Wat houdt het principe-akkoord pensioenen in?

inhoudpensioenakkoord-050619.jpg

Kabinet en sociale partners zijn het na jaren overleg eens geworden over nieuwe pensioenafspraken. Maar wat behelst het principe-akkoord dat door de vakbonden nog wordt voorgelegd aan de leden?

AOW-leeftijd tot 2022 bevroren

In het akkoord staat dat de AOW-leeftijd tot 2022 wordt bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Deze loopt daarna op tot 67 in 2024, waarmee de stijging veel langzamer is dan gepland. Werkgevers, vakbonden en kabinet gaan onderzoeken of de AOW-leeftijd in de toekomst gekoppeld kan worden aan 45 dienstjaren.

Mensen met zwaar werk krijgen de mogelijkheid om eerder te stoppen door afspraken in de cao. Voor bepaalde groepen worden afspraken gemaakt waardoor werknemers tot 3 jaar voor de AOW-leeftijd kunnen stoppen. De boete die stond op eerder stoppen wordt deels geschrapt.

Bepaalde toeslagen belastingvrij sparen

Toeslagen voor onregelmatig en zwaar werk kunnen belastingvrij worden gespaard voor eerder stoppen. Ook kunnen hiervoor 100 weken verlof worden opgespaard. Dat was 50 weken. Ook komt er een fonds van 800 miljoen euro voor onder meer investeringen in duurzame inzetbaarheid en scholing. Deze afspraken zijn tijdelijk tot 2025. In de tussentijd wordt gewerkt aan structurele maatregelen.

Ander soort pensioenuitkering

Verder komt er een ander soort pensioenuitkering. Belangrijk verschil met nu is dat pensioenfondsen minder hoge buffers hoeven aan te houden. Daardoor kunnen bij voldoende rendement de pensioenuitkeringen en -opbouw gemakkelijker meestijgen met de prijzen.

De kans op kortingen op de pensioenen wordt kleiner. Afgesproken is dat een korting niet meer nodig is als het pensioenfonds een dekkingsgraad heeft van 100 of meer. Dit geldt momenteel voor de overgrote meerderheid van de fondsen.

De pensioenfondsen voor de metaalsector PMT en PME vinden dat dat aangesloten leden 'zeer zeker gebaat' zijn bij de nieuwe afspraken. Die verkleinen namelijk de kans op pensioenkortingen, stellen ze. 'Een verlaging hoeft pas bij een beleidsdekkingsgraad onder de 100 procent in plaats van 104 procent.'

Pensioenpremie voor iedereen hetzelfde

Door afschaffing van de zogenaamde doorsneesystematiek, die de inleg van jongeren nu nog lager waardeert dan die van ouderen, gaat iedereen straks dezelfde pensioenpremie betalen. Afgesproken is dat hierdoor geen groepen erop achteruitgaan. Een stuurgroep houdt in de gaten of het nieuwe contract aan alle afspraken voldoet. Als dit zo is, volgt definitieve wetgeving.

Zzp'ers: Eenvoudigere pensioenopbouw en verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

Met de nieuwe pensioencontracten kunnen zzp’ers straks eenvoudiger pensioen opbouwen. Het wordt fiscaal ook aantrekkelijker om zelf voor pensioen te sparen. Verder hebben de partijen afgesproken dat er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering komt voor zzp’ers, die nog verder wordt uitgewerkt met ruimte voor uitzonderingen, zoals in de agrarische sector.

Beperking lage inkomensvoordeel en uitfasering tegemoetkoming jeugd-LIV

Een voor werkgevers relevante maatregel is de beperking van het lage inkomensvoordeel en uitfasering van de regeling voor tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (jeugd-LIV).

Vakbonden zoeken steun bij leden

De Vakbond FNV gaat komende week zijn achterban raadplegen over de voorgestelde verregaande hervormingen van het pensioenstelsel. Ook Vakbond CNV gaat zijn leden vragen het pensioenakkoord te steunen.

Update 14:47: Principe-akkoord biedt voldoende garanties

Het principeakkoord biedt voldoende garanties voor een goede uitwerking van 'losse eindjes', schrijft de Vakcentrale voor Professionals (VCP). Die vond vooral vraagstukken rond de afschaffing van de zogeheten doorsneesystematiek en pensioencontracten zwaar wegen.

'We zijn erin geslaagd een aantal heldere doelen te formuleren waaraan het stelsel moet voldoen, en dat is winst', zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. Hij belooft er 'scherp en kritisch' op te letten dat de doelen uit het het akkoord worden gehaald.

De VCP bestaat uit circa vijftig vakverenigingen, waaronder politiebond ACP en de pilotenbond VNV. Iedere aangesloten organisatie moet nu binnen de eigen gelederen peilen wat leden van het principeakkoord vinden. Nadat ze dit hebben teruggekoppeld, komt de vakcentrale met een definitief oordeel over het akkoord. Dat besluit moet rond dezelfde tijd uit de bus komen als die van vakbonden FNV en CNV.

Update 16:24: 'Risico's moeten eerlijk verdeeld worden'

Nu het principe-akkoord rond is, is het nu de zaak dat afspraken op korte termijn verder worden uitgewerkt, laat de overkoepelende Pensioenfederatie weten. Daarbij is het van belang dat de risico's tussen verschillende groepen eerlijk worden verdeeld, zegt voorzitter Shaktie Rambaran Mishre.

Volgens directeur Peter Borgdorff van zorgfonds PFZW wordt nu afgestapt van dure schijnzekerheid, doordat het beoogde nieuwe stelsel flexibeler meebeweegt met de economie. Dat betekent dat pensioenen sneller omhoog kunnen in goede tijden, maar ook omlaag kunnen bij tegenwind.

Die flexibiliteit is voor deelnemers beter te begrijpen dan het huidige stelsel, vult Rambaran Mishre aan. 'Je kunt heel goed uitleggen waarom je ingrijpt op het moment dat het slecht gaat. Dat is gemakkelijker uitlegbaar dan wanneer je vijf jaar later moet korten.'

Volgens ambtenarenfonds ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, bieden de gemaakte afspraken goede uitgangspunten voor deelnemers. Zij hebben baat bij een persoonlijker en duidelijker pensioencontract, aldus voorzitter Corien Wortmann.

Bron: ANP