Efficiëntie elektrische cv-ketels - reactie Nefit-Bosch en Ti-Green

Logo Nefit Bosch Ti Green

Radar besteedt tijdens de uitzending van 8 april 2024 aandacht aan de efficiëntie van elektrische cv-ketels. Radar vroeg Nefit-Bosch en Ti-Green om reactie. 

Reactie Nefit-Bosch

  • Een van uw elektrische cv-ketels is geplaatst als hoofdverwarming in een studiowoning. De bewoner van deze studio betaalt buitenproportioneel veel aan stroomkosten. Zij denkt dat dit komt door het stroomgebruik van de elektrische cv-ketel die daar hangt. Zou dit kunnen kloppen?

Elektrisch verwarmen kost stroom. Hoeveel, dat is afhankelijk van de grootte van de woning, de buitentemperaturen, het warmteverlies (mate van isolatie) van de woning en de gewoonten van de gebruiker. Wij kennen de situatie van deze mevrouw niet en kunnen dus niet beoordelen wat het aandeel van de elektrische ketel is in haar energiekosten. Afhankelijk van de situatie kunnen de energiekosten bij elektrisch verwarmen hoger zijn dan bij verwarmen met een ketel op aardgas of met een warmtepomp.

  • Op uw website staat dat uw elektrische cv-ketel niet geplaatst mag worden als hoofdverwarming in woningen, toch gebeurt het. Hoe informeert u de kopers over het gebruik van het systeem?

De informatie over onze producten is te vinden op onze website en productdocumentatie. Een elektrische ketel is een component dat onderdeel uitmaakt van een centrale verwarmingsinstallatie. Als producent installeren wij geen toestellen en leveren wij elektrische ketels niet rechtstreeks aan eindgebruikers. Deze producten vinden via de tussenhandel (groothandels en installatiebedrijven) hun weg naar de markt. Dit zijn professionele partijen die de wet- en regelgeving (behoren te) kennen. Wij hebben geen zicht op hoe deze producten uiteindelijk worden toegepast en welke aanvullende informatie hierbij aan eindgebruikers wordt verstrekt.  

  • Krijgen jullie signalen dat uw elektrische cv-ketel gebruikt wordt als hoofdverwarming? Weet u om hoeveel installaties dit gaat?

Die signalen kennen we niet en mochten we verkeerd gebruik van onze producten signaleren, dan spreekt het voor zich dat we de betrokken partijen hierop wijzen. Wederverkopers zijn niet verplicht om te registreren waar en hoe zij onze toestellen toepassen. Als producent hebben we van een deel van de toestellen informatie over waar deze zijn geinstalleerd, maar hebben we geen informatie over de aard van de verwarmingsinstallaties waarvan deze toestellen deel uitmaken.  

  • Op uw website kun je installateurs vinden die partner van jullie zijn. worden de installateurs geïnformeerd over het feit dat elektrische cv-ketels niet gebruikt mogen worden als hoofdverwarming?

In onze informatie wordt expliciet het toepassingsgebied voor deze producten vermeld (zie ook punt 2). Daarnaast verwijzen we in de productdocumentatie naar geldende wet- en regelgeving omtrent installatietechniek.

Reactie Ti-Green

Beste redactie,

Dank voor uw mail en de gelegenheid om hierop te reageren. Graag lopen we uw vragen puntsgewijs langs:

Uw vraag: Verschillende experts die wij gesproken hebben zeggen dat elektrische cv-ketels, zoals die verkocht door TI-Green, niet geplaatst mogen worden als hoofdverwarming. Door Europese wetgeving (EPBD III) is het plaatsen van deze installaties als hoofdverwarming verboden. Is uw bedrijf hiervan op de hoogte?

Ons antwoord:

- Wij zijn zeker bekend met de EPBD III wetgeving en de Nederlandse vertaling daarvan in het bouwbesluit. Onze CV ketels op basis van inductie (Ti-Green CVi units) zijn niet in strijd met het Bouwbesluit. Daar staat namelijk in dat het is toegestaan om een combinatie-unit te hebben voor zowel centrale verwarming als warm tapwater. Graag verwijzen we u daarvoor naar de technische toelichting in de bijlage (te downloaden onder aan de pagina, red.).

- Als innovatief MKB-bedrijf kunnen wij mensen helpen om snel en simpel van het gas af te komen. Wij hebben een betaalbare verwarmingsinstallatie ontwikkeld die geschikt is voor circa 90% van de bestaande bouw, met name in stedelijke gebieden. Onze inductiegebaseerde CV-ketel (CVi) is eenvoudig te installeren zonder ingrijpende verbouwingen en kan gebruikt worden ongeacht het verwarmingssysteem en de grootte van de woning. Hiermee is het een toegankelijke oplossing voor veel Nederlandse huishoudens om van het gas af te stappen. Met deze technologie willen we een duurzame, eenvoudige en sociale oplossing bieden voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

- Wel merken we in de praktijk dat de huidige wet- en regelgeving en bijbehorende meetmethodes achterblijven, waardoor nieuwe en innovatieve verwarmingstechnieken - zoals de CVi - niet optimaal benut kunnen worden in de overgang naar schone energie. De komende jaren moeten miljoenen woningen van het gas af en zijn nieuwe innovaties juist hard nodig om deze grootschalige verbouwing mogelijk te maken. We hopen daarom dat er snel meer ruimte wordt geboden voor innovatieve verwarmingstechnieken, zodat duurzame woningen voor iedereen binnen handbereik zijn.

