background branding

Reactie Puppies & Yoga Amsterdam

Puppies Yoga

Radar vroeg Puppies & Yoga Amsterdam om reactie. Radar stelde de yogaschool verschillende vragen na eigen ervaring, gedeelde ervaringen en observaties. De puppy’s zouden veel stress ervaren, overprikkeld raken en in enkele gevallen moeten overgeven. Ze zouden gestoord worden in hun slaap en ook zou er niet altijd toezicht zijn van de fokker. 

De yogaschool biedt yoga met puppy’s aan en kwam met de volgende reactie na de eerste vragen van Radar.

“Thank you for your message and feedback. Please know that we take all of our customers' feedback seriously and strive to always improve as needed. 

Bedankt voor je bericht en feedback. Weet dat wij alle feedback van klanten serieus nemen en we streven altijd naar verbetering. 

 "The breeders are of course present during the sessions, they are there all day. It may happen that they need to step away to grab a coffee, run errands for lunch, or just take a break. However, they are always nearby the studio, in the neighborhood."

De fokkers zijn uiteraard altijd aanwezig tijdens de lessen, ze zijn er de hele dag. Het kan gebeuren dat ze even weg zijn om een kop koffie te pakken, te lunchen of om te pauzeren. Hoewel ze altijd dichtbij de studio zijn of in de omgeving. 

 "Puppies relieve themselves on the floor, yes, they are still babies (between 8 and 12+ weeks, puppies are not yet house-trained), which is why there are two people in charge to ensure everything is cleaned up so that the room is always tidy."

Puppy’s doen hun behoeften op de vloer, ja het zijn nog steeds baby’s (tussen de acht en twaalf + weken, de honden zijn nog niet thuis getraind), daarom zijn er altijd twee mensen aanwezig om ervoor te zorgen dat alles wordt schoongemaakt en dat de ruimte altijd netjes is. 

"It is indeed possible for a puppy to vomit during the day. But it is absolutely not because they are sick or in poor health. In fact, none of the puppies we welcome are sick or show signs of poor health. That's also why we have to wait before announcing the breed. We first must ensure that all the puppies who will be present are in good health and able to participate in puppy yoga. "

Het is inderdaad mogelijk dat de puppy overgeeft op een dag. Maar dat is absoluut niet omdat ze ziek zijn of een slechte gezondheid hebben. In feite, geen van de puppy’s zijn welkom bij ziekte of wanneer zij signalen afgeven in slechte gezondheid te verkeren. Dat is waarom wij altijd moeten wachten met het aankondigen van het ras. We moeten er eerst zeker van zijn dat alle puppy’s die aanwezig gaan zijn verkeren in goede gezondheid en de mogelijkheid hebben de puppy yoga bij te wonen. 

" Once again, these are babies, and it happens that they eat too quickly or start running / playing with each other just after their meal, which can sometimes lead to a puppy vomiting a bit of their food. These incidents can happen both here, at the breeding center, or in their family. They are minor incidents that we control perfectly."

Nogmaals, het zijn baby’s, en het gebeurt dat ze te snel eten of gaan rennen/spelen met elkaar na een maaltijd, wat soms kan zorgen voor het overgeven van een klein beetje voedsel. Deze incidenten kunnen allebei gebeuren, bij de fokker, of in hun familie. Het zijn kleine incidenten die we perfect onder controle hebben. 

" The well-being of the puppies is our priority. There are, of course, strict hygiene and safety rules to follow:

De gezondheid van de puppy’s is onze prioriteit. Er zijn, uiteraard, strikte hygiëne- en veiligheidsregels die gevolgd moeten worden: 

"- Participants must remove their shoes, coats, and bags and place them in the area where puppies do not have access so that anything from the outside does not come into contact with them to avoid any contamination by external bacteria or parasites."

Deelnemers moeten hun schoenen uitdoen, jassen, en tassen en deze plaatsen in een ruimte waar de puppy’s niet kunnen komen zodat alles van buiten niet in contact komt met hen om elke besmetting door externe bacteriën of parasieten te voorkomen.

"- Participants must disinfect their hands before touching the puppies."

Deelnemers moeten hun handen desinfecteren voordat zij de puppy’s mogen aanraken. 

"- It is prohibited to carry the puppies while standing."

Het is verboden de puppy’s vast te houden tijdens het staan.

"- We must all respect the puppies' sleep time. If a puppy is sleeping, we let them sleep."

We moeten allemaal de slaaptijd van de puppy’s respecteren. Als een puppy slaapt, laten we deze slapen. 

