Chronische koolmonoxidevergiftiging - reacties Bruins en Ollongren

ministeries-reacties-12-03-2018-780.jpg

Hieronder lees je de reactie van de ministers Bruno Bruins (Minister voor Medische Zorg en Sport) en Kajsa Ollongren (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, viceminister-president) op de uitzending van Radar (12-02-2018) over chronische koolmonoxidevergiftiging.

 

Ja, het is bekend dat mensen gezondheidsklachten kunnen hebben bij langdurige blootstelling aan lage waardes koolmonoxide. Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid noemt dit in haar rapport.

Door goede montage, goed onderhoud  en het juiste gebruik van een installatie kan ook het langdurig optreden van lage waarde koolmonoxide worden voorkomen.

Op aanbeveling van de Onderzoekraad voor Veiligheid werkt de Rijksoverheid thans aan een wettelijke certificering van installateurs.

Alleen gecertificeerde installateurs mogen straks nog toestellen installeren en onderhouden. Ook het uitvoeren van koolmonoxidemetingen wordt onderdeel van de certificering. 

Daarnaast is ingezet op bewustwording. Door de Nederlandse Brandwonden Stichting en Brandweer Nederland zijn er jaarlijkse publiekscampagnes op dit onderwerp. Is er aandacht voor het gevaar van koolmonoxide op websites van onder andere de NVWA, VeiligheidNL en de Brandweer. Is er door het Rijk een handreiking collectieve rookgasafvoeren opgesteld voor woongebouwen.

Ook wordt door de Rijksoverheid ingezet op een vrijwillige uitfasering van zogenaamde open verbrandingstoestellen (“keukengeiser”) die het meest risicovol zijn.

 Zijn er in de ogen van de minister, sinds het alarmerende rapport van de Onderzoeksraad van de Veiligheid, voldoende stappen ondernomen om koolmonoxide-incidenten tegen te gaan?

 

Ja, zie voorgaande reactie.

 Waarom worden rookmelders wel voorgeschreven in het Bouwbesluit en koolmonoxidemelders niet? Hoe staat de minister tegenover het voorstel om koolmonoxidemelders verplicht te stellen?

Het Bouwbesluit schrijft rookmelders alleen voor bij nieuwbouwwoningen. Voor bestaande woningen zijn hiervoor geen verplichtingen, omdat dit niet handhaafbaar is.

Op aanbeveling van de onderzoeksraad wordt door de Rijkoverheid ingezet op een wettelijke certificering van installateurs. Hiermee wordt beoogd dat installaties goed worden gemonteerd en onderhouden ter voorkoming van koolmonoxide.

Aanvullend op een goede montage en onderhoud kunnen (voor extra veiligheid) koolmonoxidemelders worden toegepast, maar dit zal door de Rijksoverheid niet worden verplicht.

De Onderzoeksraad heeft ook niet aanbevolen op koolmonoxidemelders te verplichten.

 Zijn koolmonoxidemelders niet effectief bij lage concentraties CO die leiden tot chronische blootstelling?

Koolmonoxidemelders geven pas een alarm vanaf een CO-concentratie van 50 ppm (na 90 minuten).  Gezondheidsklachten kunnen al optreden bij lagere waarden dan 25 ppm als deze langdurige zijn. Koolmonoxidemelders geven daarmee inderdaad geen bescherming tegen chronische blootstelling.

Ook dit is een reden om in te zetten op een bronaanpak zoals beoogd door de Rijksoverheid: dwz een veilige en goed onderhouden installatie.  En uitfasering van de zogenaamde open toestellen.