Dit zijn je rechten en plichten als werknemer bij ziekmelding

18052020 ziekmelden.jpg

Iedereen is weleens ziek. Soms ben je binnen enkele dagen weer opgeknapt, maar het kan ook langer duren. Wat zijn je rechten en plichten eigenlijk bij ziekteverzuim? En waar moet je werkgever zich aan houden? Radar zet de feiten op een rijtje.
 

Raadpleeg ten eerste altijd je arbeidscontract, bedrijfsreglement of cao. De rechten en plichten van werkgevers en zieke werknemers liggen vast in de Wet Verbetering Poortwachter (WVP).

Je bent niet verplicht medische informatie te delen

Dat je je ziek moet melden, is geen verrassing. Maar je bent niet verplicht je werkgever te vertellen wat je mankeert. Medische informatie hoef je dus niet te delen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Er bestaat wel een uitzondering als je een ziekte hebt waarbij het van belang is dat je collega’s hiervan op de hoogte zijn, zodat ze kunnen handelen in noodsituaties. Denk hierbij aan epilepsie. In dit geval mag je werkgever je medische gegevens wel registreren.

Wat mag een werkgever wél vragen?

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) meldt dat een werkgever wél vragen mag stellen die van belang zijn voor bij de overdracht van de werkzaamheden. 'Bijvoorbeeld wanneer je verwacht weer op het werk te zijn en of er lopende zaken moeten worden opgepakt.' Het Juridisch Loket voegt hieraan toe dat je werkgever ook mag vragen of je ziek bent door een bedrijfsongeval.

Ook de bedrijfsarts moet je privacy waarborgen

Je werkgever mag tevens van je verlangen dat je de bedrijfsarts bezoekt. Het bedrijf dient je in de eerste week aan te melden bij de arbodienst of bij een zelfstandig gevestigde bedrijfsarts. Ook hier heb je recht op privacy.

Het is goed om te weten dat de bedrijfsarts alleen mag doorgeven of je wel of niet ziek bent, hoe lang dit waarschijnlijk zal duren en in welke mate je arbeidsongeschikt bent. Deze informatie is nodig voor het re-integratieplan, waarin de verplichtingen van zowel de werknemer als werkgever staan gedurende dit proces. De bedrijfsarts beoordeelt namelijk of je in staat bent aangepast werk te verrichten en hoe lang het verzuim naar verwachting zal duren. Informatie over de aard van je klachten, diagnose en eventuele behandeling mag dus niet worden gedeeld met je werkgever.

Maar wat als je langdurig ziek bent?

SZW vermeldt op de website dat de bedrijfsarts bij langdurige ziekte een probleemanalyse dient te maken in de zesde week. Dit moet in samenwerking met jou worden opgesteld. De werkgever dient minimaal om de zes weken voortgangsgesprekken met je te voeren. De nakoming van deze afspraken wordt bewaakt door een casemanager.

Plan van aanpak

In de achtste week van de ziekmelding wordt er een plan van aanpak opgesteld door de werkgever en werknemer. Hierin wordt vastgelegd wat beide partijen gaan doen, zodat jij als werknemer weer kan werken.

Daarna volgende deze stappen:

  • Na 42 weken volgt een ziekmelding bij het UWV door de arbodienst of de bedrijfsarts. Het UWV onderneemt dan nog geen actie.
  • Als je daarna nog steeds ziek bent en re-integratie in het bedrijf of bij een andere werkgever niet mogelijk is, volgt tussen week 46 en 52 een eerstejaarsevaluatie. 
  • Als je in week 87 nog steeds ziek bent,krijg je als werknemer een WIA-aanvraagformulier van het UWV (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).
  • Na indiening van het formulier en het re-integratieverslag volgt er een beoordeling en krijg je mogelijk de WIA-uitkering.

Wat als je het niet eens bent met het oordeel van de bedrijfsarts?

Als je het niet eens bent met het oordeel van de bedrijfsarts, heb je recht op een second opinion. Je kunt deze aanvragen bij het UWV, maar je kunt ook om een tweede oordeel van een andere bedrijfsarts vragen. Het Juridisch Loket kan je hier meer informatie over geven.

Hoe zit met de doorbetaling van je salaris bij ziekteverzuim?

Dit hangt af van je contract. Als je een vast contract hebt, is je werkgever verplicht je salaris twee jaar door te betalen bij langdurig ziekteverzuim.

In overige gevallen heb je niet altijd recht op loon als je ziek wordt. SZW meldt dat de doorbetaling van het loon niet geldt voor mensen die ziekengeld ontvangen van het UWV en werknemers van wie het dienstverband afloopt, zoals tijdelijke krachten en uitzendkrachten.

'In overleg met de werknemer kan de werkgever het UWV vragen het loon langer door te betalen dan twee jaar. Het langer doorbetalen van loon mag maximaal twaalf maanden. Dit betekent dat de WIA-keuring met dezelfde periode opschuift.'

Wanneer mag je werkgever je loon inhouden?

Je werkgever mag je salaris inhouden als je je niet aan de gemaakte afspraken houdt conform het re-integratieplan. Denk hierbij aan situaties waarin de werknemer zonder goede gronden en tegen de beoordeling van de bedrijfsarts in, weigert (tijdelijk) aangepast werk te doen. Je dient wel van tevoren op de hoogte te worden gebracht over dit voornemen. Als je geen werkgever hebt die je loon doorbetaalt, kun je in aanmerking komen voor een ziektewetuitkering.

Terugkeer eigen functie

De werkgever dient de mogelijkheden te bespreken voor terugkeer in je eigen functie. Als dit niet mogelijk is, moet hij een passend functie binnen het bedrijf bieden. Als ook dit echter niet mogelijk is, moet je werkgever op zoek naar een andere baan buiten het bedrijf. Er moeten schriftelijke afspraken over dit proces worden gemaakt.

Ontslag in uiterste geval

SZW meldt ten slotte dat ontslag in het uiterste geval aangezegd mag worden. 'Als de ziekte langer duurt dan twee jaar, heeft de werkgever het recht om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden.'

Bij schending van de bovenstaande rechten, kun je het beste juridisch advies inwinnen.