Hoge schuld bij het CAK - reactie minister De Jonge

min-VWS-reactie-uitz-24-9-2018-780.jpg

Hieronder lees je de reacties van minister De Jong (VWS) op de uitzending van Radar (19-11-2018) over mevrouw Bastiaansen, die door een fout van het CAK in de schulden zit.

Hoe reageert de minister op de houding van het CAK in deze kwestie?

'Zo moet het niet gaan. Het is heel vervelend dat er een fout is gemaakt en dat mevrouw Bastiaansen wordt verrast met een dergelijke rekening. Ook het CAK vindt dat en erkent dat er in deze individuele situatie fouten zijn gemaakt. In de bezwaarprocedure heeft het CAK  aangeboden om met elkaar in gesprek te gaan om een passende oplossing te vinden. Het CAK doet dit aanbod opnieuw en heeft mevrouw Bastiaansen en haar kleinzoon vandaag nog benaderd hiervoor. Ik heb begrepen dat dat gesprek er gaat komen.'

Is de minister bereid om CAK te verzoeken kwijtschelding te verlenen in deze kwestie?

'Deze situatie is voor mevrouw buitengewoon vervelend. Ik vind het van het grootste belang dat het CAK dergelijke fouten voorkomt en klantgericht optreedt. Het CAK heeft de mogelijkheid om in dit soort uitzonderlijke zaken rekening te houden met bijzondere omstandigheden en de financiële situatie van mensen. Het CAK heeft opnieuw contact opgenomen met mevrouw en haar vertegenwoordiger om tot een passende oplossing te komen. Daarnaast wil ik samen met het CAK bekijken hoe in dit soort gevallen, waarbij een cliënt zo erg nadeel ondervindt door een fout aan de kant van het CAK, de termijn voor de naheffing aanzienlijk verkort kan worden.'

In het regeerakkoord zijn stappen genomen om de stapeling van zorgkosten in de WMO aan te pakken. Is de minister bereid om hier ook naar te kijken voor de WLZ?

'Deze stappen worden al gezet door dit kabinet. Al per 1 januari 2018 is het percentage van het inkomen dat meetelt voor de berekening van het bijdrageplichtig inkomen bij de ‘lage eigen bijdrage’ voor Wlz-zorg verlaagd van 12,5% naar 10%. Hierdoor werkt het (verzamel)inkomen en vermogen minder hard door in de hoogte van de bijdrage die het CAK oplegt. Ook wordt per 2019 de vermogensinkomensbijtelling (VIB) voor de eigen bijdragen in de Wlz en Wmo 2015 gehalveerd (van 8% naar 4% van het vermogen). Tot slot is er een anticumulatieregeling: als een huishouden al een eigen bijdrage betaalt voor Wlz-zorg, dan betaalt de cliënt of verzekerde geen bijdrage in de kosten voor een Wmo-maatwerkvoorziening. De eigen bijdrage is overigens gebaseerd op de draagkracht van de cliënt.
 
Het probleem in deze zaak is overigens de onbedoelde stapeling van facturen omdat de verwerking van informatie (in dit geval van het overlijden van de echtgenoot) niet goed is gegaan.'

Is de minister van mening dat het CAK rechtmatig heeft gehandeld?

'In het huidige Besluit langdurige zorg is daarover opgenomen dat als het CAK heeft verzuimd de eigen bijdrage tijdig en correct vast te stellen of te herzien, de herziening niet meer dan 24 maanden in de tijd terug mag gaan. Het CAK heeft dus rechtmatig gehandeld. Maar dat maakt het resultaat niet minder vervelend.'

Is de minister bereid om de mogelijkheid tot herzien van de eigen bijdrage te beperken wanneer er sprake is van een fout van het CAK, welke negatief uitpakt voor de cliënt?

'Herzieningen vallen vaak positief uit voor de cliënt. Daarom wordt bij herzieningen een terugwerkende kracht mogelijk gemaakt. Herzieningen vinden vaak plaats naar aanleiding van wijzigende inkomens- of persoonsgegevens die volgen uit gegevensuitwisseling met het BRP, UWV of Belastingdienst. Fouten van het CAK vormen dus niet het uitgangspunt waarop de terugwerkende kracht is gebaseerd. Maar we moeten van deze kwestie willen leren en daarom wil ik samen met het CAK bekijken hoe in dit soort gevallen, waarbij een cliënt zo erg nadeel ondervindt door een fout aan de kant van het CAK, de termijn voor de naheffing aanzienlijk verkort kan worden.
 
Het CAK heeft zoals gezegd nu al de mogelijkheid om in zaken zoals deze rekening te houden met bijzondere omstandigheden en de financiële situatie van mensen. Daarom is het goed om te horen dat het mevrouw Bastiaansen en haar vertegenwoordiger in gesprek gaan met het CAK om tot een passende oplossing te komen.'