background branding

Stopzetten chemokuren - Reacties ONVZ, Helios en Zorgloket Duitsland

Logos_helios_zd_onvz.jpg

In de Radar-uitzending van maandag 13 maart gaat het over het ongevraagd stopzetten van chemotherapiebehandelingen. Het ONVZ, Helios en Zorgloket Duitsland hebben een reactie gegeven. Het geheel valt hieronder te lezen.

Reactie ONVZ

10 februari laat Zorgloket Duitsland aan mevrouw Niessen weten; ‘Uw verzekeraar heeft wijzigingen in het contract aangebracht, helaas kregen wij deze niet in 2022 onder ogen’. Is er enige vorm van wijziging geweest in de afspraken tussen Helios, Zorgloket Duitsland en ONVZ?

Helaas is mevrouw Niessen in dit geval niet juist geïnformeerd en wij betreuren dit; het contract tussen ONVZ en Helios voor 2023 is niet gewijzigd t.o.v. 2022. Dit is inmiddels (ook) door het Zorgloket Duitsland bevestigd.

Zorgloket Duitsland laat vandaag weten: ‘Voor chemotherapie in het buitenland is toestemming vooraf nodig van de zorgverzekeraar. Daar waren wij toen helaas niet van op de hoogte.’ Hoe kan dit, aangezien mevrouw al sinds de herfst van 2022 in behandeling is bij Helios?

Mede door de oplopende wachttijden in Nederland heeft ONVZ met een aantal Belgische en Duitse ziekenhuizen afspraken gemaakt. Deze ziekenhuizen zijn voor ONVZ verzekerden voor een (dag)opname op vergelijkbare wijze toegankelijk als een Nederlands ziekenhuis. Omdat er verschillen zijn tussen het Nederlandse en Duitse zorgsysteem is met Helios voor een beperkt aantal specifieke behandelingen afgesproken dat Helios vooraf toestemming bij ons vraagt. Dit om te toetsen of deze behandelingen voor vergoeding vanuit de Nederlandse Zorgverzekeringswet in aanmerking komen. De afspraak is dat Helios hiervoor zorgdraagt om onze verzekerden zoveel mogelijk te ontzorgen zodat zij zich op hun behandeling kunnen richten. Onze afspraken met Helios voor 2023 zijn niet gewijzigd t.o.v. 2022. Het Zorgloket Duitsland had van deze doorlopende afspraken op de hoogte moeten zijn.

In het geval van mevrouw Niessen is er door Helios bij aanvang van haar behandeling in 2022 geen toestemmingsaanvraag bij ons ingediend. In januari 2023 heeft Helios een aanvraag gedaan, waarbij voor ons niet duidelijk was dat het ging om vervolgbehandeling. Voor 2022 zijn door Helios nog geen declaraties bij ons ingediend. Wij betreuren deze ongelukkige gang van zaken en de hinder en stress die mevrouw Niessen en haar familie hiervan ondervonden hebben.

ONVZ mailt op 17 februari naar Karen: “Overigens zijn deze regels niet nieuw, deze zijn op 1 januari 2022 ingegaan. Vanaf deze datum geldt er voor (dag) opnames buiten Nederland een toestemmingsvereiste. De zorg die mevrouw heeft ondergaan en nog zal krijgen moet vooraf worden aangevraagd, ook wanneer de bemiddeling via Zorgloket Duitsland loopt of rechtstreeks via de Helios kliniek.” Is deze informatie juist? Op de website van ONVZ staat ‘Als u naar een van de volgende ziekenhuizen gaat voor een opname of dagopname, hoeft u vooraf géén toestemming te vragen’.

Deze reactie was in het specifieke geval van mevrouw Niessen te algemeen geformuleerd. Daarbij waren wij, zoals hiervoor toegelicht, in de veronderstelling dat het om een aanvraag voor een nieuwe behandeling ging. Zoals hiervoor aangegeven hebben wij met Helios de lopende afspraak dat voor een beperkt aantal specifieke behandelingen door Helios vooraf toestemming aan ons wordt gevraagd. Wij hadden dit in ons antwoord aan mevrouw Niessen duidelijker moeten toelichten.

Mevrouw heeft toestemming gekregen voor een bepaalde behandeling maar niet de behandeling waar ze oorspronkelijk aan was begonnen en die is geadviseerd door haar behandelend arts. Ook kunnen we stellen dat in de communicatie het één en ander niet goed is verlopen. Is ONVZ voornemens verdere stappen te ondernemen in deze zaak?

Om privacy redenen kunnen wij niet ingaan op de medische situatie en de behandeling van mevrouw Niessen. Wel kunnen wij aangeven dat de behandelaanvraag die wij voor mevrouw Niessen van Helios hebben ontvangen, door ons is goedgekeurd en door ons wordt vergoed. En uiteraard zijn wij bereid om met mevrouw Niessen hierover verder in gesprek te gaan.

Inmiddels is er overleg geweest met Zorgloket Duitsland om het proces en de informatievoorziening te verbeteren en daarmee eventuele misverstanden in de toekomst te voorkomen.

We voelen ons (eind)verantwoordelijk voor de gang van zaken en betreuren het dat er onduidelijkheid en vertraging is ontstaan bij mevrouw Niessen en hopen van harte dat zij zich nu kan richten op de behandelingen die zij dient te ondergaan en wensen haar daar veel sterkte bij.
 

Reactie Helios

*Let op reactie is geschreven in het Duits*

Diese Situation hat es noch nie gegeben. Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, würden wir den Fall individuell mit den Versicherern erörtern mit dem Ziel, das Beste für den Patienten zu erreichen. Die medizinische Versorgung steht dabei immer im Vordergrund, d.h. ist eine Behandlung so dringend, dass in kurzer Zeit eine Verschlechterung der Erkrankung droht oder sogar Gefährdung besteht, behandeln wir unmittelbar.
 

Reactie Zorgloket Duitsland

Voor chemotherapie in het buitenland is toestemming vooraf nodig van de zorgverzekeraar. Daar waren wij toen helaas niet van op de hoogte. Inmiddels is deze toestemming door ONVZ verleend. Betrokken verzekerde heeft zich overigens in eerste instantie zelf onttrokken aan de start van de behandeling en is niet weggestuurd.