Banksaldo uitkeren – reactie De Volksbank

Logo De Volksbank.png

De Volksbank heeft gereageerd op de uitzending Hoe makkelijk krijg je het banksaldo van je overleden dierbare uitgekeerd? (26-04-21).

Goed dat Radar aandacht besteedt aan het onderwerp. Nabestaanden maken een emotionele periode door en zien zich tegelijkertijd met een aantal praktische zaken geconfronteerd. Om hen hierin zo goed mogelijk van dienst te zijn, hebben we een Nabestaandendesk met collega’s die in- en meelevend zijn en veel kennis en ervaring hebben met het afwikkelen van een nalatenschap. Na het overlijden van een dierbare kunnen onze klanten bij SNS, ASN Bank en RegioBank telefonisch contact met onze nabestaandenservice opnemen.
 
Nalatenschappen kennen verschillende gradaties van complexiteit die medebepalend is voor de afwikkeling. Over het algemeen verloopt de afwikkeling van een minder complexe nalatenschap (en dat is het merendeel) volgens verwachtingen en soepel. Er zijn ook situaties die dusdanig specifiek zijn dat hiervoor extra deskundigheid vereist is. Of die medewerking van anderen vergt. Daarin bieden we dan begeleiding om de nabestaanden op weg te helpen juist vanwege de complexiteit. Voor de beantwoording van de onderstaande vragen nemen we echter de gangbare nalatenschappen als uitgangspunt. Ook daarvoor geldt vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid dat het maatwerk is en blijft.
 
De antwoorden op de gestelde vragen:
 
In welke gevallen is zo'n Verklaring van Erfrecht verplicht?
Vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid beschouwen we alle nalatenschappen als maatwerk. Er zijn zoveel verschillende situaties waardoor er altijd per situatie goed bekeken moet worden wat de beste oplossing is voor alle partijen. Om terug te komen op de vraag, een Verklaring van Erfrecht (VvE) is verplicht bij een echtgenoot of geregistreerde partner als er sprake is van een testament én een totaalsaldo hoger dan €100.000,- (producten sparen, betalen en beleggen opgeteld). Indien er géén sprake is van een echtgenoot of geregistreerd partner, dan is het grensbedrag voor het opvragen van een Verklaring van Erfrecht € 10.000,- (producten sparen, betalen en beleggen opgeteld). Het erfrecht is erg complex en elke nalatenschap is weer anders. Omdat elk geval anders kan zijn, is er maatwerk nodig en kunnen wij in bepaalde gevallen van het voorgenoemde afwijken.
 
In welke situaties is een Verklaring van Erfrecht niet nodig?
Bij een echtgenoot of geregistreerd partner  waarbij er geen sprake is van een testament of  in de situatie waarbij het saldo lager is dan € 10.000,-.  
 
Welke papieren/gegevens moet een nabestaande mailen/meenemen naar de bank om het banksaldo te kunnen laten overboeken? 
Als er sprake is van een laag saldo waarbij geen VvE benodigd is dan vragen wij om een: Akte van overlijden, uitgeschreven wens van de erfgenamen, een ondertekende vrijwaring en kopieën van de identiteitsbewijzen van de erfgenamen/executeur. Als er sprake is van een echtgenoot of geregistreerd partner waarbij er geen sprake is van een testament dan vragen wij afhankelijk van het saldo naast de eerder genoemde gegevens ook een verklaring op van het CTR (Centraal Testamentenregister).
 
Is het mogelijk om bij lagere bedragen (tot € 10.000) het banksaldo te krijgen zonder zo'n dure notariële verklaring? Is een akte van overlijden voldoende om aan te tonen dat de rekeninghouder overleden is?
Ja, in beginsel ontvangt de nabestaande(n) het saldo als er sprake is van lagere bedragen zonder dat er een Verklaring van Erfrecht hoeft te worden overlegd. Ja, een akte van overlijden is voldoende om aan te tonen dat de rekeninghouder is overleden. Zoals in bovengenoemde vragen reeds is uitgelegd vragen wij wel aanvullende informatie als een Verklaring van Erfrecht op bij hogere saldo’s.
En wat als de overledene een testament had opgesteld en 1 persoon tot executeur heeft benoemd? Is dat voldoende om te kunnen beschikken over de banksaldi?
In het geval dat er uitsluitend een testament wordt aangeleverd met daarin de naam van de executeur is dit niet voldoende. Doorgaans dienen de in vraag 3 genoemde gegevens aangeleverd te worden in de daargenoemde situaties. In aanvulling daarop dient bij een hoog saldo ook een Verklaring van Erfrecht/ Verklaring van Executele te worden aangeleverd.
 
Is er nog verschil in de procedure per bloedband? Bijvoorbeeld zijn er andere eisen als je (huwelijks)partner overlijdt of je kind, je ouders of een ver familielid (oom, tante etc) of je partner waar je geen geregistreerd partnerschap mee hebt?
Ja, zie onze eerdere antwoorden. Afhankelijk van de situatie vragen wij verschillende gegevens op.
 
Verschilt de procedure om over banktegoeden te beschikken per soort bankproduct (denk aan een betaal- en of spaarrekening, levensverzekering of effectenrekening)?
Nee, in principe is de procedure voor betaal-, spaar- en beleggingsrekening hetzelfde. De Volksbank biedt zelf geen levensverzekeringen aan. Voor de volledigheid met spaarrekening bedoelen wij niet bankspaarproducten. Daarvoor geldt een soortgelijke procedure die op bepaalde punten afwijkt.
 
Als nabestaande(n) een overlijden melden bij de bank wordt de rekening geblokkeerd. Hoe lang kunnen automatische incasso's van bijvoorbeeld huur/hypotheek/energie/telefoon nog afgeschreven worden?  
De betaalrekening wordt geblokkeerd, maar de automatische incasso’s blijven dan gewoon doorlopen. Hier zit geen termijn aan. Wel hebben de nabestaande(n) de mogelijkheid om de automatische incasso’s stop te zetten.
 
Waarom vervalt na het overlijden een afgegeven machtiging of volmacht?
Wettelijk is bepaald dat als de volmachtgever (onze rekeninghouder) overlijdt, dat dan de volmacht vervalt. Als de rekening dus op één naam staat en degene overlijdt, dan vervalt juridisch gezien de volmacht. Dit staat ook in onze voorwaarden.
 
Je hebt een gezamenlijke rekening maar je partner overlijdt, kun jij die rekening dan in je eentje voortzetten?
Ja, in principe wel. Maar we hebben ons wel te houden aan het erfrecht en aan wat de overledene zelf heeft geregeld. Dit bepaalt wat de mogelijkheden zijn. En of dat er afstemming dient plaats te vinden met de (overige) erfgenamen.
 
Tot slot vragen we aandacht voor het volgende. Zoals we ook in onze reactie op 9 november hebben aangegeven zien wij vanuit de sector en bij de Volksbank een toename van online oplichting en fraude. Helaas blijven ook nalatenschappen niet gevrijwaard van fraudepraktijken. Criminelen weten uit rouwadvertenties dat iemand overleden is en proberen dan namens de familie het geld in bezit te krijgen. Of het nu honderden euro’s, duizenden of tienduizenden zijn, de impact op de nabestaanden als familie is groot en wij willen dit te allen tijde voorkomen. Tevens stellen we het op prijs indien u vanuit uw voorlichtende rol ook bekendheid geeft aan criminelen die zich voordoen als familie, vriend of verkoper, nutsbedrijf of Belastingdienst en zo onschuldige burgers geld afhandig maken en voor veel verdriet kunnen zorgen.