Loterijverlies | Radar checkt - reactie Loterijverlies

ferdy-roet-loterijverlies-780.jpg

Radar heeft Ferdy Roet van Loterijverlies om een reactie gevraagd op het item 'Betaal niets aan Loterijverlies van 18 maart. Het antwoord van de heer Roet lees je hieronder.

'Eerstens moeten wij u berichten dat deze uitspraak op onjuiste gronden is genomen en in hoger beroep loopt. Gezien een uitspraak van afgelopen zomer door de rechtbank te Rotterdam staathetvrijwelvastdatwijwel ontvankelijk zullen worden verklaard. Daarin is immers het volgende verklaard:

Dat de BV niet kan optreden als eiseres bij een collectieve actie als bedoeld in art. 3:305a BW volgt reeds uit de omstandigheid dat zij geen stichting of vereniging is; zij stelt dan ook een dergelijke vordering niet in. Dat het ontoelaatbaar of misbruik van recht zou zijn om een wel voor haar openstaande weg in te slaan en in dat verband samen met de Stichting, maar met eigen vorderingen, als eiseres in deze procedure op te treden volgt niet uit de tekst, het systeem of de ratio van de wet, terwijl ook steun in de jurisprudentie ontbreekt. Wel dient de BV, vanzelfsprekend, te voldoen aan de eisen voor ontvankelijkheid in de vordering die zij instelt. Ook voor de BV zijn dat slechts de eisen van art. 302 en 303 BW nu zij optreedt als eiseres op basis van volmacht en lastgeving namens Uithol en Verbeek. Ook deze vorderingen –onder 10- 16 van het petitum - hebben betrekking op de betreffende individuele polissen. Hetgeen hiervoor onder 4.16 en onder 4.18 e.v. werd overwogen geldt evenzeer voor de BV in haar hoedanigheid van gevolmachtigde/lasthebber.

Ook de BV, als gevolmachtigde/lasthebber, kan ontvangen worden in haar vorderingen en ook jegens haar wordt de incidentele vordering afgewezen.

Hieruit blijkt onmiskenbaar ook dat het vonnis van de rechtbank Den Haag ter zake de niet- ontvankelijkverklaring onjuist is. Aldus zijn de maatstaven van de 305a actie niet aan de orde, maar het voldoende belang criterium bij het instellen van de vorderingen op basis van lastgeving. Wij hopen van harte dat Tros Radar dit onderscheid begrijpt.

Ik wil u verder verwijzen naar bijgaande pleitnota waarin wij alle valse aantijgingen nogmaals weerleggen. Voor het ondenkbare geval dat wij daadwerkelijk niet ontvankelijk zouden zijn zullen wij nieuwe procedures alleen met een andere basis inzetten. Zoals het direct procederen tegen de Staatsloterij voor deelnemers. Hoe dan ook zullen wij/ de deelnemers vroeg of laat ontvankelijk worden verklaard. Dat garandeer ik u bij deze.

Wij procederen op basis van een zogenoemde lastgevingsovereenkomst. De actie die wij namens de deelnemers voeren en die aanhangig is bij het gerechtshof te Den Haag is dus uitdrukkelijk géén 305a actie. Dat is een belangrijk verschil, maar wordt door verschillende media nog wel eens door elkaar gehaald. Wij procederen op basis van oude – maar wel bestaande en geldige - wetgeving op basis van een meer dan substantieel aantal lastgevingsovereenkomsten.'