background branding

STAP-budget en commerciële aanbieders - Reactie UWV

UWV_logo_okt_2022.jpg

Naar aanleiding van de uitzending van 31 oktober waarin aandacht wordt besteed aan het STAP-budget, legde Radar vragen voor aan het UWV. Zij zijn de uitvoerende overheidsinstelling van het STAP-budget. De schriftelijke reactie valt hieronder te lezen.
 

Wij krijgen signalen dat er mensen zijn die zich aanmelden voor een opleiding, maar waarvan de gekozen datum ná aanmelding al blijkt vol te zitten. De datum die wel beschikbaar is, ligt soms ver in de toekomst. Herkennen jullie dit? 
De periodes waarbinnen een STAP-gesubsidieerde opleiding gevolgd moet worden is vastgelegd in de regeling. Wij hebben nog geen signalen ontvangen, hetgeen niet wil zeggen dat het niet voorkomt. Goede capaciteitsplanning van opleidingen is de verantwoordelijkheid van de betreffende opleider. Mochten wij deze signalen ontvangen dan zullen we daar maatregelen op nemen en deze signalen doorgeven aan de STAP Toetsingskamer die toeziet op Misbruik en Oneigenlijk gebruik. 

Het bovenstaande zou erop kunnen duiden dat de opleider in kwestie zoveel mogelijk aanmeldingen binnenhaalt, zonder naar de eigen beschikbare docenten en locaties te kijken. Is dat wenselijk? 
Nee, dat is niet wenselijk. Zie antwoord 1 

We hebben ook begrepen dat door het bovenstaande voor sommige cursisten de opleiding pas in 2023 begint, terwijl het STAP-budget in dit jaar is aangevraagd. De opleider zou dan het budget in 2022 krijgen, en kan volgens een van de mensen die wij hebben gesproken in 2023 opnieuw aanspraak maken op 1000 euro. Er zou vanuit het UWV op dit moment nog geen of onvoldoende controlemogelijkheid zijn om te checken of een opleider twee keer voor dezelfde student i.c.m. dezelfde opleiding geld ontvangt. Is dit bij jullie bekend? 
En wordt er iets tegen ondernomen? Iemand kan maximaal 1x per kalenderjaar STAP subsidie ontvangen. Als peildatum daarvoor geldt de datum van subsidieverlening en dus niet de datum van de opleiding. Elke aanvraag wordt geautomatiseerd gecontroleerd of iemand in datzelfde jaar al een subsidieverlening heeft gekregen. Als dat het geval is vindt geen verlening plaats. 

Om te voorkomen dat een opleider twee keer 1000 euro voor dezelfde student i.c.m. dezelfde opleiding ontvangt, zou de student zelf de opleiding moeten annuleren, en een nieuw STAP-budget moeten aanvragen - zo werd de student geadviseerd door de klachtenservice. Herkennen jullie dit advies? 
Nee, dit herkennen we niet. Zie ook hierboven. Als iemand zijn opleiding niet zal gaan volgen, adviseren we de student zijn aanvraag in te trekken zodat hij het recht behoudt een aanvraag te doen voor een andere opleiding in de volgende aanvraagperiode. 

Iemand die van het STAP-budget gebruikmaakt, moet het cursusgeld zelf betalen als de opleiding niet wordt afgerond. Hoe controleert het UWV dit? 
We verwachten van opleiders dat ze zich inspannen dan mensen hun opleiding afronden. Aan het eind van de opleidingsperiode is de opleider verplicht aan UWV terug te koppelen of de opleiding is afgerond, een zgn. bewijs van deelname te registeren. Als uit het bewijs van deelname blijkt dat de opleiding niet succesvol is afgerond, dan starten we een onderzoek om te kijken wat de oorzaak is (burger of opleiding) Daarna ontvangt de betreffende burger een brief waarin staat welk subsidiebedrag aan de opleider is betaald. Mocht dat afwijken dan doen we een beroep op de mensen dat bij UWV te melden om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen. Als uit het onderzoek blijkt dat het niet kunnen volgen of afronden van de opleiding te wijten is aan de opleider dan zal UWV het betaalde subsidiebedrag bij de opleider terugvorderen. Als dit aan de burger te wijten is, zullen we contact opnemen met de betreffende persoon. Voor STAP hanteert UWV de menselijke maat in terugvordering. 

Kunnen jullie een schatting van het percentage van het aantal STAP-budgetten dat naar niet- commerciële opleiders gaat - de mbo’s, hbo’s en universiteiten? 
In de top 10 van de opleiders waarvoor de meeste aanvragen binnen komen staan vooral commerciële opleiders. Verder kunnen wij op dit moment geen inschatting geven van de verhouding commercieel/ niet commercieel vanuit de data die wij tot onze beschikking hebben.

Zijn jullie ervan op de hoogte dat sommige commerciële opleiders dezelfde opleiding onder twee btw-regelingen aanbieden, door ze via een andere BV in te schrijven? De opleiding wordt dan met 21 procent btw en zonder btw aangeboden - de keuze is dan aan de cursist. Is dit wenselijk?
We zien dat een aantal opleiders aangesloten zijn met twee KVK-nummers. Het is ons echter niet bekend dat er dan twee vormen van dezelfde opleidingen worden aangeboden met andere BTW percentages. Als dit gebeurt, vinden we dat niet wenselijk. Dit zorgt voor onduidelijkheid bij burgers. Signalen over eventueel oneigenlijk gebruik en misbruik sturen we door naar de Toetsingskamer. Dat hebben we ook met dit signaal gedaan. Mogelijk leiden deze signalen in de toekomst tot een aanscherping in de regeling.