background branding

Drugsafval in je tuin - reacties politieke partijen

reacties_politiek_18022019.jpg

Radar heeft 50PLUS, ChristenUnie en de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) om een reactie gevraagd op het item 'Drugsafval in je tuin' in de tv-uitzending van 18 februari 2019. Het antwoord van deze politieke partijen lees je hieronder.

Henk Krol (50PLUS)

Radar: Zou er een landelijk schadefonds moeten komen waaraan de Rijksoverheid bijdraagt?

'Drugsafval is enorm schadelijk voor mens, natuur en milieu.

Bij mij in de buurt in Eindhoven zijn er zelfs sporen terug te vinden  in het drinkwater. Dus een groot probleem dat om een snelle oplossing vraagt.

We hebben net samen met Vera Bergkamp van D66 vragen gesteld. We willen graag weten of een ''drugsluikje''  waar drugsafval gestort kan worden, of het afschaffen van de ID-plicht bij milieustraten, zodat drugsafval ingeleverd wordt en netjes verwerkt door de daarvoor aangewezen instanties.'

Radar: Moeten particuliere grondeigenaren voor de volle honderd procent gecompenseerd worden wanneer zij te maken krijgen met een dumping op hun terrein?

'Bij illegale drugsstorting geldt gewoon de vervuiler betaalt. Eerst proberen te verhalen op de dader.

Met het aangekondigde plan in de Nationale Drugsmonitor om toezicht en handhaving te intensiveren zou dat beter moeten gaan.

Voor de gevallen dat het niet lukt zijn we voorstander van een schadefonds drugsmisdrijven.

Het is onwenselijk dat veel leegstaande boerderijen drugsboerderijen worden. 50PLUS heeft nog wel een ander idee. Er is enorme woningnood. We hebben al eens voorgesteld om boerderijen die leeg komen te staan om te bouwen tot kleinschalige woongemeenschappen. Er zijn veel mensen die in de natuur willen wonen. Dan sla je twee vliegen in één klap.'

Radar: Is het wenselijk dat particulieren, zonder kennis van zaken, verantwoordelijk worden gemaakt voor deugdelijke sanering van de grond?

'Verantwoordelijk is wat anders dan zelf uitvoeren. Het inschakelen van een saneringsbedrijf is natuurlijk wel noodzakelijk om zelf geen gevaar te lopen.'

Stieneke van der Graaf (ChristenUnie)

'Het is erg genoeg als je te maken krijgt met gedumpte drugs in je tuin, tegen je huis of op je erf. Mensen die daar mee te maken krijgen, moeten er van op aan kunnen dat zij niet zelf met de kosten voor het opruimen komen te zitten.

Er moet een fonds komen waaruit de kosten voor het opruimen worden betaald. Wat de ChristenUnie betreft worden daders van drugsdumpingen of mensen die zijn veroordeeld voor bijvoorbeeld de productie van harddrugs verplicht om geld te storten in dit fonds.

De verschillende overheden moeten dit fonds aanvullen, zodat er genoeg geld in zit om de gedumpte drugs op te ruimen. Wie daarin welk aandeel neemt, is op dit moment onderdeel van gesprek.

Moraal van het verhaal: de overheid moet om de mensen heen gaan staan die te maken krijgen met drugsdumpingen en hen helpen om van de - zeer schadelijke - drugstroep af te komen.

De ChristenUnie stelt hierover schriftelijke vragen aan het kabinet.

Vragen van de leden Van der Graaf en Dik-Faber (beide ChristenUnie) aan de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Landbouw, Natuur en Visserij over de uitzending van Radar over drugsdumpingen 

1. Is de minister bekend met de uitzending van Radar over het aantal drugsdumpingen in de provincies en de daarbij behorende vergoeding voor de gedupeerde burgers?

2. Deelt de minister de mening dat de drugsdumpingen een last zijn voor de eigenaar van het perceel?

3. Deelt de minister de mening dat de grondeigenaren geen verwijt kan worden gemaakt en het opruimen van het drugsafval wordt gedaan in het algemeen belang?

4. Klopt het dat in samenhang met drugsdumpingen er van de burgers verwacht wordt zelf maatregelen te moeten nemen ter voorkoming van deze drugsdumpingen?

5. Kan de minister voorbeelden geven van maatregelen die redelijkerwijs van een burger verwacht kunnen worden om drugsdumpingen tegen te gaan?

6. Kan de minister aangeven wanneer een particulier aan zijn zorgplicht heeft voldaan? En ligt het niet voor de hand om, indien aan de zorgplicht is voldaan, de kosten die gemoeid zijn met het opruimen van drugsafval volledig te vergoeden?

7. Deelt de minister de mening dat op het moment dat de overheid onvoldoende grip heeft op de productie van drugs, de burger niet de dupe mag worden indien hij ongevraagd met de gevolgen van deze drugsproductie geconfronteerd wordt?

8. Kan volledige vergoeding van de opruimkosten voor particulieren niet juist bijdragen aan het algemene belang doordat bij drugsdumpingen de grondeigenaar sneller tot melding over gaat als er geen onzekerheid bestaat over de vergoeding en kosten bij de opruiming van deze drugsdumpingen?

9. Kan volledige vergoeding van de hoge kosten voor particulieren daarmee juist niet bijdragen aan de aangiftebereidheid en daarmee dus ook aan het strafonderzoek?

10. Hoeveel geld van de in de brief aan de kamer benoemde onderbesteding binnen de co-financieringsregeling is nog beschikbaar voor de opruiming van de drugsdumpingen?

11. Hoe staat het met de suggestie van de ChristenUnie om veroordeelden van  drugsdumping en/of drugsproductie geld te laten storten in een fonds voor de benadeelden?

12. Op welke termijn kunnen we het advies verwachten van de interbestuurlijke werkgroep die de financiële en juridische mogelijkheden verkent voor een duurzame financieringsoplossing?

13. Is de minister bereid om te onderzoeken of in een structurele regeling een onderscheidkan worden gemaakt tussen de vergoeding voor particulieren, te weten 100 procent, en de vergoeding voor medeoverheden in de vorm van co-financiering?'

SGP

'De SGP zet in op een volledige vergoeding van de opruimkosten van drugsafval door de overheid. Grondeigenaren hebben part noch deel aan de dumppraktijken, terwijl de opruimkosten duizenden zo niet tienduizenden euro’s kunnen bedragen. Wij vinden dat ze niet in de schulden gestoken mogen worden, terwijl criminelen vrijuit gaan. Groot risico is dat grondeigenaren zelf aan de gang gaan met het afval en het ergens anders dumpen om zelf van de opruimkosten af te zijn. Dan zijn we nog verder van huis. Het Rijk gaat hier te lichtvaardig aan voorbij. Sterker nog. Den Haag zegt dat de grondeigenaar een prikkel moet hebben om er alles aan doen om te voorkomen dat er op zijn grond drugsafval gedumpt wordt. In de praktijk kunnen grondeigenaren echter weinig beginnen. De SGP wil het graag omdraaien: de overheid moet juist een prikkel hebben om ervoor te zorgen dat criminelen die drugsafval dumpen opgespoord worden! Nu is er te weinig politie in het landelijk gebied en kunnen criminelen te makkelijk hun gang gaan. We willen een amendement indienen om financiering van de opruimkosten te regelen, bijvoorbeeld 50% door het Rijk en 50% door provincies of gemeenten.'