Je woonzorgflat uit - reactie Coltavast

coltavast-02-12-2019-780.jpg

Hieronder de antwoorden van Coltavast BV op vragen van Radar naar aanleiding van het onderwerp 'Ouderen worden woonzorgflat uitgezet'. De tekst is licht bewerkt en gebaseerd op verschillende series antwoorden op vragen. 

Coltavast is een vastgoedinvesteerder. Bij aankoop is met ECR een huurovereenkomst voor 20 jaar afgesloten. Wij hebben het object gekocht van S. van Ettekoven Holding. Het pand was daarvoor in handen van Superstone, een dochtermaatschappij van Cofinimmo.Wij waren al sinds oktober 2018 in gesprek met de heer Van Ettekoven en hadden in oktober al overeenstemming met elkaar. 

Toen Coltavast BV het pand aan de Van Vollenhovenlaan overnam is een nieuwe  huurovereenkomst met ECR aangegaan met de bedoeling dat ECR de zorgappartementen,  ook na de overname, zou blijven exploiteren, zodat bewoners in de zorgappartementen  konden blijven wonen. 

Coltavast heeft in de huurovereenkomst afgesproken dat er een A-label zou komen en dat  Coltavast verantwoordelijk zou zijn voor de kosten en het uitvoeren van de werkzaamheden.  Het betrof hier een nieuw dak, nieuwe puien aan de zijde van de Beneluxlaan en het isoleren  van de kopse gevels van het pand. Coltavast heeft hiervoor een omgevingsvergunning aangevraagd die inmiddels ook verleend is en heeft opdracht verstrekt aan een aannemer 

De leegstaande appartementen en het complex zouden K zoals ook vastgelegd in de  overeenkomst tussen Coltavast BV en ECR K geleidelijk en planmatig worden gerenoveerd  door ECR zelf zodat die weer geschikt zouden worden voor de verhuur. Coltavast BV zou daarvoor aan ECR een aanzienlijke financiële bijdrage leveren.   

Daar ECR nu geen partij meer in deze is, komen ook deze renovaties voor rekening van  Coltavast BV. Om het pand weer in goede bouwkundige staat te brengen, zullen grote verbouwingswerkzaamheden worden uitgevoerd. Deze grootschalige renovatie zal ongeveer  12 maanden in beslag nemen. De start van de werkzaamheden zal naar verwachting in januari zijn. Het was bij ECR bekend dat wij met de werkzaamheden in januari 2020 zouden beginnen.

Kan  van ECR  verwacht worden  dat zij verbouwingen  realiseren als zij slechts  huurder en geen eigenaar van  de woningen zijn?
Ja. ECR had een langlopende zogenaamde tripleKnet huurovereenkomst. Dit is een  overeenkomst waarbij alle kosten met betrekking tot het onderhoud, verzekeringen en  andere eigenaarslasten voor rekening en risico van de huurder komen. ECR zou een eenmalige K aanzienlijke K financiële bijdrage van Coltavast BV krijgen voor achterstallig  onderhoud.  

Was de huurovereenkomst met ECR opzegbaar? 

Nee.

Had ECR deze op kunnen zeggen? 

Nee.

Is de achterstallige huur inclusief in het vonnis opgedragen sommen inmiddels betaald aan Coltavast? 

Nee, er is wel een hele kleine vergoeding betaald.

Heeft ECR (inclusief aanverwante partijen) zich aan alle afspraken die gemaakt zijn gehouden (anders dan het afdragen van huurpenningen)?
Nee, helaas niet. Voor de renovatie van de binnenzijde diende ECR onder andere een planning, aangepaste layout van de woningen en offertes te overleggen ten behoeve van de financiële bijdrage.

Waarom  moeten bewoners  de Keizershof verlaten? 
De bewoners hoeven het pand niet te verlaten, maar de benodigde aanpassingen zijn  dermate ingrijpend dat het in praktische zin niet mogelijk is om in het pand te blijven wonen tijdens verbouwing. 

Wanneer  moeten bewoners  uiterlijk weg zijn? 
ECR staakt binnen aanzienlijke tijd haar werkzaamheden. Met het oog op de aanstaande  ingrijpende renovatie doen bewoners er naar de mening van Coltavast BV goed aan elders  huisvesting te vinden. ECR heeft toegezegd daarbij te assisteren.   

Wat  zijn nu  jullie plannen  voor het pand?
Het heeft in beginsel onze voorkeur reguliere woningen aan te gaan bieden in de Keizershof,  waarbij het bewoners uiteraard vrij staat elders zorgdiensten in te kopen, dus waarbij de zorg gescheiden is van het wonen.

Hebben  bewoners  recht op terugkeer  na de verbouwing?
Ja, zij hadden recht op terugkeer na de verbouwing. Dat hebben zij nog steeds, maar zij  zullen zorg dan zelf moeten inkopen.

