toggle menu

Wet openbaarheid van bestuur - Reactie gemeente Ooststellingwerf

Wet openbaarheid van bestuur - Reactie gemeente Ooststellingwerf

Gemeente Ooststellingwerf heeft gereageerd op de uitzending van 15 februari 2021 over de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Roel van Rossem doet in ons programma een aantal uitspraken die Radar ter wederhoor aan de gemeente Ooststellingwerf heeft voorgelegd.

Zie hier de uitspraken van Van Rossem en de reactie van gemeente Ooststellingwerf:

Uitspraak

'Wij hebben een zaak met de gemeente over een motorcrossterrein hier in de buurt. Al 40 jaar zijn hier bezwaren tegen. Er is nog steeds geen onherroepelijk bestemmingsplan. Wij hebben een aantal wob verzoeken gedaan, over correspondentie met gemeente en adviesbureau en gemeente en regionale uitvoeringsdienst waarbij er vele bladzijden zwart gemaakt zijn. Bij ons laatste verzoek hebben wij twee documenten helemaal niet gekregen. Dit zou intern beraad zijn, maar het gaat hier over extern overleg. Wij worden dus gedwongen om naar de rechter te gaan. Bij de provincie Friesland ook een wob verzoek gedaan. Dit zouden wij binnen vier weken krijgen, maar kregen wij pas na diverse telefoontjes en mails na meer dan twee maanden.'

Volgens Roel van Rossem is de plek waar de motorcrossbaan ligt niet opgenomen in een bestemmingsplan. De gemeente is hier al jaren mee bezig en de omwonenden willen eigenlijk weten wat er precies speelt. Volgens de heer van Rossem is het niet duidelijk wat het bestemmingsplan is.

Reactie

'Voor de motorsportactiviteiten is begin 2020 een nieuw bestemmingsplan in werking getreden, vastgesteld door de gemeenteraad. Voor dit bestemmingsplan loopt nog een beroepsprocedure bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, welke is aangespannen door Van Rossem. Het bestemmingsplan is dus nog niet onherroepelijk, maar wel in werking, omdat de voorlopige voorziening is afgewezen.'

Uitspraak

Van Rossem stelt dat er geen bestemmingsplan zou zijn op de plek van de motorcrossbaan, maar dat is niet juist. Roel van Rossem: 'Dan worden er allerlei plannetjes verzonnen. En omdat wij als buurt belanghebbende zijn willen we toch graag weten waar die plannetjes op uitdraaien. Want wij willen graag een aanvaardbaar woon en leefklimaat.'

Reactie

Het is ons niet duidelijk op welke 'plannetjes' de heer Van Rossem doelt. Zie ook beantwoording van de één na laatste vraag.

Uitspraak

Volgens Roel van Rossem overschrijdt de geluidsoverlast de grens van wat toelaatbaar is. Ook de gemeente doet een meting, maar tot de heer van Rossems verbazing is de uitkomst van deze meting ook zwart gelakt.

Reactie

In de bijlage die is meegestuurd is niet de geluidsmeting weggelakt, maar het interne beraad. Wij hebben de geluidsmeting op eigen initiatief naar de heer Van Rossem gestuurd. Hier ging ook geen Wob-verzoek aan vooraf. Net zoals dat geldt voor alle andere geluidsmetingen in de afgelopen periode.

Ter verduidelijking: wij hanteren de regels omtrent de Wob. Alles is openbaar, tenzij de wet hier een uitzondering op maakt. De wet maakt uitzonderingen voor bijvoorbeeld intern beraad (zoals in de bijlage die u heeft meegestuurd) en persoonsgegevens. De stelling dat de gemeente relevante informatie niet prijsgeeft herkennen wij niet. De heer Van Rossem heeft onder andere tegen het weglakken van bedoelde passage bezwaar gemaakt. De onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften deelde het standpunt van het college. Het bezwaar is dan ook ongegrond verklaard conform het advies van de commissie bezwaarschriften.

Uitspraak

Volgens Roel van Rossem: Ook schakelt de gemeente op een gegeven moment een onafhankelijk extern bureau in om onderzoek te doen, maar de gemeente haalt de uitkomst van dit advies ook weg.

Reactie

Het is ons onduidelijk op welk onafhankelijk extern bureau de heer Van Rossem doelt. In zijn algemeenheid verwijzen we naar bovenstaande. Alles is openbaar, tenzij.

Uitspraak

Volgens Roel van Rossem is hij inmiddels al 10 jaar bezig om boven tafel te krijgen of de motorcross club aan alle regels voldoet. Hij vindt het jammer dat de gemeente relevante informatie niet wil vrijgeven en dat alles zo moeizaam verloopt.

Reactie

Van Rossem heeft naar onze mening alle relevante stukken gekregen. Ook worden zij elke zes weken over de stand van zaken op de hoogte gehouden en krijgen zij reactie op alle vragen die wij in die periode krijgen. Waar Wob-verzoeken worden ingediend moeten wij echter persoonsgegevens (waaronder die van de heer en mevrouw Van Rossem) weglakken. Daarnaast lakken wij ambtelijke beleidsopvattingen (intern beraad) weg. Voor uw beeld: Op het Wob-verzoek van 3 juli 2020 heeft Van Rossem in totaal 114 documenten (van de 117) ontvangen. Voor de Wob-verzoeken van 5 juli, 24 juli en 24 oktober 2020 geldt dat alle gevraagde documenten openbaar zijn gemaakt en zijn verstrekt (los van de weggelakte persoonsgegevens).

Aanvullende vraag

Hoe lang duurt het bij jullie gemeente gemiddeld voordat een Wob-verzoek is afgehandeld?

Reactie

De gemiddelde afhandelingstermijn over 2019 en 2020 was 33 dagen.

Ook interessant