toggle menu

Opstalverzekering keert te weinig uit na brand - reactie Nh1816

Opstalverzekering keert te weinig uit na brand - reactie Nh1816

In de tv-uitzending van 10 december 2018 besteedt Radar aandacht aan de opstalverzekering en de uitkering daarvan na een woningbrand. In het kader hiervan heeft verzekeraar Nh1816 de volgende reactie gestuurd.

Antwoord van NH 1816 Verzekeringen op vragen van Radar

1. Waarom duurt de afwikkeling van de brandschade zo lang?

Antwoord : Het duurt lang omdat ondanks verscheidene handreikingen geen overeenstemming met de heer Trap bereikt kan worden over de schadevaststelling.

Toelichting


Het gaat hier om de afwikkeling van een brandschade van 02-03-2018 in Oosterend (Texel). Op 2 maart was er een grote brand waarbij 5 panden waren betrokken. 2 van deze panden waren eigendom van de heer D. Trap en verzekerd bij NH 1816 verzekeringen. De adressen van de panden zijn Koetebuurt 20 A met een verzekerd bedrag aan opstal van € 226.100,- en Wierstraat 1 met verzekerd bedrag van deze opstal van € 269.300,- . Beide panden moeten als gevolg van de brand als totaal verloren worden beschouwd.

Verzekerde heeft direct na de schade een deskundige ingeschakeld (contra-expert) om zijn belangen met betrekking tot het vaststellen van de hoogte van de schade te behartigen. Deze deskundige heeft gesproken met de door de nh1816 ingeschakelde expert op 30 april 2018. De contra-expert gaf als herbouwbedrag op € 242.000,- voor Koetebuurt en € 300.000,- voor Wierstraat. Vanwege het feit dat door de brand 4 panden waren verwoest werd gezamenlijk besloten 1 offerte van een Texelse aannemer te vragen.

Deze aannemers begroting kwam in juli 2018 en lag ruim boven de door de contra-expert becijferde herbouwwaardes. Beide schade-experts waren van mening dat de kosten begroting van deze aannemer te hoog was. Omdat voor een van de belendende percelen aan een tweede aannemer was gevraagd een begroting te maken werd besloten deze begroting af te wachten. Deze begroting voor het belendend perceel kwam in oktober 2018 en werd door de experts besproken. Aan de hand van deze begroting werd door de experts een herziene schade vaststelling gemaakt waarin beide experts zich konden vinden.

De contra-expert heeft deze vaststelling voorgelegd aan verzekerde. Verzekerde wilde zijn panden uitsluitend laten herbouwen door de aannemer die hij om een begroting had verzocht. De contra- expert heeft daarna namens verzekerde de oorspronkelijke aannemersofferte van respectievelijk € 405.215,- ten aanzien van de Wierstraat en € 352.112,- ten aanzien van de Koetebuurt ingebracht als schadevaststelling (claim). De contra-expert heeft deze vaststelling begin november 2018 besproken met de door ons ingeschakelde expert. Afgesproken werd om te proberen uit de impasse te komen om met de aannemer die de offerte had gemaakt om de tafel te gaan om te kijken of het verschil was op te lossen. Deze afspraak was op 27 november 2018 en heeft helaas geen oplossing gebracht.

Zaak is nu voorgelegd aan een derde deskundige (arbiter) die een bindende uitspraak gaat doen.

2. Waardoor zit er zo’n groot financieel gat tussen de uitkering van de verzekering en de kosten van herbouw?

Antwoord: Er zit een behoorlijk gat tussen omdat offerte van de door de heer Trap ingeschakelde aannemer naar onze mening bovenmatig is.