Bestaat  de mogelijkheid  dat bewoners direct  huur betalen aan Coltavast?
Momenteel bestaat er geen huurrelatie tussen Coltavast BV en de bewoners. Er kan een  huurovereenkomst gesloten worden tussen Coltavast BV en de bewoners, maar Coltavast BVis geen zorginstelling en kan dus ook geen diensten op het gebied van zorg aanbieden. 

Indien  bewoners  direct huur  betalen aan Coltavast  (in de mogelijkheid die  het vonnis openhoudt), kunnen  zij dan elders zorg inkopen? En  zouden zij ook een andere exploitant  voor de keuken en andere faciliteiten  kunnen vinden?
Bewoners kunnen uiteraard elders zorg inkopen. Die zorg dient dan wel geleverd te worden  in de appartementen van de bewoners zelf. Gebruik van de keuken en andere faciliteiten is echter niet mogelijk. Coltavast BV is eigenaar van de opstal en niet van de inventaris. Die zal  door ECR bij vertrek worden meegenomen. Sinds het vonnis zijn er diverse bouwkundigen en aannemers, installateurs et cetera aan het kijken wat er aan het pand moet gebeuren. Nu wij dat grotendeels inzichtelijk hebben, hebben wij van diverse adviseurs vernomen dat de gehele renovatie circa een jaar in beslag gaat nemen en dat de overlast die hiermee ontstaat aanzienlijk is. Mochten bewoners op locatie willen blijven en de verbouwing voor lief nemen en zorgverlening inkopen bij derden die in het eigen appartement gegeven wordt dan kunnen ze met ons een huurovereenkomst sluiten. 

ECR  zegt dat  jullie niet  aan tafel wilden  schuiven om te praten  over noodzakelijke verbouwingen.  Klopt dat?
Nee, dat is onjuist. Coltavast BV is voortdurend in gesprek geweest met ECR. Het probleem  met ECR was dat ECR al na het eerste volle kwartaal volledig stopte met huur betalen.  
 
Was  bij jullie  iets bekend over  waarom ECR verzuimde  de huur over te maken? 
Nee. 

Waren  jullie ervan  op de hoogte dat  de huur niet betaald  werd om jullie onder druk  te zetten om te praten?  
Daarvan is geen sprake geweest. Partijen zijn voortdurend met elkaar in gesprek gebleven.  Er is door ECR ook diverse malen toegezegd dat de huur betaald zou worden, maar helaas is dat niet gebeurd. Ook op de zitting heeft ECR niet het standpunt ingenomen dat de reden  om de huur niet te betalen bij ons lag.  

Waarom  hadden jullie  ten tijde van het  kort geding geen vertrouwen  meer in ECR? Er was daarvoor  bekend gemaakt dat een aantal grote  investeerders meer dan 4 miljoen euro in  de Blueprint Group investeerden.
Coltavast had geen vertrouwen meer in ECR op basis van het feit dat ECR wel huurpenningen  incasseerde van bewoners, maar vervolgens geen huur betaalde aan Coltavast BV, ondanks diverse aanmaningen.

Volgens  het vonnis  moest ECR het  pand binnen 21 dagen  leeg opleveren. Wat betekent  dit precies? Bewoners konden in  hun woningen blijven? Had dat betekend   dat ze geen zorg kregen of maaltijden?
Op basis van het vonnis moet ECR haar activiteiten in de Keizershof staken. Dat betekent dat  bewoners in de Keizershof geen beroep meer konden / kunnen doen op door ECR aangeboden diensten. Verder heeft Coltavast BV een doelbewuste keuze gemaakt om het  vonnis niet direct door te voeren. Dit zou namelijk als gevolg hebben dat alle bewoners geen passende zorg meer zouden krijgen. ECR heeft hierdoor de tijd gekregen om een passende  oplossing te zoeken voor de huidige bewoners.

Is  er een  afspraak gemaakt  over de uitstel van  die termijn? Wat is toen  afgesproken? Zijn er nog meer  afspraken gemaakt met ECR of gelieerde  partijen? Nee, er zijn geen afspraken gemaakt over uitstel van die termijn.  

Is de huur van november betaald, en wat staat er nog open?
Er is bij ons weten geen huur overgemaakt. Wel is er eerder een klein bedrag overgemaakt in november, dit is niet dekkend voor de maand november. Aangezien er nog een vordering openstaat van enkele tonnen hebben wij dit kleine bedrag in mindering gebracht op deze openstaande vordering.

Hoe  kijken  jullie aan  tegen uitlatingen  van Joris van Wijk  in de media en tegen   bewoners?
De heer Van Wijk laat in de media en in gesprekken met bewoners onvermeld dat Coltavast  BV genoodzaakt was de huurovereenkomst met ECR op te zeggen vanwege een aanzienlijke huurachterstand. ECR incasseerde wel huurpenningen van bewoners, maar betaalde vervolgens zelf de huur niet. Ook laat de heer Van Wijk onvermeld dat Coltavast BV het zeer betreurt dat het uitblijven van betalingen door ECR heeft geleid tot een zeer vervelende en onzekere situatie voor de bewoners van De Keizershof.