toggle menu

Ziekenhuis- en verzekeraarstarieven - reacties verzekeraars

Ziekenhuis- en verzekeraarstarieven - reacties verzekeraars

Diverse zorgverzekeraars hebben naar aanleiding van het item over ziekenhuis- en verekeraarstarieven in de uitzending van Radar (13-11-2017) onderstaande reacties gegeven.

Zorg en Zekerheid

'Waarom toont Zorg en Zekerheid momenteel geen tarieven van behandelingen?

Zorg en Zekerheid beantwoordt de vragen van haar verzekerden over de  tarieven persoonlijk. Onze verzekerden kunnen altijd contact opnemen wanneer zij meer informatie willen over de prijzen van DBC's. Wij informeren hen dan over de te verwachten zorgkosten en welke impact dit heeft op hun Eigen Risico. Algemene openbaarmaking van prijslijsten betekent niet dat het voor de verzekerde duidelijk is wat de werkelijke kosten gaan zijn. De behandeling moet immers nog gaan plaatsvinden en afhankelijk van de individuele zorgvraag wordt de nodige zorg vastgesteld. Een tarief krijgt pas waarde als het wordt bekeken in relatie tot de kwaliteit van de zorg die de verzekerde nodig heeft en de kosten die daarmee gepaard gaan. We bieden daarom informatie op maat.

Kunnen klanten van jullie wel tarieven opvragen?

Dat kan te allen tijde, zowel vooraf als achteraf kunnen klanten bij ons terecht met vragen daarover.

Wat gaat Zorg en Zekerheid in 2018 doen als het gaat om het openbaar maken van deze tarieven?

Aanvullend op onze persoonlijke aanpak bij vragen over tarieven en kosten onderzoeken we of en hoe we de tarieven die gevolgen hebben voor het eigen risico transparant kunnen maken in de Mijn Omgeving van onze verzekerden. Dat betekent dat we de klant ook hiermee persoonlijk inzicht geven wat een behandeling kan kosten tot aan het bedrag van € 885,- Openbaar maken van tarieven buiten dit bedrag kent een minder duidelijk consumentenbelang en kan per ziekenhuis verschillen. Daarnaast brengt een dergelijke openbaarmaking ook concurrentierisico’s met zich mee. Dit wordt ook aangegeven door de Autoriteit Consument &Markt in hun Leidraad ‘Transparantie van Ziekenhuistarieven’ van september 2017.'

DSW

'Zorgverzekeraar DSW verwijst naar een blog van directeur Chris Oomen van 19 april jl. en naar het bijbehorende filmpje op hun website.

Verzekerden kunnen overigens bij ons tarieven opvragen, maar doen dat zelden of nooit. De enige keer dat onze klantenservice met codes benaderd is om te informeren naar prijzen van die behandelcodes, hebben wij later van kunnen vaststellen dat dit mystery guests waren van de NZa. De discussie over de tarieven speelt vooral in de media, maar - zoals wij ervaren - niet bij onze verzekerden. Gelet op de verwarring als wij alleen de bijna 3.000 codes die onder de 885 euro liggen openbaar zouden maken, dan betekent dat dat er uiteindelijk voor verzekerden 3.000 codes x 100 ziekenhuizen x tien verzekeraars is ongeveer 3.000.000 prijzen gepubliceerd zouden moeten worden. Ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die dat een zinvolle exercise vinden. Dat is de reden waarom wij een initiatief van het Elkerliek Ziekenhuis, zoals in mijn blog aangegeven, ondersteunen.

Blog:https://web.dsw.nl/Consumenten/blogs/prijskaartje-ziekenhuisbehandeling

DSW legt uit: wat kost een behandeling in het ziekenhuis?: https://www.youtube.com/watch?v=0DyrLPyPaFg '

Zilveren Kruis

'Zilveren Kruis maakt sinds 2016 – als enige zorgverzekeraar – tarieven openbaar van eerstelijnsdiagnostiek zoals bloedonderzoek, een echo of een scan. Dit raakt bij Zilveren Kruis ruim 1 miljoen mensen.

In 2017 heeft Zilveren Kruis de Zorgverkenner gelanceerd, waarin de tarieven getoond worden van de meest voorkomende ziekenhuisbehandelingen in het ziekenhuis onder het eigen risico. De tool wordt continu aangevuld. In de tool worden niet alleen de prijzen maar ook de wachttijd- en – waar beschikbaar – kwaliteitsinformatie – gepubliceerd.

Zilveren Kruis heeft ervoor gekozen niet alleen prijzen in een excelbestand openbaar te maken maar juist ook de andere relevante informatie waar verzekerden om vragen. Uiteraard is prijs-, wachttijd- en kwaliteitsinformatie ook beschikbaar voor behandelingen boven het eigen risico. Hiervoor kunnen klanten bellen met onze zorgcoaches.'

