Je woonzorgflat uit - reactie IGJ

igj-reactie02-12-2019-780.jpg

Naar aanleiding van de uitzending van Radar: 'Ouderen worden woonzorgflat uitgezet', heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gereageerd. Je leest de reactie hieronder.

Een verhuizing kan ingrijpend zijn voor ouderen. Om die reden moet dat zo zorgvuldig mogelijk gebeuren. Wij zoeken altijd bij een verhuizing contact met het bestuur om te horen hoe zij zaken geregeld hebben en hoe cliënten zijn geïnformeerd en hoe de kwaliteit en de continuïteit van zorg is geborgd. Verder is het zorgkantoor nauw betrokken bij overplaatsingen van cliënten. Wij houden ook contact met de zorgkantoren omdat zij verantwoordelijk zijn om de continuïteit van zorg voor cliënten te borgen. Zij bemiddelen bijvoorbeeld wanneer cliënten naar andere zorgaanbieders overgaan

Wat betreft de verhuizing bij de Keizershof in Utrecht. Wij zijn door de zorgaanbieder op de hoogte gebracht van de verhuisplannen. De bestuurder van BPG, de koepel waaronder de Keizershof valt, houdt de inspectie op de hoogte over de voortgang van de verhuizing. De inspectie is ook op de hoogte gesteld van de juridische context.  De inspectie wil van de bestuurder onder meer weten hoe de kwaliteit en continuïteit worden geborgd voor cliënten op Keizershof, voor de hele periode dat daar nog cliënten verblijven. Ook wil de inspectie op de hoogte blijven hoe de overdracht van cliënten en dossiers tijdens de verhuizing is geregeld. De Keizershof heeft 42 cliënten. Inmiddels hebben bijna alle cliënten een nieuwe plek gekregen. Vier cliënten staan nog op een wachtlijst voor een plek in Utrecht. De inspectie, BPG en het zorgkantoor verwachten dat er uiterlijk voor half januari plek is voor deze cliënten. Anders kunnen zij zo nodig tijdelijk naar een locatie van BPG.

Het is de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder om de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van zorg te waarborgen. Als een zorgaanbieder die verantwoordelijkheid niet waar kan maken en cliënten grote risico’s lopen op zorgtekorten, kan de inspectie maatregelen nemen. Afhankelijk van de ernst, kan de inspectie een bestuurlijke maatregel nemen om een zorgaanbieder te verplichten om te handelen en risico’s zoveel als mogelijk te beperken. In uiterste gevallen kan de inspectie een zorgaanbieder opleggen dat cliënten moeten worden overgedragen aan een andere zorgaanbieder. In de situatie bij Keizershof is het voor cliënten en hun vertegenwoordigers enorm ingrijpend dat zij moeten verhuizen. We monitoren de stand van zaken. Er is op dit moment geen aanleiding voor de inspectie om te denken dat de kwaliteit en veiligheid van zorg in het geding is.

Dat neemt niet weg dat er klachten kunnen zijn bij cliënten of hun naasten. De inspectie heeft tot nu toe 2 klachten gekregen. Klachten over de kwaliteit en veiligheid van zorg kunnen gemeld worden bij het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ). Dit meldpunt is telefonisch, per contactformulier en per brief bereikbaar. Het Landelijk Meldpunt Zorg kan een klacht voorleggen aan de inspectie met de vraag of de inspectie een onderzoek nodig vindt.

Dit zijn de contactgegevens.

Uitleg over het meldpunt.