background branding

Niet erkende diploma's - reactie Salta Group

salta group reactie.jpg

Op 28 juli 2023 is op onze site een artikel verschenen over niet erkende diploma's die zijn uitgereikt door particuliere onderwijsintituten. Salta Group, de organisatie waartoe deze onderwijsinstellingen behoren, heeft hierop rereageerd. Hieronder hun reactie.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft aan een aantal opleiders van Salta Group  boetes opgelegd omdat volgens de inspectie bij enkele opleidingen de uitgegeven diploma’s de indruk  zouden kunnen wekken dat het gaat om een geaccrediteerde opleiding met een Mastergraad. Dit is onjuist: 

Onze opleiders hebben nooit onterechte graden verleend. Voor de betreffende opleidingen zijn dan  ook geen erkende getuigschriften met een graad verstrekt, maar diploma’s waar op geen enkele wijze gesuggereerd wordt dat het een graad betreft. 

We vinden het onbegrijpelijk dat de minister een boete oplegt op basis van de redenatie dat wij mogelijkerwijs een indruk gewekt kunnen hebben, zoals beschreven in de betreffende besluiten van  de minister. Dit is een aanname en geen vastgesteld feit. We zijn dan het dan ook principieel oneens met deze redenatie, die ten grondslag ligt aan het boetebesluit. 

We zullen de rechter vragen hierover een uitspraak te doen. Uiteraard altijd vanuit de wens om in goede verstandhouding hierover in gesprek te blijven met de Inspectie en het ministerie OCW.  

De besluiten van de minister suggereren dat wij voor de betreffende opleidingen mogelijk onterecht  graden zouden hebben verleend. Dat is volledig onjuist. 

De minister vindt dat we onvoldoende duidelijk gecommuniceerd hebben over ons onderwijsaanbod, waarmee studenten mogelijkerwijs het idee zouden kunnen krijgen dat een opleidingsprogramma van drie maanden - met gemiddeld één dagdeel onderwijs per week - gelijk staat aan een volwaardige masteropleiding, wat uiteraard geenszins het geval is. Ook uit navraag bij onze studenten bleek dat geen van de ondervraagden ervan uitging dat het door hen gekozen kortere opleidingsprogramma gelijk staat aan een volledige en geaccrediteerde masteropleiding met een duur van twee jaar, en die afgerond  wordt met het officiële Mastergetuigschrift en de bijbehorende graad.  

De Onderwijsinspectie heeft vorige maand in een rapport zelf nog geconcludeerd dat in het Nederlandse  onderwijslandschap “de juridische geldigheid van graden diffuus kan zijn”. In ditzelfde rapport stelt de Inspectie dat wet- en regelgeving grondig moeten worden doordacht. Dat onderschrijven wij volledig, temeer omdat we het principieel oneens zijn met het boetebesluit van de minister, dat we als onjuist en onwettig beschouwen.  

Onze voorlichting aan studenten is volledig en transparant, en bovendien conform afspraken die wij  daarover hebben gemaakt met de Inspectie. 

Het probleem is dat de wetgeving op het gebied van hoger onderwijs niet meer aansluit bij de actuele realiteit van volwassenenonderwijs. Er is grote vraag naar deelopleidingen, zelfs gestimuleerd door de overheid zelf. De wetgeving houdt hier geen rekening mee. In de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek staat bovendien al sinds vele jaren dat de vertegenwoordigers van de  onderwijsinstellingen en van de studenten afspraken zullen maken over de wijze van voorlichting over opleidingen. Die afspraken zijn er nooit gekomen, zodat het aan de onderwijsinstellingen zelf is overgelaten. De minister had daar ook een regeling voor kunnen maken, maar heeft dat niet gedaan.  

Wij hebben altijd naar beste weten objectieve voorlichting gegeven. Daarom zullen wij de rechter vragen hierover een uitspraak te doen. Uiteraard altijd vanuit de wens om in goede verstandhouding hierover in gesprek te blijven met de inspectie en het ministerie OCW.