background branding

Reactie van CheckYourself op het item over vitaminetests

Check_Yourself.png

Hieronder is de reactie van het CheckYourself te lezen bij het item over zelftests voor vitaminetekorten. Dit zit in de uitzending van 7 januari 2019.

Wat doet CheckYourself

CheckYourself is een nieuwe dienst voor consumenten, die gezondheidstesten beschikbaar maakt die eerder alleen via artsen en ziekenhuizen konden worden uitgevoerd. Hiermee willen wij de drempels en kosten in de zorg wegnemen. Onze missie is mensen de mogelijkheid geven om preventief de regie te nemen over hun gezondheid en klachten te voorkomen.  We meten zo dat onze klant zelf maatregelen kan nemen voordat er klachten zijn en ingrijpen van de huisarts nodig is. Om dit mogelijk te maken gebruiken wij nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde, technologieën. Wij kiezen daarom in sommige gevallen voor andere testen dan de huisarts. Onze labrapportages worden voorzien van adviezen. Deze worden uitgebracht door erkende orthomoleculaire therapeuten. Voor de labonderzoeken werken wij met geaccrediteerde laboratoria, die werken volgens gevalideerde protocollen en richtlijnen.

CheckYourself in Radar

Radar heeft onze testen voorgelegd aan een specialist laboratoriumgeneeskunde, de heer Elissen. Op geen moment heeft de heer Elissen duidelijk gemaakt op basis van welke wetenschappelijke literatuur hij zijn aantijgingen jegens ons product onderbouwt. Wij hebben in meerdere reacties onze standpunten op zijn meningen gegeven en onderbouwd met wetenschappelijke publicaties. Helaas hebben wij geen reactie ontvangen van Marc Elissen (noch via Radar, noch direct van hem nadat wij hem hadden benaderd) op onze vragen aan hem.

CheckYourself verandert de traditionele medische wereld door labtesten toegankelijk te maken voor consumenten. Het is jammer te moeten constateren dat het feit dat wij een nieuwe uitdager zijn van de medische wereld, leidt tot niet-gefundeerde kritiek op onze producten. Dit is niet fair en zet ons onterecht in een kwaad daglicht.

U treft hieronder de correspondentie aan tussen CheckYourself en Radar.

Nadere toelichting op de aantijgingen:

Wel of niet vingerprikbloed

Ons laboratorium, H&G, geeft aan dat er geen onderzoek is dat aantoont dat capillair bloed (via vinger) niet gebruikt kan worden voor een vitamine B12 bepaling. Er zijn diverse studies gedaan naar micronutriënten (diverse vitamines en mineralen) in capillair bloed. Deze studies tonen aan dat capillair bloed uitstekend gebruikt kan worden voor dergelijke onderzoeken en geen verschil vertoont met veneus bloed. Voor de validatie van de gebruikte methodiek hebben wij publicaties aangedragen.

De opmerking van specialist Marc Elissen dat met de vingerprik ook weefselvocht wordt afgenomen en dit leidt tot verdunning is volgens het hoofd van ons laboratorium inmiddels achterhaald en kan niet door wetenschappelijke literatuur worden onderbouwd. Hooguit bij afname van een zeer kleine hoeveelheid bloed van minder dan 5ul (microliter) kan er onnauwkeurigheid optreden. Voor de CheckYourself/H&G testen wordt er 100 ul bloed afgenomen en dan speelt dit geen significante rol. Er is echter wel literatuur waarin het tegendeel wordt aangetoond. Onder andere voor de bepaling van vitamine D is aangetoond dat bloed uit een vingerprik dezelfde resultaten oplevert als uit een veneuze bloedafname. Wij hebben verzocht om deze statement met recentelijke wettenschappelijke publicaties te onderbouwen. Hier hebben wij geen reactie van mogen ontvangen.

Vitamine B12 bepaling:

Het is ons nu duidelijk dat het laboratorium van de huisarts een totaal B12 test gebruikt. Ons laboratorium maakt gebruik van een test die actief B12 detecteert. Deze uitslagen kunnen dan niet op getallen niveau vergeleken worden. Wij weten dat de test bij huisartsen laboratoria vaker totaal B12 waarde meet. CheckYourself daarentegen meet actief B12 of HoloTC. Ons laboratorium kiest actief B12 omdat het een betere gevoeligheid heeft voor vitamine B12 bij het opsporen van een B12 te kort. Het kan dus zijn dat de actief B12 waarde al een tekort aangeeft, maar de totaal B12 waarde nog niet. Hier hebben wij publicaties voor aangedragen, maar hebben van Radar geen publicaties van hun specialist Marc Elissen mogen ontvangen. Wij werken voor onze testen met erkende laboratoria (H&G).

Uitslagen rapportage:

In de rapportage worden er twee uitslagen vergeleken met de uitslagen van via het huisarts laboratorium

Uitslagen van Persoon 1: In dit geval is er geen verschil in interpretatie van de uitslagen. In beide gevallen is er geen tekort. Het advies van onze Orthomoleculaire therapeut luidt: ”Je waarde ligt binnen de grenswaarden maar aan de lage kant. Bij moeheid of gebrek aan energie is een advies suppletie met geactiveerd B- complex erin. Maar graag met begeleiding van orthomoleculair therapeut.” Wij hebben daarna ook een email van de klant ontvangen over dit advies. Zij wilde weten of het nodig was extra supplementen te nemen als zij zich verder goed voelt. Deze vraag is voorgelegd aan de orthomoleculair therapeut en beantwoord dat dit niet nodig was en dat het misschien wel verstandig zou zijn om over 3-4 maanden te her-testen om te zien of de waardes verbeteren of verslechteren. Het gaat hier om een preventief advies.

Uitslagen van Persoon 2: Wij hebben de uitslagen van huisarts niet ontvangen en kunnen dus niet met zekerheid weten welke test gebruikt is voor deze bepaling. Op de vraag aan Radar of we deze uitslagen nog konden verwachten hebben wij geen reactie ontvangen.

We hebben ook vernomen (telefonisch) dat wij met onze rapportage angst zouden aanjagen en met onze advies commerciële doeleinde voorop stellen. Wij hebben nog nooit een dergelijke klacht mogen ontvangen.

De testuitslagen rapportage wordt met een dashboard uitslag (groen, oranje en rood) voorzien. Behalve het advies van de Orthomoleculaire therapeut wordt er ook een algemene toelichting naar de klant gestuurd om de rapportage makkelijk te kunnen begrijpen. Wij hebben nog nooit een klacht ontvangen dat deze niet duidelijk zou zijn.