Wat is een zorgindicatie en wanneer betaal je een eigen bijdrage voor zorg uit de Wlz?

eigen-bijdrage-zorgindicatie-ciz-cak-780.jpg

De moeder van mevrouw Deeleman heeft een zorgindicatie gekregen maar ontvangt nog geen zorg. Toch betaalt ze al wel maandelijks een eigen bijdrage voor zorg uit de Wlz. Hoe kan dat, wanneer betaal je een eigen bijdrage en wat is een zorgindicatie eigenlijk?

Mevrouw Deeleman voorziet dat haar moeder, die 88 is, vasculaire dementie heeft en een ongeluk heeft gehad, binnenkort meer zorg nodig zal hebben dan dat haar familie kan bieden. Ze vraagt daarom alvast een zorgindicatie aan bij het CIZ, met het idee: 'Dan hebben we die indicatie vast, en kunnen we de zorg inschakelen op het moment dat het daadwerkelijk nodig is.' Maar wat blijkt: vanaf het moment van afgifte van de indicatie betalen mevrouw Deelemans ouders een eigen bijdrage aan het CAK.

Mevrouw Deeleman baalt niet alleen van het feit dat haar moeder nu betaalt voor zorg die ze (nog) niet ontvangt, maar ook van het contact met het CAK hierover. 'We zijn in een systeem beland waar wij geen vat meer op hebben.'

Tegenover Radar laat het CAK weten contact op te nemen met mevrouw Deeleman om de situatie van haar moeder te bekijken en haar zo goed als mogelijk verder te helpen.

Hieronder lees je in het algemeen wat een indicatie voor zorg uit de Wlz is, en waarvoor en wanneer je een eigen bijdrage betaalt.

Wat is een zorgindicatie?

Als je zorg nodig hebt of denkt nodig te hebben vanuit de Wet langdurige zorg, dan kun je een zorgindicatie aanvragen. Dat doe je bij het CIZ (afkorting van Centrum Indicatiestelling Zorg).

Wat is de Wlz?

Wlz staat voor Wet langdurige zorg. Deze zorgwet regelt de zorg voor mensen die blijvend behoefte hebben aan zorg in de nabijheid of permanent toezicht. Dat betekent dat iemand niet meer beter wordt en dat de zorgbehoefte er is voor de rest van het leven.

De Wlz is bedoeld voor kinderen / jongeren, volwassenen en ouderen met een ziekte of beperking die blijvend zorg nodig hebben.

Meer informatie over het aanvragen lees je op www.regelhulp.nl en ook op de site van de Rijksoverheid. Beide sites bieden een soort keuzemenu waarin je stapsgewijs kunt aangeven in welke situatie jij / de zorgbehoevende zit.

Wil je zo'n aanvraag doen, ga dan naar www.ciz.nl en vul de Wlz-check in om in te schatten of je recht hebt op zorg vanuit de Wlz, of bel 088-789 10 00. Het is ook mogelijk dat de zorgaanbieder, mantelzorger of iemand anders die gemachtigd is een aanvraag doet voor degene die zorg nodig heeft.

Na ontvangst van de aanvraag onderzoekt het CIZ onafhankelijk en zorgvuldig of er recht is op zorg vanuit de Wet langdurige zorg.

Bekijk op youtube.com

Na het onderzoek stelt het CIZ een zogeheten indicatiebesluit op. Dit beschrijft onder andere of er toegang is tot de Wlz of niet, welke zorgbehoefte er is en in welke hoeveelheid.

Mevrouw Deelemans moeder kreeg een indicatie omdat zij volgens het CIZ behoefte heeft aan 24-uurs zorg in haar nabijheid voor de rest van haar leven.. Dit valt onder de Wlz.

Wanneer betaal je een eigen bijdrage voor zorg uit de Wlz?

Voor Wlz-zorg betaal je een eigen bijdrage. Deze is inkomensafhankelijk. Het eerder genoemde CAK berekent deze.

'Op de website van het CAK kun je lezen hoe de eigen bijdrage wordt berekend,' aldus het CAK, 'en wat ieman kan doen als hij of zij de eigen bijdrage niet kan betalen. Een aanpassing van de eigen bijdrage is hierin een mogelijkheid, mits men aan de voorwaarden voldoet.'

