Wet openbaarheid van bestuur - Reactie Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Wet openbaarheid van bestuur - Reactie Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft gereageerd op de uitzending van 15 februari 2021 over de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Ondanks verschillende verzoeken om aan te geven over welk Wob-verzoek deze vragen gaan, hebben wij geen nummer van het Wob-verzoek of kopie van het verzoek of de ontvangstbevestiging ontvangen. Het is moeilijk de vragen te beantwoorden zonder precies te weten over welk Wob-verzoek deze vragen gaan.

Het klopt niet dat mevrouw in 2019 een Wob-verzoek over de Oostvaardersplassen heeft ingediend en dat dit Wob-verzoek nu nog steeds loopt. De NVWA heeft momenteel één Wob-verzoek van mevrouw in behandeling. Dit verzoek (Wob-verzoek 20-0786) dateert van 25 oktober 2020. In dit Wob-verzoek wordt gevraagd om (eenvoudig gezegd) alle documenten uit de periode van grofweg 2010 tot 2020 over 28 verschillende onderwerpen. Onze Wob-juristen zijn bezig met het verzamelen en sorteren van deze documenten. Om de informatie waar mevrouw in geïnteresseerd is zo snel mogelijk te kunnen verstrekken hebben we ook de mogelijkheid aangedragen om aan te geven welke stukken zij als eerste wil ontvangen. Hiervan heeft zij tot nu toe geen gebruik gemaakt.

Vermoedelijk gaan de vragen over Wob-verzoeken 18-1478 en 18-1413. De NVWA heeft de documenten die met deze Wob-verzoeken werden opgevraagd op 25 maart 2019 en op 15 april 2020 op de website van de Rijksoverheid gepubliceerd. In dit Wob-verzoek werd ook een aantal vragen gesteld die door de NVWA zijn beantwoord. Eén vraag, namelijk op welk slachthuis dieren van een bepaalde houder worden geslacht, kan de NVWA niet beantwoorden omdat wij niet over deze informatie beschikken. De verplichte keuring die de NVWA op slachthuizen uitvoert worden namelijk niet door de houder maar door het slachthuis aangevraagd. De NVWA beschikt daarom niet over een lijst met slachthuizen waar een houder van dieren zaken mee doet. Mevrouw heeft dus alle beschikbare documenten van dit Wob-verzoek ontvangen. Wij hebben dit in januari 2021 ook nog een keer per mail aan haar gemeld.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit houdt toezicht op naleving van de regels voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. De NVWA zet de beschikbare capaciteit vooral in voor het primaire proces: het uitvoeren van inspecties en keuringen om publieke belangen zoals voedselveiligheid en dierenwelzijn te borgen. Tegelijkertijd is de NVWA natuurlijk transparant over de manier waarop zij toezicht houdt en over de resultaten van het toezicht. Dit doen we door onze jaarplannen, jaarverslagen en factsheets over de verschillende onderwerpen waarop wij toezicht houden de publiceren. Ook maken we inspectieresultaten steeds meer (ook met naam en toenaam) openbaar op onze website.

Ondanks het feit dat wij veel informatie al zelf actief openbaar maken, hebben bedrijven, personen en organisaties natuurlijk altijd de mogelijkheid om via een Wob-verzoek documenten op te vragen bij de NVWA. Het klopt dat het soms lang duurt voordat een Wob-procedure kan worden afgesloten. Er worden bij de NVWA jaarlijks gemiddeld 330 Wob-verzoeken gedaan die in omvang verschillen van enkele pagina’s tot duizenden documenten.

De NVWA heeft een speciaal team van 13 Wob-juristen die deze verzoeken zo snel mogelijk afhandelen. Omdat de NVWA, op grond van wet, de belangen van iedere burger moet overwegen, kunnen documenten niet zomaar openbaar worden gemaakt. Onze Wob-juristen moeten de gevraagde  documenten verzamelen bij de verschillende afdelingen en een groot aantal verschillende medewerkers. Vervolgens moeten de juristen de verzamelde documenten pagina voor pagina analyseren en beoordelen of er informatie op staat die bij uitzondering niet openbaar gemaakt mag worden vanwege een ander belang zoals privacy. Als er op een pagina informatie staat die niet openbaar gemaakt mag worden, moet worden aangegeven op basis van welke weigeringsgrond dit is, en moet de informatie handmatig 'weggelakt' worden.

Naast dit arbeidsintensieve proces moet ook nog de juiste juridische procedure worden doorlopen, waarbij alle belanghebbenden de mogelijkheid moeten hebben om hun zienswijze te geven en de mogelijkheid moeten krijgen voor bezwaar en beroep. Pas als deze procedure volledig is doorlopen mag de NVWA de informatie openbaar maken.

Voor informatie over de gesteldheid van de dieren in de Oostvaardersplassen en het Oostvaardersveld kun je het beste contact opnemen met Staatsbosbeheer en de provincie Flevoland.

Ook interessant