background branding

Reactie misgelopen lijfrente of pensioen - Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en Verbond van Verzekeraars (Verbond)

Uitzending 26:02 Reactie 1

Radar besteedt in de uitzending van 26 februari 2024 aandacht aan de overdrachtstijd van je pensioen of lijfrente tussen verzekeraars en banken. Als klant kun je hierdoor geld mislopen. Radar vroeg de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en het Verbond van Verzekeraars (Verbond) om reactie. Je leest het hier. 

Reactie Nederlandse Vereniging van Banken en Verbond van Verzekeraars

"Niet alleen klanten, maar alle partijen die betrokken zijn bij het overdragen van kapitaal hebben belang bij een vlotte afwikkeling. Vertragingen zorgen voor hogere uitvoeringskosten en bovendien moet de overdragende instelling aan de klant een wettelijke boeterente van 7 procent betalen over het kapitaal dat niet tijdig zijn bestemming vindt.

Banken en verzekeraars zijn zich terdege bewust van mogelijk negatieve effecten voor individuele klanten als termijnen onverhoopt worden overschreden, bijvoorbeeld bij dalende rentetarieven. Om te borgen dat kapitaaloverdrachten soepel verlopen hebben verzekeraars en banken daarom sinds een jaar of 10 een protocol met standaarden en termijnen. De afgelopen jaren hebben we extra aandacht gegeven aan het belang van tijdige overdrachten. Sindsdien is sprake van een gestage verbetering. Inmiddels wordt 93 procent van alle kapitaaloverdrachten tijdig afgewikkeld, tegen 81 procent in 2021.

We zien dat individuele banken en verzekeraars er hard aan werken om dat percentage te blijven verbeteren, maar hebben te maken met soms praktische uitdagingen. Een voorbeeld hiervan is dat door de lange looptijd van polissen, er vaak sprake is van wijzigingen in fiscale regimes gedurende die looptijd. Het kost extra tijd om hier goed rekening mee te houden en dan gaat zorgvuldigheid soms boven snelheid. Het meest belangrijke is immers dat klanten niet worden geconfronteerd met nadelige fiscale consequenties. Banken en verzekeraars hebben gekeken naar de mogelijkheden om bijvoorbeeld één gezamenlijk platform op te zetten voor uitwisseling van PSK formulieren en bewaking van overdrachtstermijnen, maar dit blijkt in praktische zin onhaalbaar, ook vanwege privacywetgeving.

In veel gevallen lukt het bij problemen om gezamenlijk een passende oplossing te vinden. Lukt dat onverhoopt niet, dan staat de weg vrij naar een klacht bij de betrokken instelling of een procedure bij het klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid)."