background branding

Witwascontroles banken - Reacties ING, bunq en SNS

Logo_ing_bunq_sns_reactie.jpg

In de Radar-uitzending van maandag 27 februari gaat het over de witwascontrole die banken uitvoeren en wat voor gevolgen dit kan hebben voor consumenten. Naar aanleiding hiervan heeft hebben ING en bunq een reactie gegeven. Het geheel valt hieronder te lezen.

Reactie ING

Wij gaan niet in op de relatie met individuele klanten. Wel kunnen we uitleg geven over onze verplichting die volgt uit de Wft en Wwft en over ons beleid ten aanzien van klantonderzoek.

ING volgt de Nederlandse wet (Wwft en Wft) en relevante Europese wetten en regelgeving voor de bestrijding van het witwassen van geld en financieel economische criminaliteit. Op grond van de Wft en Wwft, zijn alle banken, en dus ook ING, verplicht tot het verrichten van onderzoek naar toekomstige én bestaande klanten. Wij zijn verplicht om te weten wie onze klanten zijn en wat zij met hun rekening doen. Hiervoor voert ING bij het aangaan van de relatie en tijdens de relatie (periodiek) klantonderzoek uit. Het stelt ons in staat onze maatschappelijke rol te vervullen als poortwachter van het financiële systeem.

Wij beoordelen (nieuwe) klanten op basis van klantonderzoek. Het gaat erom dat wij in voldoende mate kennis hebben van onze klanten, hun rekeningen en de transacties op die rekeningen. Bij het verrichten van klantonderzoek onderzoekt ING de herkomst van de geldstromen die ten grondslag liggen aan de transacties die over de ING-rekening(en) gaan en controleert zij of de gegevens die bij ons bekend zijn correct zijn. Onze vragen zien bijvoorbeeld toe op het doel of de achtergrond van (bepaalde) transacties op de rekeningen, of die bij het doel van de betaalrekening passen en wie erbij betrokken zijn. De verplichting tot het verrichten van klantonderzoek vloeit voort uit artikel 3 lid 2 sub b Wwft. 

We vinden het belangrijk om te benadrukken dat ING tijdens klantonderzoek meerdere malen contact heeft met klanten om onze vragen te beantwoorden en informatie aan te leveren. Klanten krijgen hier ook ruim de tijd voor om dit te doen. Op het moment dat een klant niet antwoord geeft op onze vragen, proberen wij de klant op verschillende manieren te bereiken.

In de praktijk wordt een grote maatschappelijke rol toegedicht aan banken in het beschermen van de financiële sector. En daar horen soms ook helaas impopulaire maatregelen bij die banken moeten nemen. Bijvoorbeeld het heel nadrukkelijk het hemd van het lijf vragen van klanten, althans zo kan dat worden ervaren door klanten. Uiteraard proberen we – binnen de grenzen van de wet en ons eigen beleid - de klant zo goed mogelijk op de hoogte te stellen van de reden van het klantonderzoek en dit onderzoek ook nader toe te lichten. De intensiteit en frequentie van klantonderzoek hangt af van het risico dat bij de individuele klant speelt. Als er aanleiding voor is, bijvoorbeeld door onregelmatigheden in de transacties, dan doen wij ook klantonderzoek.

Wanneer klanten dan niet goed inzicht geven, waardoor wij ons klantonderzoek niet kunnen afronden of als er onacceptabele risico’s zijn geconstateerd, dan zijn wij op grond van art. 5 lid 3 van de Wwft verplicht om afscheid te nemen van klanten. Dit doen wij niet zomaar, maar na zorgvuldig onderzoek en wij melden de klant altijd waarom, binnen de grenzen van de wet en ons eigen beleid. ING beschikt over interne checks & balances waarin het besluit om afscheid te nemen van een klant zorgvuldig wordt afgewogen. Als het besluit valt dat een klant moet vertrekken, dan is dit een zorgvuldige afweging van belangen en informeren wij de klant tijdig. De klant wordt dan de tijd gegeven om een andere bankrelatie te zoeken. Indien klanten het niet eens zijn, kunnen zij gebruik maken van onze reguliere klachtenprocedure, die we ook in de voorwaarden met de klant zijn overeengekomen. Als we er samen met de klant niet uit komen, dan kan de klant in bepaalde gevallen naar het Kifid en anders naar de bevoegde rechter.