- Ook in de landen om ons heen - die onder dezelfde Europese regelgeving vallen - wordt deze technologie veelvuldig toegepast. Juist omdat het praktisch, laagdrempelig én betaalbaar is.

Uw vraag: Een van uw installaties is geplaatst bij meneer en mevrouw Verhagen uit Berkel-Enschot. De bewoners hebben zo’n hoge energierekening dat ze besloten hebben hun verwarming niet meer aan te zetten. Ze moesten aan het einde van het jaar een overschot van xxx euro betalen. Zij zeggen dat dit komt omdat de installatie van TI-Green te veel stroom verbruikt. Na veel correspondentie met uw bedrijf is er nog steeds geen oplossing. Wat kunnen jullie voor meneer en mevrouw Verhagen nog betekenen?

Wij zijn bekend met deze situatie en hebben meermaals contact gehad met de familie Verhagen. Samen hebben we naar een oplossing gezocht en hebben we een genoegdoening aangeboden, waar de familie niet mee akkoord is gegaan.

- In eerder contact met de familie Verhagen hebben we het daadwerkelijke energieverbruik in 2023 afgezet tegenover het geschatte energieverbruik zoals opgenomen in de eerdere offerte. Deze berekening treft u in de bijlage 2 (te downloaden onderaan, red.). Dit verschil bleek circa 1.500 Kwh te zijn. Uitgaande van de huidige gemiddelde elektriciteitsprijs (€ 0,34 per kWh), komt dit neer op € xxx. Hierbij heeft Ti-Green op eigen kosten bij de familie Verhagen in februari 2023 de thermostaat vervangen en lijkt het zeer aannemelijk dat de oude thermostaat heeft geleid tot een verhoogd verbruik. Desalniettemin betreurt Ti-Green de situatie en hebben we een compensatie van € xxx aangeboden.

- Ti-Green heeft geen inzage in het verbruik van de Familie Verhagen sinds ons laatste contact, in de zomer van 2023. Op basis van deze informatie is destijds de berekening in bijlage 2 (te downloaden onderaan, red.) opgesteld. We hebben geen verdere indicatie gekregen en herkennen de benoemde €xxx overschot daarom niet, dit bedrag is eerder nooit genoemd in de correspondentie door Familie Verhagen. Mocht dit overschot zijn veroorzaakt door Ti- Green, dan hadden we graag betrokken willen worden, zodat we samen een oorzaak en oplossing hadden kunnen vaststellen.

- We geven vooraf altijd heel duidelijk aan dat het energieverbruik stijgt door het gebruik van elektrische verwarming. Daar staat een aardgasvrije woning tegenover. Samen met de installateur maakt de klant een inschatting van de verwachte kosten, waarbij we uitgaan van de verhouding 1 m3 gas – 7,4 kwh. Daarbij kun je dus uitgaan van ongeveer 250 euro per maand bij een gemiddeld verbruik van circa 720 kwh tegen een gemiddeld tarief van €0,35, afhankelijk van de energieleverancier. Bij een woning op aardgas zou dit uitkomen op ongeveer 150 euro per maand. Deze kosten kunnen aanzienlijk worden verminderd door bijvoorbeeld gelijktijdige installatie van zonnepanelen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de salderingsregeling. Daar informeren we onze klanten dan ook altijd uitgebreid over.

Uw vraag: Informeren jullie uw installateurs over het feit dat elektrische cv-ketels niet geplaatst mogen worden?

Ons antwoord:

- Onze installateurs zijn goed op de hoogte van onze specificaties en de huidige wet- en regelgeving, zie daarvoor onze toelichting op het eerste punt. Ze mogen dus zeker geplaatst worden.

- Ook drukken we onze installateurs op het hart om de consument/klant goed te informeren over de verwachte kosten.

Uw vraag: Hoeveel van deze elektrische cv-ketels heeft u verkocht?

Ons antwoord:

- Er zijn momenteel tussen de 400-450 units in bedrijf, waarbij ruim 85% van onze klanten tevreden zijn over de CVi.

Uw vraag: Wat gaat TI-Green doen voor de klanten die problemen hebben met jullie elektrische cv-ketels?

Ons antwoord:

- Ruim 85% van onze klanten is heel tevreden met ons systeem. Met de overige 15% werken we met name naar technische verbeteringen op het gebied van geluid en vermogen.

- We vinden feedback heel belangrijk, zodat we kunnen leren en onze systemen kunnen door blijven ontwikkelen. Onze klanten kunnen bij vragen en klachten altijd terecht bij onze klantenservice via 013-3035400 of [email protected]

Scherm­afbeelding 2024 04 08 Om 16.40.55
Scherm­afbeelding 2024 04 08 Om 16.41.03
Scherm­afbeelding 2024 04 08 Om 16.41.08