Bob Solar - reactie Bob Solar en Elektra Unie

Reactie.png

In de uitzending van maandag 30 oktober 2023 besteden we aandacht aan Bob Solar. Je bestelt er zonnepanelen maar er wordt niets geleverd. Radar heeft Bob Solar en Elektra Unie om een reactie gevraagd. Deze reacties lees je hieronder. 

Reactie Bob Solar

Bob Eco Limited hield zich bezig met de verkoop en het leggen van zonnepanelen in Nederland. In dat verband heeft Diyon B.V. in Nederland gefungeerd als de fulfilment partner van Bob Eco Ltd. Zij verzorgde het totaalpakket; de warehouse, uitlevering van zaken, betalingen en de administratie. Uit het handelsregister kunt u opmaken dat Bobsolar een handelsnaam was van Diyon B.V. U correspondeert nu met de firma Diyon B.V. voorheen handelend onder de naam Bobsolar. Gezien voorgaande en contractuele verhoudingen wordt dit bericht mede namens Bob Eco Limited verstuurd.

De consumenten zijn vóór overname telefonisch benaderd en gevraagd of zij instemmen met contractsovername door de firma Elektra Unie. Degenen die daarmee instemden zijn overgedragen. Degenen die daar niet mee instemden - dat waren er meerdere -, daarvan zijn de aanbetalingen terugbetaald (in totaal EUR 130.616,67). Voor deze werkzaamheden hebben wij een derde partij ingeschakeld, die heeft verklaard welke consumenten instemden met contractsovername.  

De gedane aanbetalingen van consumenten zijn allen ten goede gekomen van Elektra Unie. Er is bovendien op basis van een overeenkomst d.d. 26 juli 2023 aanvullend een vergoeding van EUR 80.000,00 aan Elektra Unie voldaan. Van dit bedrag is EUR 46.320,00 bancair aan gelden overgemaakt aan Elektra Unie met als doel: voortzetting onderneming, uitvoering projecten en overgenomen contract en/of schadeloosstelling van consumenten wegens aanbetaling. Voor het bedrag en dus de waarde van EUR 33.680,00 zijn goederen c.q. zonnepanelen geleverd aan Elektra Unie. Dit ook met als doel: voortzetting onderneming en uitvoering projecten en overgenomen contracten. Overigens dit terwijl de firma Elektra Unie op dat moment nog een bedrag van EUR 36.628,12 en EUR 68.033,47 verschuldigd was aan Diyon B.V. / Bob Eco Ltd. Dit blijkt ook uit de overeenkomsten.

Er is geen directe relatie tussen Diyon B.V. en de heer Bob Ultee. Wel is het zo dat Diyon B.V. heeft gefungeerd als fulfilment partner van Bob Eco Limited, zoals hiervoor aangegeven.
Ingeval van zakelijke geschillen maakt Diyon B.V. altijd een afweging om een schikking te treffen. Dit mede op basis van een kosten-batenanalyse. Dit heeft niet specifiek met deze kwestie te maken. Schikkingen worden veelal onverplicht en coulancehalve gedaan en onder enkele voorwaarden.

Wij zijn er niet mee bekend dat de firma Elektra Unie een juridisch conflict met ons heeft. Waar maakt u dit uit op? Wij zouden hier graag de bewijzen van zien. Het kan verder niet zo zijn dat u ons geen gelegenheid biedt om ons te verweren tegen verwijten die Elektra Unie aan ons maakt waarvan wij niet op de hoogte zijn. Overigens is het wel zo dat wij Elektra Unie zo nu en dan aansporen om overgenomen contracten uit te voeren. Wij ontvangen zo nu en dan nog steeds berichten dat projecten worden uitgevoerd en opgeleverd aan consumenten.

Gelet op de huidige ontwikkelingen en de vermeende verwijten van Elektra Unie aan het adres van Diyon B.V. / Bobsolar, zijn wij bereid om RADAR totale inzage te geven in de overeenkomsten onder de voorwaarden van strikte geheimhouding en dat er nadrukkelijk geen beeld en/of geluidsopnames worden gemaakt. Het gaat dan om inzage in (1.) de overeenkomst d.d. 24 februari 2023 waarmee het bedrijfsonderdeel en de contracten zijn overgedragen, (2.) een overeenkomst d.d. 24 mei 2023 waaruit blijkt dat de overdracht naar tevredenheid van Elektra Unie is verricht en laatstgenoemde partij nog een substantieel bedrag verschuldigd is aan Diyon B.V./Bob Eco Ltd (zoals hierboven vermeld) en (3.) de hiervoor voormelde overeenkomst d.d. 26 juli 2023 alsmede het bijbehorende bankafschrift ter zake de betaling aan de firma Elektra Unie en de afleverbon van de genoemde goederen c.q. zonnepanelen. De voorwaarden zijn ondeelbaar en dienen onvoorwaardelijk te worden geaccepteerd. Graag vernemen wij van u of RADAR hiermee kan instemmen. Indien RADAR hiermee instemt zullen wij een voorstel doen voor een locatie, datum en tijdstip. Het gesprek zult u voeren met de heer Bob Ultee en een floor manager, tevens mede initiatiefnemer van het concept Bobsolar. Het doel van inzage is wat ons betreft: waarheidsvinding en inzage geven in de werkelijke gang van zaken. Het vereiste van geheimhouding is overigens mede ingegeven vanuit de gedachte dat wij rechtsmaatregelen overwegen jegens Elektra Unie gelet op de huidige ontwikkelingen.

Reactie Elektra Unie

Het (juridisch) conflict met Bobsolar gaan wij niet nader op in op dit moment. Waarom extra geld wordt gevraagd is om de kosten te dekken welke gemaakt moeten worden door Elektra Unie om toch te kunnen plaatsen. Slechts het tweede deel van de offertesom (de restantbetaling) is niet voldoende om uitvoering te kunnen geven. Elektra Unie lijdt al verlies op een project en is niet liquide genoeg om het gehele verlies te dekken. Elektra Unie probeert altijd zsm te reageren op ieder mail/brief, maar soms duurt dit helaas wat langer. Wij stellen geen prijs op een persoonlijk onderhoud en werken hier om (moverende) redenen niet aan mee. Uiteraard is Elektra Unie zeer bereid om met een ieder welke zich meld bij u in contact te komen en tot een oplossing te komen.