Letselschade Raad: afwikkeling letselschade kan sneller

Letselschade Raad: afwikkeling letselschade kan sneller

De afwikkeling van letselschadezaken kan lang duren. De oorzaken daarvan zijn echter heel divers. Er is volgens het onderzoek van de Universiteit Utrecht niet één schuldige aan te wijzen. Alle betrokkenen (verzekeraars, belangenbehartigers, medici en ook slachtoffers zelf) zorgen ervoor dat de afwikkeling van letselschadezaken lang duurt. 

Tot deze conclusie komt de Universiteit Utrecht in een onderzoek waarom de afwikkeling van letselschade langer dan twee jaar duurt. In dit onderzoek hebben in totaal 195 slachtoffers met een langlopend letselschadedossier meegedaan aan het vragenlijstonderzoek. De onderzoekers hebben verder 201 letselschadedossiers geanalyseerd bij 13 aansprakelijkheidsverzekeraars in Nederland. De verzekeraars mochten  zelf de dossiers aanleveren bij de onderzoekers. 

Betere communicatie en overleg nodig

Het onderzoek is in 2018 gestart in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid en De Letselschade Raad heeft de opdracht gegeven aan de Universiteit Utrecht. Ook de presentatie van dit onderzoek liep zo'n twee jaar vertraging. De langlopende letselschadezaken leiden met name bij de slachtoffers tot nogal wat ergernissen, zo blijkt uit het vandaag gepubliceerde onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat vooral het gebrek aan adequate communicatie tussen alle partijen tot irritatie bij de slachtoffers leidt. ‘Betere communicatie en overleg’ alsmede ‘serieus nemen van klachten en begrip tonen’, worden in het onderzoek vaak genoemd als oorzaken van onvrede over het verloop van de afwikkeling van het letselschadeproces. 

Een deel van de conclusies sluit aan bij de uitzending van Radar over langlopende letselschades. Aan deze enquête werkten 3085 slachtoffers mee. Ook hier bleek dat slachtoffers onnodig lang moeten wachten op hun schadevergoeding en dat er veel discussie is over het causaal verband. Komt het letsel  door het ongeval of had het slachtoffer voor het ongeluk al klachten?

Ontbreken medische eindtoestand

Volgens het onderzoek van de Universiteit Utrecht is de meest voorkomende reden van langlopende afwikkeling van letselschade het ontbreken van de medische eindtoestand. Met andere woorden: het herstel na het oplopen van het letsel is nog niet volledig bekend. Dan is ook nog niet vast te stellen wat de uiteindelijke schade is die het slachtoffer heeft opgelopen. 

Vaststellen blijvende beperkingen

Ook het vaststellen van de blijvende beperkingen bij het slachtoffer leidt vaak tot extra tijdsbeslag. Eén of meer medisch deskundigen moeten hun oordeel geven. Wat ook veel tijd kost, is het vaststellen of de klachten ook daadwerkelijk zijn veroorzaakt door het ongeval. Als de klachten ook al vóór het ongeval bestonden, komen die uiteraard niet voor vergoeding in aanmerking. De slachtoffers ervaren het als negatief dat de aansprakelijkheidsverzekeraar veel tijd besteedt aan het onderzoeken of de klachten niet al vóór het ongeval bestonden, terwijl daar volgens hen geen sprake van is. Pas als dat alles in kaart is gebracht, volgt de discussie over de hoogte van de schadevergoeding. 

Groot aantal betrokkenen bij afwikkeling letselschade

Verder zorgt het aantal betrokkenen bij de afwikkeling van letselschade voor het grote tijdsverloop. Radar maakte eerder een animatie hoeveel mensen betrokken zijn bij de afhandeling van letselschade. Behalve het slachtoffer en zijn belangenbehartiger, zijn er bijvoorbeeld medisch adviseurs van zowel het slachtoffer als van de verzekeraar, de schadebehandelaar van de verzekeraar, één of enkele specialistische artsen en andere (herstelgerichte) dienstverleners op wie een beroep wordt gedaan en mogelijk een rechter of een mediator betrokken. 

Bekijk de animatie vanaf seconde 41. 

Sancties en tuchtrecht nodig in langlopende letselschadezaken
Bekijk complete uitzending

Maatregelen

De Letselschade Raad wil het aantal langlopende letselschadezaken in de toekomst verder beperken. Daarom adviseren ze Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming een aantal maatregelen: 

1. De bestaande langlopende zaken versneld tot een oplossing brengen. 

  • Oprichting van een commissie van deskundigen om bestaande letselschadezaken versneld procedureel en inhoudelijk te beslechten om zo een voor slachtoffers bevredigende situatie te verkrijgen. Slachtoffers van langlopende letselschadezaken kunnen hun dossier daarvoor bindend advies voorleggen. Uiteraard blijft ook de reguliere weg naar de rechter open. 

2. Het bieden van systeemoplossingen om de aanpak in nieuwe zaken te verbeteren. 

  • Herstelbemiddeling en mediation inzetten om het contact tussen betrokkenen na een ingrijpende gebeurtenis (bijvoorbeeld een ongeval of een medisch incident) te begeleiden. Contact tussen slachtoffer en veroorzaker leidt vaak tot een begin van herstel. 
  • Het overgaan tot een verdergaand normeringsstelsel waarbij voor het slachtoffer het proces en de uitgangspunten voor de schadevergoeding veel duidelijker zijn en transparant tot stand komen. 
  • Eén medisch adviseur als uitgangspunt waardoor er minder actoren zijn in het proces en dus minder kans op conflicten. Het leidt bovendien tot minder complexiteit, meer transparantie en forse tijdswinst. 
  • Het instellen van één centraal online letselplatform waarmee slachtoffers transparantie en inzicht in de schadebehandeling wordt geboden. Op deze plek worden alle relevante documenten van zowel het slachtoffer als de aansprakelijke partij verzameld en toegankelijk gemaakt. 
  • Een Nationaal Keurmerk Letselschade, om te voorkomen dat een slachtoffer in handen valt van een malafide of ondeskundige rechtshulpverlener. Aan dit keurmerk wordt door De Letselschade Raad al geruime tijd gewerkt en het zal nog dit jaar worden afgerond.

3. Het verbeterde proces blijvend monitoren door middel van klanttevredenheidsonderzoeken onder slachtoffers. 

Ook interessant