toggle menu

Wet openbaarheid van bestuur - Reactie gemeente Enkhuizen

Wet openbaarheid van bestuur - Reactie gemeente Enkhuizen

Gemeente Enkhuizen heeft gereageerd op de uitzending van 15 februari 2021 over de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Het Recreatiegebied Enkhuizer Zand is nog in ontwikkeling. De grond in het gebied is overgedragen aan OREZ. De ontwikkeling van het gebied bestaat uit drie fases: het realiseren van een camping, de aanleg van het openbaar gebied en het realiseren van een vakantiepark. Op dit moment wordt begonnen aan de aanbesteding en uitvoering van fase 2.

Via een Wob-verzoek is inzage gevraagd in het taxatierapport betrekking hebbende op de totale gebiedsontwikkeling van het Enkhuizer Zand en de exploitatieopzet. In het taxatierapport staat per onderdeel van de gebiedsontwikkeling welke economische waarde daaraan kan worden toegekend.

De weigering om de informatie openbaar te maken is tweeledig:

  • Er is geen medewerking verleend aan het verzoek om inzage in de exploitatieopzet van OREZ omdat sprake is van bedrijfsgegevens die door de rechtspersonen in kwestie vertrouwelijk aan de gemeente zijn verstrekt. Specifiek gaat het hier om financiële informatie/gegevens. Dit is bedoeld om te voorkomen dat de bedrijfsgegevens die bedrijven met het oog op concurrentie geheim willen houden, maar wel genoodzaakt zijn aan bestuursorganen te verstrekken, openbaar moeten worden gemaakt.
  • Vanwege wijzigingen in het bestemmingsplan (welke nog niet onherroepelijk is) zijn de onderhandelingen nog niet op alle punten afgerond. Het project REZ is nog in volle gang. Het openbaar maken van het taxatierapport kan nadelige gevolgen hebben voor de onderhandelingspositie van de gemeente. Daarnaast bevat het taxatierapport informatie die voor de gemeente van belang is bij de financiële afwikkeling van bijvoorbeeld de aanleg van het gemeentelijk groen en straatwerk.

Wettelijk kader

De exploitatieopzet is geweigerd op grond van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c van de Wet openbaarheid van bestuur: Deze weigeringsgrond is bedoeld om te voorkomen dat de bedrijfsgegevens die bedrijven met het oog op concurrentie geheim willen houden, maar wel genoodzaakt zijn aan bestuursorganen te verstrekken, openbaar moeten worden gemaakt. Het taxatierapport is geweigerd op grond van artikel 10, tweede lid onder b van de Wet openbaarheid van bestuur: het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:


  • a. enzovoorts.
  • 
b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen.

Ook interessant