background branding

Reactie ABN AMRO op rood staan 65-plussers

780x439_reactie_abnamro.jpg

Naar aanleiding van het item uit de uitzending van 23 november 2019 over rood staan bij 65-plussers bij ABN AMRO, heeft de bank onderstaande reactie gestuurd.

Klantbelang

Bij ABN AMRO stellen we het klantbelang centraal. Dit houdt wat betreft kredieten niet alleen in dat we klanten niet meer of langer laten lenen dan nodig, maar ook dat we het belang van nabestaanden in het oog houden. We kennen daarom voor onze standaard doorlopende kredieten een tweetal maatregelen om te zorgen dat nabestaanden niet met een schuld achterblijven. Zo kennen we Kwijtschelding bij Overlijden tot een leeftijd van 80 jaar. Daarnaast wordt vanaf een bepaalde leeftijd de limiet afgebouwd.

Bij kredieten die zijn afgesloten voor november 2012 start de afbouw vanaf 65 jaar. Kredieten afgesloten na november 2012 bouwen af vanaf 70 jaar. Roodstanden op de betaalrekening zijn wettelijk gezien ook kredieten. Bij roodstanden wordt bij ABN AMRO afgebouwd naar een limiet van 1.000 euro. De meeste klanten hebben hieraan ruim voldoende. Op deze manier bieden we veel betaalgemak met een zeer laag risico voor nabestaanden.

Kredietrisico

In het algemeen is het gebruikelijk dat er leeftijdsgrenzen worden gesteld bij kredietverstrekking. Hoe ouder de klant, hoe groter immers het risico op overlijden is en daarmee de kans dat het krediet niet wordt terugbetaald. Kredietverstrekkers zijn afgezien van enkele regels, bijvoorbeeld de wettelijke minimale leeftijd van 18 jaar, vrij om te bepalen aan wie een krediet wordt verstrekt. ABN AMRO houdt zich het recht voor om alleen krediet te verstrekken waar dit op een verantwoorde manier mogelijk is.

Uitzonderingen wet gelijke behandeling

De Algemene wet gelijke behandeling stelt dat het maken van onderscheid verboden is bij het aandienen van of verlenen van toegang tot goederen of diensten en bij het sluiten, uitvoeren of beëindigen van overeenkomsten. Dit is echter niet van toepassing indien ‘het verschil in behandeling door een legitiem doel wordt gerechtvaardigd en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn’. De beschreven klantbelangen en de kredietrisicobeperking zijn naar onze mening legitieme doelen en onze maatregelen achten wij passend en noodzakelijk.