuitige honden in Nederland niet beter wordt. 

Alle reden dus om onze rasvereniging, waarbinnen fokkers op een georganiseerde, transparante en controleerbare manier invulling geven aan hun passie, in de gelegenheid te stellen om een haalbaar fokprogramma te ontwikkelen en dit samen met de Raad van Beheer en het Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren uit te voeren, te monitoren en te beoordelen. 

De rasbeschrijving biedt voldoende ruimte om deze verbeterstappen te zetten. Het begrip "een relatief korte snuit" schept bijvoorbeeld ruimte om de snuitlengte te doen toenemen. De te expliciete focus op snuitlengte doet naar ons oordeel overigens afbreuk aan de complexiteit van het probleem. De snuitlengte moet zeker toenemen, maar ook de conditie van de hond, mate waarin neusgaten open zijn en de relatieve nekdikte zijn belangrijke indicatoren en deze moeten deskundig en in onderlinge samenhang beoordeeld worden op effectiviteit en haalbaarheid. De universiteit van Cambridge ontwikkelt hiertoe nu een aantal instrumenten die zeker in alle overwegingen zullen worden meegenomen. 

Al met al ziet het bestuur van Commedia de brief van de minister als een uitstekend startsein voor een dialoog over slimme en gerichte interventies gericht op het verbeteren van de gezondheid van honden. Als de inspecteurs van de NVWA en de beleidsambtenaren van LNV even sympathiek zijn als hun politiek eindverantwoordelijke bewindspersoon, dan verheugen we ons er nog op ook! '
 

Ook interessant