background branding

Hoofdelijke aansprakelijkheid - reactie Aegon

reactie_Aegon-10092018.jpg

Hieronder lees je de reactie van Aegon op de uitzending van Radar (10-09-2018) over hoofdelijke aansprakelijkheid.

Hoe gaat uw bank om met ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid?
Bij ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid vereisen wij bemiddeling door een adviseur. Of en met welke diepgang er daarbij sprake moet zijn van advies, is ter beoordeling aan die adviseur. De adviseur dient namens zijn klant een verzoek in voor een gewijzigde hypotheek. Op basis daarvan beoordeelt Aegon of de ex-man (in deze case) de lasten voortvloeiend uit de aangevraagde hypotheek zelfstandig kan dragen. Daarbij wordt het inkomen en vermogen van de ex-man getoetst conform de beheercriteria die NHG ook hanteert. Als een aanvraag niet aan de beheercriteria voldoet, zal Aegon samen met de adviseur, de klant (en indien van toepassing met NHG) bekijken of er een passende oplossing te vinden is, waardoor het ontslag van de vrouw toch mogelijk gemaakt kan worden.
 
Welke stappen moet een consument bewandelen om ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid voor elkaar te krijgen?
De consument kan zich via zijn adviseur bij ons melden met een verzoek tot ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid. Na beoordeling van de aanvraag brengt Aegon een offerte uit aan de partner die in de woning blijft wonen voor een gewijzigde hypotheek. Daarin worden de stukken opgevraagd die nodig zijn voor de definitieve beoordeling (inkomensstukken, taxatierapport (bij een verhoging), echtscheidingsconvenant etc.). Na ontvangst van de getekende offerte en beoordeling van de daarin opgevraagde stukken, stuurt Aegon de akte ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid naar de notaris. Zodra we de benodigde akten getekend retour hebben ontvangen, wordt het ontslag uit de aansprakelijkheid in de Aegon administratie afgehandeld.
 
Waar gaat het mis? Hoe ontstaat het probleem zoals hierboven beschreven?
Het hierboven omschreven probleem ontstaat als blijkt dat de ex-man de lasten niet op een verantwoorde manier zelf kan dragen. Er kan dan geen ontslag uit het hoofdelijk schuldenaarschap worden verleend, omdat dan een situatie van overkreditering ontstaat. Idealiter zijn bij de echtscheiding (in het convenant) al afspraken gemaakt over hoe te handelen in die situatie.  De aanvrager en zijn adviseur onderzoeken met de hypotheekverstrekker welke mogelijkheden er zijn om tot een hypotheek te komen die wel aan de criteria voldoet. Bijvoorbeeld door een lager hypotheekbedrag aan te vragen. Beide ex-partners hebben een belang bij (zijn verantwoordelijk voor) het vinden van een oplossing. De bij de echtscheiding betrokken juridisch adviseur(s) zijn de aangewezen partij de ex-partners te wijzen op de juridische risico’s van een voortdurend hoofdelijk schuldenaarschap. Zij zijn ook de aangewezen partij om te bemiddelen bij een conflict over de uitvoering van de echtscheiding. 
 
Op welke gronden mag een bank ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid weigeren?
Wij mogen niet meewerken aan het creëren van een situatie waarbij er sprake is van overkreditering. 

Wat als de ex-partner die achterblijft in het huis geen nieuwe hypotheek kan krijgen (te laag salaris of verscherpte leenregels, waardoor die minder kan lenen dan voorheen of verplicht wordt om af te lossen op de hypotheek), maar wel in het huis blijft wonen op de oude hypotheek?
De vertrekkende partner heeft, zoals u in de beschrijving van de casus aangeeft, een groot belang om uit de hoofdelijke aansprakelijkheid te worden ontslagen. Daarom worden daarover ook altijd afspraken gemaakt in het echtscheidingsconvenant. De ex-partner die in het huis wil blijven wonen zal de verplichtingen uit het echtscheidingsconvenant moeten nakomen. Het kan zo zijn dat in de woning blijven wonen geen optie is. 
 
Welke rol speelt een bank als de twee partijen er onderling niet uitkomen en in een patstelling belanden? De man blijft in het huis wonen en weigert verkoop. De vrouw verlaat het huis en wil ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid, maar de bank werkt hier niet aan mee?
De bank is formeel geen partij bij een slechte onderlinge verhouding tussen de ex-partners. De vrouw staan juridische mogelijkheden ter beschikking om op te komen voor haar rechten, zoals neergelegd in het echtscheidingsconvenant.
 
Wat voor zorgplicht hebben banken bij ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid?
Banken hebben de wettelijke plicht om te beoordelen of een lening verantwoord kan worden gedragen door de achterblijvende partij. Daarbovenop geldt dat bij alle beslissingen de gerechtvaardigde belangen van de klant(en) op zorgvuldige wijze moeten worden meegewogen. Wij informeren beide klanten over de mogelijkheden, op grond waarvan zij een besluit moeten nemen. 
 
Tot hoeveel jaar na een scheiding kunnen banken consumenten dwingen de hypotheeklasten te betalen van hun ex, als er geen ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid is geweest en hun ex verzaakt de hypotheeklasten te betalen? 
Een bank is gerechtigd om de hoofdelijk schuldenaar(s) gezamenlijk of afzonderlijk aan te spreken op de betalingsverplichting die zij hebben. De aansprakelijkheid voor de lening vervalt niet door echtscheiding. Dat is ook de reden dat de vertrekkende partner er een groot belang bij heeft om ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid te verkrijgen. De keuze om dat niet gelijktijdig met of direct na de echtscheiding te regelen kan dus vergaande consequenties hebben. Aegon informeert alle hoofdelijk schuldenaren afzonderlijk over een ontstane betalingsachterstand. In deze casus heeft de vrouw daarmee ruimschoots de tijd om haar ex-partner hierop aan te spreken en daarbij eventueel juridisch