toggle menu

Te hoge boeterente - reactie ABN AMRO

Te hoge boeterente - reactie ABN AMRO

ABN AMRO heeft antwoord gegeven op enkele vragen van Radar, naar aanleiding van de uitzending van 20 maart 2017, over te hoge boeterente bij het oversluiten van een hypotheek.

Wat vindt u van de nieuwe leidraad en de manier waarop de vergoeding tot stand komt?

'Wij vinden het goed dat er voor de (particuliere) klant en bank (de aanbiedier) uitgangspunten zijn over hoe een berekening bij een vervroegde aflossing tot stand komt. Op de meeste punten zijn wij het eens met de leidraad en werd er door ons al gehandeld conform de leidraad, nog voordat de leidraad er was. Op sommige punten is de berekeningsmethode van de bank zelfs beter voor de klant dan de leidraad voorschrijft. Op een aantal punten hebben wij een andere zienswijze dan de AFM. Wij zullen ons echter wel committeren aan de uitgangspunten van de leidraad.'

In hoeverre wijkt/week de berekeningsmethode van ABN Amro hier van af?

'De berekeningsmethode van de bank voldoet al voor een groot deel aan de leidraad. Op een aantal punten wordt onze berekeningssystematiek aangepast. Die aanpassingen worden nu verwerkt in de systemen van de bank. De nieuwe regelgeving geldt vanaf 14 juli 2016. De bank zal alle vergoedingen voor vervroegde aflossing van de hypotheek en vergoedingen voor tussentijds openbreken van het rentecontract die klanten vanaf die datum aan de bank hebben betaald, opnieuw beoordelen. Waar de berekening ten nadele van de klant afwijkt van de leidraad, zal de bank dit corrigeren en zullen de klanten geld terug ontvangen van de bank. Waar de berekeningen juist waren of ten voordele van de klant afwijkt, zullen de betaalde vergoedingen zal ongewijzigd blijven.'

Indien uw methode afwijkt, kunt u uitleggen waarom u die manier van berekenen zag als juiste vergoeding voor uw misgelopen inkomsten?

'De methode die wij tot op heden hebben gebruikt wijkt op sommige punten af van de leidraad. De vergoeding die wij tot nu toe in rekening brachten was volgens de afspraken die wij met onze klanten hebben gemaakt. Deze afspraken staan in de hypotheekvoorwaarden. Dit was in lijn met de Gedragscode Hypothecaire Financieringen. Hoewel onze berekeningsmethode op hoofdlijnen al in overeenstemming is met de leidraad van de AFM, hebben de nieuwe regelgeving en de leidraad van de AFM ervoor gezorgd dat de berekeningsmethode op bepaalde punten is aangescherpt. Wij denken dat daardoor een deel van onze klanten een te hoge vergoeding heeft betaald. Die klanten zullen wij uiteraard compenseren. De bank zal klanten die het betreft, hierover informeren. Klanten hoeven zelf niets te doen.'

Heeft de ABN Amro de nieuwe leidraad al geïmplementeerd? / Wordt bij huidige oversluitingen rekening gehouden met de leidraad?

'Op hoofdlijnen voldoen wij al aan de uitgangspunten. Op sommige punten is de berekeningsmethode van de bank zelfs beter voor de klant dan de leidraad voorschrijft. Een voorbeeld van waarop wij het - in verschillende van onze portefeuilles - voor de (particuliere) klant gunstiger doen (dan in de leidraad beschreven) is bij het bepalen van de VVA bij annuïtaire leningen en voor bepaalde producten een hoger VVA-vrij deel dan 10%. Verbetering is altijd mogelijk en dat blijven wij doen. Vanaf 20 maart 2017 zorgen wij ervoor dat de vergoeding die de klant betaalt in lijn is met de uitgangspunten van de leidraad van de AFM. In nagenoeg alle gevallen gaat dit goed. In een zeer beperkt aantal gevallen kan er door technische omstandigheden tot 25 maart as ipv 2017 een incorrecte berekening aan klanten worden verstuurd. Dat weten wij en we zullen klanten hier meteen van op de hoogte stellen en dit herstellen.'

Wanneer gaat ABN Amro klanten die vanaf 14 juli 2016 zijn overgesloten / hebben afgelost informeren over de herberekening van de vergoeding?

'Het beoordelen van de VVA's die sinds 14 juli 2016 zijn betaald duurt enige tijd. Klanten zullen dit jaar nog een bericht ontvangen en waar aanpassing nodig is ook de herberekening verwachten.'

Als uw klant te veel betaald heeft, op welke termijn kan hij dit bedrag dan terug verwachten?

'Wij streven ernaar om compensatie nog voor einde 2017 uit te betalen.'

In hoeverre gaat deze leidraad op voor klanten die voor 14 juli 2016 een vervroegde hypotheekaflossing hebben gedaan?

'De leidraad van de AFM geeft invulling aan wettelijke regels die sinds 14 juli 2016 gelden. Tot die tijd hebben wij de vergoeding voor vervroegde aflossing berekend en in rekening gebracht volgens de Gedragscode Hypothecaire Financieringen en de afspraken met onze klanten. Daarnaast hebben wij al voor 14 juli 2016 op eigen initiatief verbeteringen doorgevoerd in berekening van de vergoeding voor vervoegde aflossing. Die verbeteringen zijn in het voordeel van onze klanten. Een voorbeeld hiervan is de introductie van de ‘naast betere vergelijkingsrente’.'

Ook interessant