We kunnen geen informatie verstrekken over het aantal cliënten dat verzoeken ontvangt die verband houden met het klantonderzoek, onregelmatige transacties of activiteiten op de rekening of hoeveel cliënten geblokkeerd worden. Dit is om juridische en gegevensbeschermingsredenen.

Reactie bunq

Due to our commitment to user privacy, we can't share in-depth information about specific cases. Neither can we discuss our fraud prevention methods in detail - to give fraudsters as little of a chance as possible to abuse our systems.

That being said, as a bank, we’re both committed to user safety as well as legally obligated to monitor all user transactions.

Naturally, bunq does everything in its power to detect, prevent and mitigate fraud. We use the latest technologies, such as machine learning, to ensure that we can continuously monitor the use of accounts and act quickly in case of abuse.

Our system flags discrepancies between a user’s bunq account usage and normal day-to-day banking behavior. If we detect anomalies, we take action and conduct further investigations. These are carried out by bunq’s compliance team to check whether a user’s behavior is in line with expected personal usage.

As a result of this investigation our compliance team may take action and will contact the user directly to ask for further information and/or to inform them about what happens next. In the meantime, users can always reach out to bunq with questions or to provide additional information on their activity with bunq through our usual channels (for example, in-app chat, email or an online submission form).

Separately in general bunq believes that, to effectively combat money laundering and terrorist financing, investigative powers are required. Those powers are (and should be) in the hands of the government.
 

Reactie SNS

Hoeveel SNS-klanten per jaar krijgen te maken met witwascontroles in de vorm van een vragenlijst, een geblokkeerde rekening of beëindiging van de klantrelatie?

De Volksbank maakt deze gegevens niet openbaar.  

Hoe bepaalt SNS welke klant 'hoog risico' is en welke transactie 'ongebruikelijk' is?

Deze beoordeling doet de Volksbank op basis van voorschriften die in wet -en regelgeving zijn opgenomen. Voor de beoordeling maakt de Volksbank gebruik van informatie uit eigen en openbare bronnen.

In de berichten van SNS aan de heer Shahbazi, wordt weinig uitleg gegeven over de reden dat de klant wordt ondervraagd. Waarom wordt er zo weinig verteld over de aanleiding van een onderzoek?

De Volksbank geeft in zijn algemeenheid uitleg waarom een onderzoek moet worden uitgevoerd en kan klanten benaderen voor nadere vragen.

In dezelfde berichten waarschuwt SNS de heer Shahbazi dat die mogelijk geen klant kan blijven als hij geen antwoord geeft op de vragen. Druist dat niet in tegen het principe dat iemand onschuldig is tot het tegendeel wordt bewezen?

De Volksbank is op grond van de wettelijk verplicht om de klantrelatie te beëindigen als zij het klantonderzoek niet kan afronden.

Als een klant het er niet mee eens is dat SNS een rekening blokkeert of de klantrelatie beëindigt, hoe en waar kan die de beslissing dan aanvechten?

De klant kan dan eerst de interne klachtenprocedure doorlopen. Vervolgens kan klant naar het Kifid, of de klant kan naar de rechter stappen om het besluit van de bank aan te vechten.

Vindt SNS dat het opsporen van witwassen en terrorismefinanciering überhaupt een taak hoort te zijn van private bedrijven als banken, in plaats van de overheid?

De Volksbank neemt haar rol als poortwachter voor bestrijding en voorkomen van witwassen en terrorisme serieus. Omdat ze dat wil vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en ook omdat het moet. Als samenleving willen we ook dat misdaad niet loont. Dat we kunnen rekenen op een integer financieel systeem. Daarom is er nationale en Europese wetgeving die van financiële instellingen –  waaronder banken - vereist dat ze actief zijn in het voorkomen van misbruik van het financiële systeem. Banken ondersteunen actief de nationale aanpak die de ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid op 1 juli 2019 presenteerden om witwassen tegen te gaan. Hiermee is een belangrijke stap gezet om Nederland nog onaantrekkelijker te maken voor criminelen die hun geld willen witwassen. Banken onderzoeken in dit kader hoe zij hun onderlinge samenwerking in de strijd tegen witwassen verder kunnen intensiveren. Een goede samenwerking tussen banken en overheid is hierbij van groot belang.