"- We ensure to handle the puppies gently, not to force them to come if they do not want to, not to force them to stay on our laps if they do not want to."

De puppy’s moeten voorzichtig worden behandeld, we forceren ze niet om naar je toe te komen als zij dat niet willen. We forceren ze niet om op de schoot te blijven zitten als zij dat niet willen. 

"- It is prohibited to leave on the ground or near the puppies any objects they could swallow: socks, jewelry, hair ties, watches…"

Het is verboden om op de grond of dichtbij de puppy’s objecten neer te leggen die de puppy’s in kunnen slikken” sokken, sieraden, haarelastiekjes, horloges…

"- It is prohibited to bring food or treats to the puppies. The breeder takes care of feeding the puppies at their meal times. (The puppies, of course, have unlimited access to water throughout the day.)"

Het is verboden om voedsel mee te nemen om de puppy’s te voeren. De fokker neemt de taak op zich om de puppy’s te voorzien van eten tijdens hun voermomenten. (De puppy’s, uiteraard, hebben ongelimiteerd toegang tot water gedurende de dag.)

"Trained staff is present on-site to ensure that each of these rules is followed."

Getraind personeel is ter plekke aanwezig om te verzekeren dat elke regel wordt opgevolgd.

 "We work with family breeders who live within a maximum of 1 hour drive from our studio."

We werken met familie fokkers die niet verder wonen dan één uur rijden vanaf de studio.

 "There are 5 yoga classes per day, with breaks between each session and a long break at noon for the puppies to eat and rest. Puppies can, of course, rest whenever they want; they are never forced to do anything." 

Er zijn vijf yogalessen per dag, met pauzes tussen elke sessie en een lange pauze in de middag voor de puppy’s om te eten en te rusten. Puppy’s kunnen, uiteraard, rusten wanneer zij dit willen; zij worden nooit tot iets gedwongen. 

" I will pass on your message to the staff on-site. All the rules mentioned are, of course, monitored, and if any of them have not been respected, I will not hesitate to issue a reminder and go to the site myself to check everything."

Ik zal uw bericht doorgeven aan het personeel ter plaatse. Uiteraard worden alle genoemde regels gecontroleerd en als een van deze regels niet wordt nageleefd, zal ik niet aarzelen om een ​​herinnering te sturen en zelf naar de plek te gaan om alles te controleren.

 "You may find more information on our Instagram account and our highlights, where we regularly highlight the health and well-being rules that we adhere to for our puppies."

Meer informatie vindt u mogelijk op ons Instagram-account en onze hoogtepunten, waar we regelmatig de gezondheids- en welzijnsregels benadrukken die we voor onze puppy's naleven.

Radar stelde na de eerste reactie, eigen opgedane ervaringen en ervaringsverhalen, opnieuw vragen aan de yogaschool.

“Thank you for your feedback!  Please know that animal welfare is our top priority."

Bedankt voor je feedback. Weet alsjeblieft dat het welzijn van de dieren onze topprioriteit is.

 "Breeders are responsible for their puppies, and if they feel secure with our staff present on-site, who are specifically trained for this activity, they can indeed step away."

Fokkers zijn verantwoordelijk voor hun puppy's en als ze zich veilig voelen bij ons ter plaatse aanwezige personeel, dat speciaal voor deze activiteit is opgeleid, kunnen ze inderdaad een stapje terug doen.

" We have organized over 5000 sessions across Europe and have never witnessed any incidents. All breeders are delighted with the positive impact this activity has on their dog's behavior."

We hebben meer dan 5000 sessies georganiseerd in heel Europa en zijn nog nooit getuige geweest van incidenten. Alle fokkers zijn blij met de positieve impact die deze activiteit heeft op het gedrag van hun hond.

"Engaging in yoga poses with puppies around is the essence of this activity. "

Het beoefenen van yogahoudingen met puppy's in de buurt is de essentie van deze activiteit.

"Thank you again for your feedback, which I will pass on to all my teams. As I mentioned, if any deficiencies are observed in the established protocol regarding hygiene and safety, we will take immediate measures to address them and will visit the site in Amsterdam to ensure that they are properly followed.”

Nogmaals bedankt voor uw feedback, die ik zal doorgeven aan al mijn teams. Zoals ik al zei, zullen we, als er tekortkomingen worden geconstateerd in het vastgestelde protocol met betrekking tot hygiëne en veiligheid, onmiddellijk maatregelen nemen om deze aan te pakken en de locatie in Amsterdam bezoeken om ervoor te zorgen dat deze correct worden nageleefd.