toggle menu

Reactie: Stichting Loterijverlies

Naar aanleiding van onze uitzending over de Stichting Loterijverlies, heeft Ferdy Roet, jurist bij de stichting, antwoorden gegeven op de onderstaande vragen.

Op welke wijze zal Stichting Loterijverlies de inleg van hun deelnemers terugvorderen danwel een schadevergoeding eisen?

'Stichting Loterijverlies streeft ernaar om een schikking met Staatsloterij te bereiken die recht doet aan de verschillende situaties van de deelnemers. Zoals u wellicht weet, heeft Stichting Loterijverlies in het verleden beslag gelegd op de administratie van Staatsloterij. Voor wat betreft de deelnemers die middels automatische incasso hebben meegespeeld, blijkt uit de administratie van Staatsloterij aan welke trekkingen de betreffende deelnemers hebben deelgenomen, met hoeveel loten zij hebben meegespeeld en welke bedragen zij hebben ingelegd. Stichting Loterijverlies streeft naar een vergoeding die op deze informatie is gebaseerd.'

 

Kunt u garanderen dat consumenten die zich aansluiten bij uw Stichting Loterijverlies niet meer geld kwijt zijn dan éénmalig 35 euro en 12,50 voor een volgend lot + 20% van het terug te ontvangen bedrag?

'Ja, dat garandeert Stichting Loterijverlies.'

 

Op welke manier denkt u collectief schade te gaan claimen bij de Staatsloterij?

'Vooralsnog door middel van een schikking. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt, zal Stichting Loterijverlies opnieuw naar de rechter stappen.'

 

Indien u tot een collectieve schikking zou komen met de Staatsloterij zouden claimanten individueel moeten aantonen dat zij niet hadden meegespeeld wanneer zij op het moment dat ze een staatslot kochten (jaren 2000- 2007)  kennis hadden gehad van de verminderde kans op winnen. Hoe kan een claimant dat aantonen volgens u? 

'Indien en voor zover het tot een schikking komt, is het afhankelijk van de voorwaarden van de betreffende schikking aan welke criteria de deelnemers moeten voldoen om in aanmerking te komen voor schadevergoeding. Stichting Loterijverlies zal bij de onderhandelingen als uitgangspunt nemen dat de deelnemers niet zouden hebben meegespeeld indien Staatsloterij juiste en volledige mededelingen zou hebben gedaan. Stichting Loterijverlies voelt zich in dit standpunt gesteund door de volgende overweging uit het arrest van de Hoge Raad:

 

"Het hof verwerpt het verweer van Staatsloterij dat Loterijverlies onvoldoende belang had bij haar desbetreffende vordering, omdat deelnemers hooguit een minuscule kans op winst hebben gemist en de schade per deelnemer daardoor (nagenoeg) nihil (een fractie van een eurocent) is. Staatsloterij ziet over het hoofd dat de schade als gevolg van de misleidende mededelingen van Staatsloterij niet bestaat uit het verlies van de kans op winst (het positief belang), maar uit de kosten van aankoop van een staatslot (het negatief belang) waarvan een aanzienlijk deel van de consumenten zou hebben afgezien, althans tegen dezelfde voorwaarden, wanneer Staatsloterij juiste en volledige mededelingen had gedaan. (rov. 4.18)."'

 

Hoe toont u het causaal verband aan tussen geleden schade en de verminderde winkans?

'Zoals blijkt uit de hiervoor geciteerde passage uit het arrest van de Hoge Raad, zou een aanzienlijk deel van de consumenten hebben afgezien van deelname wanneer Staatsloterij juiste en volledige mededelingen zou hebben gedaan. De verminderde winkans is dus niet relevant voor de vraag hoeveel schade de deelnemers hebben geleden.'

 

In uw algemene voorwaarden onder C1 staat de zin:

'Eventueel toegekende vergoedingen voor juridische kosten vervallen ten goede van LOTERIJVERLIES. De no cure, no pay fee, afgezien van eenmalig verschuldigd inschrijfgeld, bedraagt 20% (zegge: twintig procent). Deze no cure, no pay fee is door elke deelnemer ongeacht het moment van aanmelding (periode 2008 tot heden) verschuldigd bij resultaat.'

Op welke 'eventueel toegekende juridische kosten' doelt u hier?

'Het betreft de kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 sub b en c BW: ‘redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid’ en ‘redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte’. Organisaties zoals Stichting Loterijverlies kunnen aanspraak maken op vergoeding van dergelijke kosten op basis van het Vie d’Or arrest (HR 13 oktober 2006, RvdW 2006/941).'

 

Op het moment dat Stichting Loterijverlies niet collectief kan gaan claimen, maar individueel voor elke deelnemer stukken bij de rechter moet aanleveren hoe kan de Stichting dit organisatorisch voor een paar honderdduizend man voor elkaar krijgen en wie zou de juridische kosten (griffiekosten en deurwaarder) van deze individuele zaken dan dragen?

'Zowel Stichting Loterijverlies, als Staatsloterij hebben er belang bij dat niet al deze geschillen individueel zullen worden uitgeprocedeerd. Dit zou voor beide partijen teveel tijd, energie en geld kosten. Indien en voor zover tijdens de schikkingsonderhandelingen tussen Stichting Loterijverlies en Staatsloterij onoverbrugbare verschillen van inzicht blijken te bestaan, ligt het voor de hand om deze geschilpunten aan de rechter voor te leggen aan de hand van de casusposities van een aantal representatieve deelnemers. Zodra op deze geschilpunten door een rechter is beslist, kunnen Stichting Loterijverlies en Staatsloterij verder onderhandelen.'

 

Kunt u een rekensom maken van te verwachten winst/schadevergoeding/uitkering van de Staatsloterij via Stichting Loterijverlies, wanneer iemand 7 jaar met 1 lot per maand heeft meegespeeld?

'Zoals hiervoor toegelicht, bestaat de schade voor de deelnemers in beginsel uit de kosten van de aankoop van een staatslot. Dit bedrag zal door Stichting Loterijverlies als uitgangspunt worden genomen bij de onderhandelingen met Staatsloterij. In aanvulling geldt dat de deelnemers in beginsel ook  recht hebben op wettelijke rente over dit bedrag en een vergoeding voor de door hen gemaakte kosten voor juridische bijstand. Het zou echter niet realistisch zijn om te denken dat dit gehele bedrag door Staatsloterij aan de deelnemers zal worden terugbetaald. Stichting Loterijverlies treedt in onderhandeling met Staatsloterij. Dit betekent dat beide partijen water bij de wijn moeten doen om een oplossing te kunnen bereiken. Hoeveel is nog onduidelijk. Duidelijk is wel dat Stichting Loterijverlies haar uiterste best zal doen om op zo kort mogelijke termijn een zo hoog mogelijke vergoeding voor haar deelnemers te realiseren.'

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant