Woekerpolis bij het Europees Hof

Iedereen houdt de adem in voor de uitspraak van het Europees Hof over Nederlandse woekerpolissen. Zelfs het klachteninstituut Kifid heeft alle zaken stilgelegd. Het Europees Hof geeft namelijk antwoord op de vraag of de consument voldoende advies heeft gekregen over het gebruik van premie voor andere doeleinden. Deze kwestie is voor elke woekerpolis interessant, er zijn immers veel meer kosten ingehouden van de premie dan vooraf werd gemeld. Welke consequenties heeft deze zaak?

Het begint allemaal in 2006. Het woord 'woekerpolisaffaire' wordt in november van dat jaar door Radar geïntroduceerd. Het gaat hierbij om de aanbieders van beleggingsverzekeraars, die nooit duidelijk aan hun klanten hebben verteld hoeveel kosten er worden ingehouden.

Vrijwel alle verzekeraars hebben jarenlang gemiddeld 40 procent ingehouden op de inleg van de klant. Gemiddeld, dat kan dus ook veel meer zijn. Waren klanten hiervan van tevoren op de hoogte, dan hadden ze dergelijke verzekeringen wellicht niet afgesloten.

Compromis en compensatie

Advocaten staan op om klanten te helpen. Er worden stichtingen gevormd, waar gedupeerde woekerpolisbezitters zich kunnen aansluiten. Na twee jaar overleg met de verzekeraars wordt een compromis gesloten: vanaf dat moment mag er nog maar 3,5 procent kosten per jaar ingehouden worden.

Er komt een compensatieregeling op aanbeveling van Jan Wolter Wabeke, de toenmalig Ombudsman Financiële Dienstverlening, gebaseerd op deze nieuwe norm voor ingehouden kosten. De compensatieregeling blijkt niet toereikend: tijdens de gehele looptijd mogen nog steeds heel veel kosten ingehouden worden.

Loze beloftes

Ondertussen laten rechtszaken zien dat het verzwijgen van de hoge ingehouden kosten onrechtmatig is. Verzekeraars doen beloftes voor de toekomst. Over reparaties van de polissen. Of over het gratis verstrekking van een beter product.

Minister de Jager van Financiën laat dit vastleggen in het zogenaamde flankerend beleid. Alle klanten met een woekerpolis kunnen gratis overstappen naar een beter product en de verzekeraars moeten ze hierbij helpen. Alle beloftes ten spijt, de praktijk blijkt weerbarstiger.

Recht halen

Gedupeerden grijpen naar andere middelen om hun recht te halen. Het klachteninstituut Financiële diensten (Kifid) word overspoeld met zaken. Gedupeerden starten rechtszaken en treffen schikkingen, waarbij ze tot honderd keer meer gecompenseerd krijgen dan de verzekeraars ze met een compensatieregeling bieden.

Nationale Nederlanden en het Europees Hof

En toen was er die ene zaak tegen Nationale Nederlanden. Een zaak waarbij een gedupeerde in 2008 naar de rechter in Rotterdam stapte, omdat bij zijn woekerpolis meer dan 60 procent aan kosten werd ingehouden. Kosten die bij het afsluiten van het product nooit duidelijk zijn overlegd. Een zaak waarbij het op een zeker moment draaide om de zogenaamde 'open normen' van verzekeraars, zoals zorgplicht. Deze plicht legt financiële dienstverleners op dat zij in het belang van de klant moeten handelen.

Rechters in Nederland zijn over het algemeen van mening dat verzekeraars in het kader van deze zorgplicht meer inzicht in de kosten hadden moeten verschaffen. Nationale Nederlanden is van mening dat ze aan de verplichting tot informatieverstrekking had voldaan. Om hier meer duidelijkheid over te verschaffen, worden vragen hierover, mede op verzoek van NN, gesteld aan het Europees Hof.

Advies advocaat-generaal

Nadat een zaak voor het Europees Hof heeft gediend, geeft de advocaat-generaal een advies uit. Dit advies is een voorzet op de uiteindelijke uitspraak. Het advies wordt in 80 procent van de gevallen gevolgd. Opvallend is dat de advocaat-generaal zich nogal stevig uitliet in deze zaak. De advocaat-generaal slaat eigenlijk de vraag over de zorgplicht over. Ze zegt dat verzekeraars, gebaseerd op grond van de Europese verzekeringsrichtlijn uit 1992, aan potentiële klanten sowieso hadden moeten vertellen welke kosten er worden ingehouden. En dat is nu precies waar het om draait in de hele woekerpolisaffaire.

Nationale Nederlanden heeft zelf meegewerkt aan deze uitspraak omdat ze duidelijkheid wil over de open normen. De uitspraak van de advocaat-generaal is heel duidelijk. Desalniettemin is Nationale Nederlanden van mening dat de vraag is in hoeverre de uitspraak van toepassing is in Nederlandse procedures. De uitspraak is immers een uitleg van Europese regelgeving. Dat de uitspraak belangrijk is, blijkt wel uit het besluit van het Kifid om alle uitspraken over beleggingsverzekeringen op te schorten, in afwachting van de uitspraak.

Invloed

Het is nu wachten op de uitspraak en welke invloed deze heeft op de woekerpolisaffaire. Hoelang de uitspraak op zich laat wachten is gissen, maar dat er een volgende stap genomen wordt is duidelijk. In de studio zijn Mr. Dries Beljon, advocaat in de zaak bij het Europees Hof en Marijke Clerx, voorzitter van de Stichting Allianz DINPlan Dupe, samen met Mr. Adri Kranenburg, advocaat van de stichting. Hun uitspraak bij het Kifid ligt stil, zolang de zaak bij het Hof loopt.

Forumreacties

7
  • Door Radar

Iedereen houdt de adem in voor de uitspraak van het Europees Hof over Nederlandse woekerpolissen. Zelfs het klachteninstituut Kifid heeft alle uitspraken stil gelegd. Het Europees Hof geeft namelijk antwoord op de vraag of de consument voldoende advies heeft gekregen over het gebruik van premie voor andere doeleinden. Deze kwestie is voor elke woekerpolis interessant, er zijn immers veel meer kosten ingehouden van de premie dan vooraf werd gemeld. Welke consequenties heeft deze zaak? Meer: http://www.radartv.nl/uitzending/archief/detail/aflevering/02-02-2015/woekerpolis-bij-het-europees-hof/ Maandag 2 februari in Radar, om 20:30 uur bij AVROTROS op NPO 1

  • Door berkemps

Het advies van de DG, Eleanor Sharpson, wordt doorgaans ( vlgns. de advocaat in het programma 80%) gevolgd door de rechters in hun oordeel. Kennelijk ( zoals mevr. Hertsenberg aangaf) zou intensief lobbywerk richting het Europese Hof een rol spelen m.b.t. de vertraging in de uitspraak inzake NN. Alhoewel de advocaat in de uitzending aangaf dit niet realistisch te vinden is het ook mijn vrees dat de uitspraak wel eens tot de niet door de rechters opgevolgde 20 % zal gaan behoren. De voorheen gedane uitspraak door het KIFID inzake NN acht ik weinig steekhoudend. Het KIFID heeft immers geen juridische status. Het KIFID kan immers niet als onafhankelijk worden beschouwd, aangezien dit instituut in het leven is geroepen en als zodanig in stand wordt gehouden door de verzekeraars en de tussenpersonen. Derhalve geldt dan toch veelal het motto: "wiens brood men eet, wiens woord men spreekt". Mij lijkt het dan ook redelijk voor de hand liggend dat het KIFID thans pas op de plaats maakt ( opgelegd door haar aandeelhouders ?). Tevens proef ik daaruit een speculatie m.b.t. een beoogde uitspraak van de rechters inzake NN ??!! Kortom, ik ben sceptisch maar hoop, dat dat uiteindelijk ten onrechte zal zijn. Wat ik in al die jaren, dat er door de verzekeraars op grote schaal pure diefstal is gepleegd bij de Nederlandse, vaak goedgelovige consument, onze overheid, in casu het openbaar ministerie, samen met de AFM niet zelf de verzekeraars tot de orde heeft geroepen, juist om haar primaire beveiligingsplicht jegens haar burgers na te komen. Als een van de heel velen ontkom ook ik niet aan het steeds verder groeiende besef dat onze dienstverleners zoals de verzekeraars en ook de banken in ons land wel erg veel vrijheden en speelruimte door onze overheid gegund wordt, dit ten nadele van vrijwel iedere burger in dit land. Zijn deze woekerpolisaffaire, de financiële crisis, de steeds grotere dominantie van onze zorgverzekeraars daarvan geen duidelijke voorbeelden? Zou het voor mevr. Hertsenberg mogelijk zijn om een relevante politicus in haar programma inzake de woekerpolisaffaire te laten opdraven.....?! Ook daarin ben ik redelijk sceptisch.

  • Door ClaimConcept

De RADAR-uitzending van 13-04-2015: is het Kifid laagdrempelig genoeg?

Verder heeft het Kifid onlangs een uitspraak gedaan over een woekerpolis, terwijl alle uitspraken zouden worden opgeschort totdat een belangrijke uitspraak van het Europese Hof is gedaan. Ook stelt het Kifid dat de compensatieregeling zoals die is afgesproken met de stichtingen voldoende is, maar klopt dat wel? Maandag in Radar: de haken en ogen van een recente uitspraak van het Kifid.