Voorbeeldbrief: zo laat je je persoonsgegevens verwijderen

780x439_onlineprivacy_aankondiging.jpg

Staan jouw persoonsgegevens ongewenst online en wil je die laten verwijderen? Privacy consultant en onderzoeker van de Radboud Universiteit Merel Koning heeft onderstaande voorbeeldbrief opgesteld die je daarvoor kan gebruiken.

Aan:

[Naam]

[Adres]

[Postcode en plaats]

Betreft: inzage persoonsgegevens en verwijderen persoonsgegevens website.

[datum]

Geachte heer/mevrouw,

Ik schrijf u met een tweeledig doel. Ten eerste wil ik inzage in de persoonsgegevens die u van mij verwerkt en ten tweede sommeer ik u de publicatie van mijn persoonsgegevens op [url] ongedaan te maken en ongedaan te houden en mijn persoonsgegevens na behandeling van mijn inzageverzoek te wissen.

Onder verwijzing van artikel 35 Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg) verzoek ik u om inzage te verkrijgen van alle persoonsgegevens die u van mij verwerkt en van de volgende informatie: de verwerkingsdoeleinden, de betrokken categorieën van persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen, alle  beschikbare informatie over de bron van die gegevens, alsmede, indien relevant, informatie over geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22 Avg, leden 1 en 4, bedoelde profilering, en, nuttige informatie over de onderliggende logica, het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor mij. Ik verzoek u een kopie van al deze gegevens en stukken, een papieren overzicht of een uitdraai van het digitale dossier te doen toekomen.

Ik geef geen toestemming voor de verwerking van mijn persoonsgegevens en sommeer u de publicatie van de gegevens op [url] ongedaan te maken en ongedaan te houden. Voorts verzoek ik u de gegevens na behandeling van mijn inzageverzoek te wissen op grond van art. 17(1)(d) Avg, dan wel artikel 17(1)(b) Avg.

Hoogachtend,

[Naam]

[Geboortedatum]

[Adres]

[Postcode en woonplaats]