Het CAK onderscheidt vijf situaties waarin je een eigen bijdrage betaalt voor zorg uit de Wlz:

  • Wanneer iemand volledig in een zorginstelling woont. Bijvoorbeeld een verpleeghuis of een instelling voor gehandicapten.
  • Wanneer iemand een aantal dagen per week in een zorginstelling verblijft.
  • Wanneer iemand een volledig pakket thuis of modulair pakket thuis ontvangt.
  • Wanneer iemand een persoonsgebonden budget (pgb) voor zorg vanuit de Wlz ontvangt.
  • Wanneer iemand in een instelling woont voor beschermd wonen. Deze ondersteuning valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maar de eigen bijdrage is hetzelfde als voor de Wlz.

'Welke situatie exact bij mevrouw Deeleman aan de orde is, kunnen wij nu niet aangeven,' laat het CAK aan Radar weten. Maar de instantie biedt wel aan om in het dossier te duiken. 'Wij zorgen dat de juiste persoon binnen het CAK contact met haar opneemt.' Dat contact heeft inmiddels plaatsgevonden.

Hoe laat je een zorgindicatie aanpassen?

Vooralsnog gaat het gelukkig goed met mevrouw Deelemans moeder. Zij heeft voldoende aan de steun van haar familie, en extra zorg is niet nodig. Is het mogelijk om een indicatie te laten aanpassen - of zelfs intrekken, mocht ze dat willen?

Het CAK geeft aan dat mevrouw Deelemans voor vragen over de indicatie bij het CIZ moet zijn. 'Het CAK ontvangt gegevens vanuit het zorgkantoor over zorg uit de Wlz. Vervolgens berekent en int het CAK de eigen bijdrage.'

Op de site van het CIZ is meer informatie te vinden over wat je kunt doen en wat er moet gebeuren ná het indicatiebesluit. Hier staat ook vermeld dat je een herindicatie kunt aanvragen. De situatie en zorgbehoefte worden dan opnieuw beoordeeld.

Tegenover Radar licht het CIZ toe dat als je een herindicatie wilt, je eigenlijk gewoon een nieuwe aanvraag moet doen. Dit kan op dezelfde manier als waarop je de eerste indicatie hebt aangevraagd, of hebt laten aanvragen.

'Een zorgindicatie intrekken kan in principe niet,' zegt het CIZ, 'maar maar je kan wel een nieuwe aanvraag doen en daarbij aangeven: ik doe deze nieuwe aanvraag omdat ik de indicatie eigenlijk wil intrekken - bijvoorbeeld omdat je het voorlopig nog redt met mantelzorg. Dan doen wij opnieuw onderzoek. Als wij tot de conclusie komen dat er blijkbaar heel veel verbeterd is in de situatie, waardoor die niet meer onder de Wlz valt, dan kan die ingetrokken worden. Echter zal dit nauwelijks voorkomen, omdat - zoals eerder genoemd - de Wlz bedoeld is voor mensen die levenslang permanent toezicht nodig hebben of zorg in de nabijheid. Het kan ook zo zijn dat wij tot dezelfde conclusie komen, namelijk dat er nog steeds recht is op zorg vanuit de Wlz. Dan blijft de indicatie geldig.'

Meestal vragen mensen een herindicatie aan omdat ze zwaardere zorg nodig hebben en daarom een nieuwe indicatie nodig hebben. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat de situatie dermate verbetert dat er geen noodzaak voor Wlz zorg meer is.

Tip: zoek (gratis) een cliëntondersteuner

Nog een tip van het CIZ: 'Wij adviseren altijd, omdat het allemaal best ingewikkeld is, om contact op te nemen met een cliëntondersteuner. Dat is iemand die je helpen in het woud van de zorgverlening, die helpt je nadenken en kan helpen bij een aanvraag. Zo'n cliëntondersteuner kan een adviserende rol hebben en je aan de hand nemen.'

Zo'n cliëntondersteuner moet je zelf benaderen. Dit kan via de gemeente, maar je kunt ook gebruikmaken van een gratis platform om een cliëntondersteuner bij jou in de regio vinden. Voer hiervoor je postocde in op de www.clientondersteuning.co.nl.

Geen toegang tot de Wlz? Dan zorg uit andere hoek

Tot slot: veel mensen denken dat ze geen zorg kunnen ontvangen als het CIZ geen indicatie afgeeft maar dat klopt niet, benadrukt het CIZ. 'Als iemand niet voldoet aan de criteria van de Wlz, komt de zorg vanuit de gemeente (Wmo - de Wet maatschappelijke ondersteuning) of de zorgverzekeraar.' Lees meer over verschillende soorten zorg op de site van de overheid.