ASR

'a.s.r. maakt de ziekenhuistarieven niet algemeen openbaar. Dit doen wij om meerdere redenen: allereerst worden wij hier nooit door onze klanten om gevraagd, het levert geen (kosten)verbetering voor de klant op en het kan onbedoelde en onwenselijke effecten hebben.

Hoewel klanten a.s.r. nooit benaderen met het verzoek om ziekenhuistarieven openbaar te maken, zal a.s.r. klanten, indien zij daarom vragen, altijd helpen om de gevraagde informatie te verstrekken.

Het openbaar maken van de ziekenhuistarieven sec, zonder daar verdere context bij te plaatsen zoals bijvoorbeeld de kwaliteit van zorg, informatie over de behandeling en informatie over de instelling, stelt een klant niet in staat om een complete afweging te maken bij de keuze voor een ziekenhuis. Bovendien kan dit leiden tot verkeerde verwachtingen bij de klant of teleurstellingen achteraf.

Een klant, die naar een ziekenhuis moet, weet wel waar hij last van heeft, maar niet welke diagnose-behandel-combinatie (DBC) op het moment van verwijzen aan zijn aandoening wordt gekoppeld. Bovendien is dan nog niet duidelijk of deze DBC gehandhaafd wordt, of dat de specialist in het ziekenhuis een andere diagnose stelt, waar een andere DBC (en dus een ander tarief) bij hoort. Inzicht in de tarieven voorafgaand aan ziekenhuisbezoek kan leiden tot teleurstellingen achteraf als blijkt dat er meer of anders kwam kijken bij de behandeling dan initieel gedacht.

Voor de klant heeft een keuze op basis van prijs alleen effect op het vollopen van het eigen risico. Dit bepaalt het bedrag dat de klant zelf moet bijdragen aan de kosten verbonden aan het ziekenhuisbezoek. Echter, na een behandeling in een ziekenhuis kan sprake zijn van een nabehandeling met medicijnen of andere zorg en dan kan het eigen risico alsnog (verder) vollopen. Dit is een aanvullende reden dat een keuze op basis van prijs voor een klant een onzekere zaak is, naast de genoemde onzekerheid over de daadwerkelijke DBC die in rekening wordt gebracht.

Naar onze ervaring hebben klanten geen vragen over de hoogte van tarieven, maar hebben zij behoefte aan inzicht in en grip op hun kosten die het meebetalen uit het eigen risico met zich meebrengt. Het zou nuttig zijn de mogelijkheden daar beter te onderzoeken, zodat een klant echt weet welk bedrag gepaard gaat met een ziekenhuisbezoek of -opname. Wellicht kan uitgewerkt worden of een vast nominaal bedrag van het eigen risico per ziekenhuisopname mogelijk te maken is en de klant helpt in het managen van zijn kosten. Mogelijk kan de politiek hier nog met een oplossing komen.                                                            

Tenslotte is onvoldoende onderzocht of het publiceren van de tarieven ook een negatief effect voor de klant kan hebben. De ACM is bijvoorbeeld kritisch in haar “Leidraad transparantie van ziekenhuistarieven” en wijst op het risico dat, door het publiceren van tarieven, de prijzen van ziekenhuiszorg en daarmee de premies voor verzekerden kunnen stijgen.'

ENO

'Door persoonlijk contact met onze verzekerden (telefonisch, per e-mail of de klantbalies in ons kantoor) informeren wij iedere klant afzonderlijk over de kosten van een specifieke behandeling en de gevolgen hiervan voor het te betalen eigen risico. Wij staan met de verzekerde stil bij de vraag of precies bekend is welke behandeling(en) hij krijgt. Dit is, zoals u waarschijnlijk weet, niet altijd vooraf te zeggen. In het ziekenhuis kan bijvoorbeeld blijken dat toch een andere behandeling nodig is dan vooraf gedacht. Of dat meerdere behandelingen nodig zijn. Dit kan directe consequenties hebben voor het te betalen eigen risico van de verzekerde. Met deze persoonlijke benadering sluiten wij naar onze mening dan ook het beste aan op de specifieke situatie en vraag van onze verzekerden.

Om onze verzekerden goed te blijven informeren, kijken wij ook naar andere, aanvullende manieren. Daarbij staat voorop dat die moeten bijdragen aan de ervaring van de klant dat hij daarmee vooraf helder en betrouwbaar inzicht heeft in de financiële gevolgen van zijn keuze voor een specifieke zorgverlener. Wij zijn er op dit moment nog niet van overtuigd dat het publiceren van lijsten met gecontracteerde tarieven, daar voldoende aan bijdraagt.'

Updates ontvangen over dit onderwerp?

Wil je op de hoogte blijven van dit onderwerp? Download de gratis Radar-app en volg het onderwerp.

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant