toggle menu

Reactie: Dynamiet Nederland

Reactie: Dynamiet Nederland

Hieronder lees je de reactie van Dynamiet Nederland op het onderwerp van Radar over het verwijderen van terechte BKR-registraties van 16 januari 2017.

Maandag 16 januari 2017 heeft Radar een item gewijd aan Dynamiet Nederland. Radar heeft de claim van Dynamiet, dat zij terechte BKR-registraties zou kunnen verwijderen, onderzocht. Dynamiet zou niet in staat zijn geweest om stukken te overleggen waaruit blijkt dat zij weldegelijk met de regelmaat van de klok registraties uit het BKR register doet schrappen.

Om met dat laatste te beginnen; Dynamiet verwijdert weldegelijk talloze (zowel onterechte als terechte) registraties per jaar. Dynamiet heeft aan Radar aangeboden om brieven te overleggen waaruit dat blijkt. Dynamiet verbond daar wel de voorwaarde aan dat deze stukken niet met derden zouden worden gedeeld. Het gaat immers om privacygevoelige gegevens en wij hechten veel waarde aan de privacy van onze klanten. Uiteraard stond het Radar vrij om de authenticiteit van de brieven te verifiëren bij de partijen die deze hebben opgesteld.

Radar is niet op dit aanbod in gegaan; zij wilde de mogelijkheid om de documenten met derden te delen open houden en gaf zelfs specifiek aan dit ook te zullen doen. Dat Radar in de uitzending claimde dat Dynamiet niet in staat zou zijn aan te tonen dat zij regelmatig zowel terechte als onterechte registraties verwijdert is dan ook pertinent onjuist en misleidend. Dit bewijs is expliciet aan Radar aangeboden, maar Radar is niet op dat aanbod in gegaan.

Mocht u naar aanleiding van de uitzending van Radar uw vraagtekens zetten bij de claims van Dynamiet nodigen wij u van harte uit op ons kantoor te Zoetermeer (bel wel eerst even om een afspraak te maken). Wij zullen u dan met alle plezier uitleggen hoe wij te werk gaan en ook aantonen dat wij ook kunnen waarmaken wat wij beloven. Uiteraard kunt u ook telefonisch uw vragen stellen.

Dezelfde uitnodiging doen wij aan Radar. Het zou Radar sieren als zij op die uitnodiging ingaat en vervolgens haar onjuiste berichtgeving corrigeert.

Tot slot merken wij nog het volgende op. Radar heeft een ontevreden klant van ons uitgebreid zijn verhaal laten doen. Wij hebben Radar in bezit gesteld van de contactgegevens van een klant van ons die juist wél erg tevreden was over onze dienstverlening. Radar had toegezegd contact met haar op te zullen nemen, maar wij hebben net van de klant vernomen dat dat niet is gebeurd. Dit staat niet op zichzelf, maar is tekenend voor de hele werkwijze van Radar in dezen; het is van meet af aan de

bedoeling geweest een heel eenzijdige voorstelling van zaken te geven. Op een later moment zullen wij hier nog op terugkomen.

Opmerking Radar op reactie Dynamiet

Radar heeft in de uitzending van 16 januari 2017 wel degelijk aangetoond dat Dynamiet Nederland in 2015 in staat is geweest om de GKB een terechte registratie te laten verwijderen. Helaas wilde Dynamiet niet in de studio komen om dit verder toe te lichten. Daarnaast heeft Radar Dynamiet verzocht om bewijsstukken te sturen waaruit zou blijken dat de aanpak van Dynamiet inderdaad zo succesvol was. Dynamiet liet in eerste instantie weten dat radar deze stukken niet met derden mocht delen, op straffe van een extreem hoge boete. Gezien de journalistieke plicht die Radar als programma heeft, was het een vereiste dat wij de stukken van Dynamiet Nederland (geanonimiseerd) bij derden zouden kunnen verifiëren. Radar ging daarom niet akkoord met deze eisen van Dynamiet. Uiteindelijk heeft Dynamiet ons een aantal vonnissen gestuurd waaruit bleek dat het mogelijk was om een (terechte) kredietregistratie te laten verwijderen. Dit hebben wij ook in de uitzending gemeld. Wij betreuren het echter dat Dynamiet dit niet heeft willen toelichten in de uitzending.

Na de uitzending ontving Radar nog een 40-tal voorbeelden van Dynamiet waaruit bleek dat op verzoek kredietverstrekkers na afweging van de concrete omstandigheden terechte registraties zouden laten verwijderen.

Ook interessant