Collectieve zorgverzekering - reactie minister Bruno Bruins

min-VWS-reactie-uitz-24-9-2018-780.jpg

Hieronder lees je de reactie van minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) op het item in de uitzending van Radar (03-12-2018) over collectieve zorgverzekeringen.

Als de korting een sigaar uit eigen doos is, waarom schaft de minister deze dan niet geheel af? 

'Er zijn collectiviteiten die op geen enkel punt verschillen van de reguliere polis. Dat heeft dan geen meerwaarde en zorgt vooral voor een groot en onoverzichtelijk polisaanbod. Maar er zijn ook collectiviteiten die wel aparte afspraken maken, waardoor ze een positief effect kunnen hebben, tenminste, als ze daadwerkelijk ingezet worden waarvoor ze bedoeld zijn. Het gaat dan om zorginhoudelijke afspraken bijvoorbeeld voor een bepaalde patiëntengroep of het voorkomen van wanbetaling door de premie in te houden op het salaris. Omdat we verzekeraars en collectiviteiten serieus de kans willen geven werk te maken van goede zorginhoudelijke afspraken die daadwerkelijk gezondheidswinst opleveren of leiden tot meer doelmatigheid, gaan we niet over één nacht ijs met het afschaffen van de korting. We weten inmiddels dat collectieve afspraken nooit 10%  korting genereren en dat max 5% dus realistischer is. Mocht het aanbod van collectiviteiten dat geen meerwaarde heeft niet afnemen en mocht er geen echte afspraken worden gemaakt die gezondheidswinst en doelmatigheid bevorderen dan kan het volledig afschaffen van de korting altijd nog.'

De minister geeft zorgverzekeraars de tijd om inhoudelijke grondslag voor de korting aan te tonen, zijn daar al stappen in gezet? 

'We verwachten inderdaad dat zorgverzekeraars meer inhoudelijke invulling aan collectiviteiten gaan geven en tegelijk afscheid nemen van collectiviteiten waar dat niet gebeurt. We verwachten dan ook dat het aantal ‘lege’ collectiviteiten, waar het alleen gaat om de korting, drastisch zal verminderen. Dat zal in 2020 moeten blijken. Wel zien we nu al dat er verzekeraars zijn die afscheid nemen van ‘lege’ collectiviteiten zonder inhoudelijke afspraken.'

Waarom wordt de verlaging van de korting pas ingevoerd vanaf 2020 en niet al dit overstapseizoen? 

'Het vereist een aanpassing van regelgeving en dat proces neemt bijna een jaar in beslag. Bovendien zullen verzekeraars en collectiviteiten hun overeenkomsten moeten aanpassen en dat kost tijd. Zorgvuldigheid boven snelheid.'

De NZA signaleert een ongelijkheid tussen verzekeraars en concerns en adviseert te onderzoeken of artikel 17 van de Zvw uitgebreid kan worden naar concerns. De minister volgt dit advies niet omdat er geen sprake zou zijn van evident onevenwichtige marktverhoudingen. Concerns bieden echter op hun goedkope basisverzekering vaak maar beperkte aanvullende dekkingen. Uitgebreidere pakketten zijn vaak alleen af te sluiten met een duurdere basisverzekering van het hoofdmerk. Is de minister van mening dat concerns daarmee meer sturingsmogelijkheden hebben dan kleinere verzekeraars? 

'Nee, er is eerder – nav een motie uit de Tweede Kamer – gekeken of er meer mogelijkheden voor risicoselectie zouden zijn voor concerns in vergelijking met individuele verzekeraars, maar dat bleek niet het geval. Er kunnen gegronde redenen zijn waarom een vergelijkbare polis binnen een concern een andere premie heeft, bijv. de vermogenspositie van de verzekeraar.

Overigens zijn er zowel bij de grote concerns als bij kleinere verzekeraars goedkopere en duurdere basisverzekeringen te verkrijgen en beperkte én uitgebreidere aanvullende verzekeringen. Voor alle verzekeraars geldt dat er wel écht iets te kiezen moet zijn en niet dezelfde polissen in een ander jasje. Het is voor alle verzekerden verstandig om goed te kijken wat past bij zijn behoeften en eventueel over te stappen.

Het is de bedoeling dat concerns nagenoeg identieke polissen gaan tonen bij afsluiten van een verzekering, per wanneer zijn verzekeraars hiertoe verplicht? Op dit moment wordt hier vaak geen melding van gemaakt. 
Dat is nu al het geval. Op dit moment zijn verzekeraars al verplicht om op hun website een overzicht te geven van nagenoeg identieke polissen. In de praktijk zijn die overzichten vaak slecht vindbaar. Daarom gaat de NZa komend overstapseizoen kritisch kijken of deze overzichten op een vindbare plek staan en ook begrijpelijk zijn.'

In kader van transparantie zouden collectieven verzekeringen ook beter te vergelijken moeten zijn, ziet de minister hierin al gewenste ontwikkelingen? 

'Éen van de transparantiemaatregelen, waar de NZa op toeziet, is dat bij elke collectieve verzekering direct duidelijk moet zijn welke modelpolis eraan ten grondslag ligt. Zo kan de verzekerde makkelijker alternatieven vergelijken, bijvoorbeeld een goedkopere polis zonder collectiviteit. De NZa kijkt dit overstapseizoen heel scherp of hier verbeteringen te zien zijn. Ik verwacht dat we dat begin volgend jaar al kunnen zeggen.'