Reactie: ING

Naar aanleiding van de uitzending van Radar op 12 september 2016, over teveel betaalde boeterente, heeft ING de onderstaande reactie gegeven.

'We begrijpen van medewerkers van ikbenfrits.nl dat hiermee wordt bedoeld dat waar hypotheekverstrekkers een percentage van de totale hypotheeksom aanhouden dat kosteloos vervroegd wordt afgelost (door bijvoorbeeld overlijden of verhuizing), dit niet gebruikt wordt om de grondslag van de rentevergoedingsberekening te verlagen voor mensen die tussentijds hun rente willen aanpassen (middels een TRA – Tussentijdse Renteaanpassing). De keuze daarvoor is volstrekt logisch, wat blijkt uit de volgende overwegingen:

Het percentage van de hypotheeksom die jaarlijks rentevergoedingsvrij wordt afgelost is vrij goed voorspelbaar. Daarom kan de hypotheekverstrekker uitgaan van een bepaald gemiddelde, en door efficiënt omgaan met de benodigde funding worden schaalvoordelen bereikt die leiden tot lagere hypotheekrentes voor klanten. TRA’s zijn nagenoeg niet voorspelbaar omdat deze doorgaans enkel bij dalende hypotheekrentes zullen worden aangevraagd en nagenoeg niet wanneer de hypotheekrentes stijgen. Omdat de renteontwikkeling zich niet laat voorspellen, kan niet worden voorspeld met hoeveel TRA’s er rekening moet worden gehouden. De hypotheekverstrekker kan hierbij dus geen efficiëntievoordelen genereren, dus is er niets om ‘weg te geven’ aan klanten die een TRA willen laten doen.

Wanneer toch een poging zou worden gedaan om de hoeveelheid TRA’s te voorspellen, waarbij volgens de wensen van ikbenfrits.nl ook nog eens een zelfde percentage in mindering wordt gebracht op de grondslag van de rentevergoeding als dat jaarlijks wordt afgelost door het collectief aan klanten, zal het percentage waarop rentevergoedingsvrij wordt afgelost verder stijgen. Met als volgend resultaat dat de klanten met TRA’s een nieuw beroep zullen doen op een nog grotere afslag op de grondslag, wat weer resulteert in een nog groter percentage waarop rentevergoedingsvrij wordt afgelost, enzovoorts, enzovoorts. Deze rekenkundige exercitie maakt duidelijk dat zelfs in een puur hypothetisch geval (hypotheekverstrekkers kunnen renteontwikkelingen voorspellen) deze wens van ikbenfrits.nl zowel praktisch als theoretisch niet uitvoerbaar is.

ING brengt bij het berekenen van de rentevergoeding overigens 10% tot 20% van de hypotheeksom in mindering op de grondslag, door de inzet van de zogenoemde ‘boetevrije ruimte’. Dit leidt al direct tot een lagere te betalen rentevergoeding bij TRA’s waarbij de vergoeding direct wordt betaald.

Het komt er in het kort op neer dat de mensen van ikbenfrits.nl uitgaan van de valse aanname dat groepsgemiddelden één op één gelijkgesteld kunnen worden tot individuele gevallen. Terwijl mensen die een TRA willen per definitie niet in de categorie vallen die rentevergoedingsvrij zouden kunnen aflossen, omdat ze niet van plan zijn te gaan verhuizen of te overlijden. Daarbij worden deze klanten al tegemoet gekomen omdat hypotheekverstrekkers de ‘boetevrije ruimte’ al in mindering brengen op de grondslag voor de rentevergoeding. En zelfs in het onrealistische geval dat verstrekkers efficiëntievoordelen zouden kunnen behalen door TRA’s op dezelfde betrouwbare manier te kunnen voorspellen als verhuizingen en overlijdensgevallen, leidt de door ikbenfrits.nl voorgestelde alternatieve behandeling tot een opwaartse spiraal van het percentage dat kennelijk vergoedingsvrij zou moeten worden afgelost.

 

De weergave van de methode om tot de referentierente te komen is onjuist. De gehanteerde methode van bepalen van de referentierente bij ING is door middel van interpolatie tussen de hypotheekrentes van de twee dichtstbijzijnde rentevastperiodes, afgerond op hele maanden naar beneden.

Hierbij mag worden aangetekend dat één van de medewerkers van ikbenfrits.nl al aangaf dat hij van minstens één andere hypotheekverstrekker al wist dat deze het ook niet berekende op de manier zoals aangegeven in hun verhaal. Dat maakt het des te vreemder dat in hun stuk een dergelijke algemene formulering is opgesteld.

 

Over het verwijt van interbancaire afstemming kunnen we kort zijn: De procedure stond in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen en thans in een Tijdelijke Algemene Maatregel van Bestuur, waarbij de concrete invulling per partij afwijkt. Er klinken zelfs geluiden dat het speelveld daardoor juist te diffuus is geworden. Dit is in tegenspraak met wat door ikbenfrits.nl wordt geclaimd.

 

Bovenstaande is het resultaat van enkele dagen speurwerk naar verborgen aannames die door ikbenfrits.nl worden gedaan. En net zoals een eerder verhaal over rentemiddeling komt het erop neer dat er vooral getracht wordt om middels ogenschijnlijke simpele, maar feitelijk bedriegende weergaves van zaken publiciteit te genereren voor hun commerciële activiteiten. Waar eerst een simplistisch model werd gebruikt om te verhullen dat zij er zeer ten onrechte van uitgaan dat een verstrekker financiering met een kortere rentevastperiode nog steeds voor het hogere tarief van een langere rentevastperiode kan uitlenen, wordt hier een statistisch dubieuze onderneming gepresenteerd die zowel theoretisch als praktisch tekort schiet om de werkelijkheid recht te doen.'