Reactie: Dexia

In reactie op de uitzending van Radar van 5 september 2016, over Dexia, verwijst Dexia zelf naar het hieronder geciteerde persbericht.

'Beslissing van de Hoge Raad der Nederlanden in geschillen waarbij Dexia Nederland betrokken is

Op 2 september 2016 deed de Hoge Raad der Nederlanden een uitspraak in een aantal geschillen

die betrekking hebben op de rol van tussenpersonen bij de verkoop van aandelenleaseproducten

door Banque Labouchère, een entiteit die in 2000 door Dexia werd overgenomen en in 2004 tot

Dexia Nederland werd omgedoopt. Dexia Nederland is thans een dochteronderneming van Dexia

NV.

Deze principiële beslissing zou de eisers de mogelijkheid kunnen bieden om een hogere

vergoeding te vragen dan door de huidige rechtspraak wordt vastgesteld, ingeval zij deze

aandelenleaseproducten via een tussenpersoon gekocht zouden hebben en deze tussenpersoon

een aantal diligenceverplichtingen niet zou hebben nageleefd.

De financiële gevolgen voor Dexia zullen bijgevolg afhangen van het vermogen van de eisers om

voor de rechtbank aan te tonen dat deze verplichtingen niet werden nagekomen. In een aantal

gevallen zouden de klachten, die werden geformuleerd op basis van de principes die de Hoge

Raad der Nederlanden heeft vastgelegd, bovendien kunnen verjaard zijn.

Dexia neemt nota van de principiële beslissing van de Hoge Raad der Nederlanden en zal de

gevolgen ervan in detail analyseren.'

Ook interessant