Milieuschade kost Nederland 31 miljard per jaar

uitstoot-co2-milieu-220618.jpg

De milieuschade die Nederland oploopt door de uitstoot van schadelijke stoffen bedraagt jaarlijks 31 miljard euro. Dit verlies voor de Nederlandse samenleving staat gelijk aan 4,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De schade aan het milieu komt voor 98 procent door de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreiniging.

'Ondanks het milieubeleid van de afgelopen vijftig jaar, spelen verschillende milieuproblemen de samenleving nog steeds parten', concluderen onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een vrijdag verschenen studie.

Bijna alle schade uit uitstoot naar de lucht

Opvallend is dat bijna alle berekende schade voortkomt uit uitstoot naar de lucht, zeggen de onderzoekers. Daarbij gaat het vooral om broeikasgassen als CO2 en methaan, en luchtverontreinigende stoffen zoals stikstofoxiden, zwaveloxide en ammoniak, ook bekend als NEC-stoffen.

Verkeer en vervoer veroorzaken de meeste milieuschade. Volgens berekeningen is deze sector verantwoordelijk voor 12 miljard euro schade. Maar ook de landbouw (6,5 miljard euro), industrie en raffinage (4,5 miljard euro) en de energiesector (ruim 4 miljard euro) leveren grote milieuschade op.

Consumenten zijn goed voor een kleine 2 miljard euro, terwijl afvalverwijdering en de dienstensector slechts beperkt bijdragen aan de directe milieuschade.

Energietransitie

Een overgang naar andere energiebronnen voor de industrie en het hergebruik van materialen en grondstoffen in de productie van goederen zouden de milieudruk kunnen verminderen. 'Effectievere groene belastingen op de grootste bronnen van milieuschade en de meest vervuilende productiefases zouden daartoe een geschikt middel kunnen zijn', concludeerde het PBL vorig jaar in een rapport.

Bron: ANP