Toelichting


De aannemer die verzekerde heeft ingeschakeld heeft naar de mening van de deskundigen een veel te hoge begroting neergelegd. Uitgangspunt bij de berekening van de herbouwkosten zijn de noodzakelijke kosten op moment van herbouw rekening houdend met redelijkheid en billijkheid. De begroting zoals door de aannemer ingebracht voldoet hier naar onze mening niet aan. Inmiddels is door een tweede (gerenommeerde) plaatselijke aannemer bevestigt dat herbouw kan plaatsvinden voor de door ons ingeschakelde expert berekende bedragen. Voor de Wierstraat is dat € 330.000,- en voor de Koetebuurt € 275.000,- . Ook blijkt dat de andere door de brand verwoeste panden voor een aanmerkelijk lagere m3 prijs kunnen worden herbouwd dan de m3 prijs die door de aannemer van verzekerde worden gevraagd. De m3 prijs zoals door de expert berekend voor het woonhuis van de heer Trap ligt overigens ruimschoots boven de m3 prijs die voor herbouw van deze andere betrokken panden is aangehouden

3. Waarom wil of kan de verzekeraar geen hoger schadebedrag uitkeren?

Antwoord : Wij willen geen hoger schadebedrag uitkeren omdat de vordering van de heer Trap op basis van de inzichten van de ingeschakelde experts bovenmatig is.

Toelichting


Een verzekeraar heeft in de polisvoorwaarden geregeld hoe de schade wordt vastgesteld en zal bij schade overeenkomstig deze voorwaarden uitkeren. Het gaat om de feitelijk noodzakelijke bouwkosten naar redelijkheid en billijkheid gelet op het prijsniveau op moment van schade/herbouw.

4. Wat heb je als consument aan garantie tegen onderverzekering?

Antwoord: Veel, wij vergoeden bij garantie tegen onderverzekering de reële kosten van herbouw ook als die hoger zijn dan het verzekerd bedrag. Als er geen garantie was geweest was maximaal het verzekerd bedrag aan verzekerde uitgekeerd.

Toelichting


Juist bij deze schade blijkt wat de waarde van een garantie tegen onderverzekering is. Als er geen garantie was geweest dan zou de uitkering nooit meer zijn dan het verzekerde bedrag. Dus voor de Koetebuurt € 226.100,- en voor de Wierstraat € 269.300,- . Stel dat als uitgangspunt de schade begroting van de door verzekerde ingeschakelde aannemer zou worden gevolgd dan zou verzekerde een groot bedrag voor eigen rekening moeten nemen.

Adres Koetebuurt Wierstraat

Verzekerde som € 226.110
€ 269.300

Offerte volgens aannemer verzekerde € 352.112

€ 405.215

Verschil 
€ 126.002 (55 %) € 135.915 (50 %)

Door de garantie kan bij akkoord over de schadebegroting worden herbouwd zonder dat verzekerde zelf geld moet bijleggen.

NB Bij een van de andere niet bij NH1816 verzekerde panden was wel onderverzekering zonder garantie aan de orde en hierdoor komt deze verzekerde meer dan € 60.000,- tekort

5. Zou het verschil in kosten kunnen komen door de enorme drukte in de bouw en de forse prijsstijgingen voor loonkosten en bouwmaterialen in de afgelopen jaren?

Antwoord : Nee wij stellen de schade vast op basis van de bouwkosten op moment van de schade.

Toelichting


Bouwkosten zijn de laatste jaren sterk gestegen. Dit leidt bij een polis van NH1816 verzekeringen niet tot problemen bij een verzekerde met een polis waarop garantie tegen onderverzekering van toepassing is.

Naar de mening van de door ons ingeschakelde expert is de aannemersbegroting waarop verzekerde zijn claim baseert niet reëel. Dit was aanvankelijk ook de mening van de door verzekerde ingeschakelde contra expert. Verzekerde wenst echter geen andere aannemer in te schakelen of om een offerte te vragen.

Het is de keuze van verzekerde om vast te houden aan zijn beslissing om met deze aannemer in zee te gaan. Echter de meerkosten die aan deze keuze verbonden zijn komen dan voor rekening van verzekerde zelf, gelet op de bovenmatigheid van de offerte van deze aannemer.

Ook interessant