background branding

Privacybeleid Radar Panel

Op deze pagina vind je specifieke informatie over het Radar Panel. Lees meer over privacy in ons algemene AVROTROS Privacy Statement.

Belang


Het panel is van groot belang voor kwalitatief goede, op consumenten toegespitste journalistiek. Daarvoor is informatie nodig over het hier en nu: een goed onderbouwd beeld van de aard en omvang van de problemen die burgers als consument ervaren.
 Geregeld is het daarbij noodzakelijk om de situatie in het heden te vergelijken met de situatie in het verleden. Ook is het van belang om een vinger aan de pols te houden wat betreft onderwerpen die in de toekomst kunnen spelen; wat deze zijn en hoe deze zich openbaren is van tevoren niet bekend. Via het panel kan informatie hierover boven komen drijven.

'Samen staan consumenten sterk.' Het effect op de organisaties die actie moeten ondernemen in het belang van de consument is de optelsom van het opsporen, analyseren en openbaar maken van kritiek en de omvang van de groep die het probleem ervaart.

Doel

Het verzamelen en verwerken van de gegevens middels het panel heeft tot doel het inhoudelijk ondersteunen van de inhoud van uitingen op alle platforms van Radar en AVROTROS. 
Soms is wetenschappelijk onderzoek een met dit doel samenhangend middel. Of dient een onderzoek weliswaar mede een belang van de organisatie met wie we samenwerken voor ons programma, maar is die samenwerking voor ons de aangewezen manier om ons eigen journalistieke doel te bereiken. AVROTROS beslist altijd zelf over de keuze van de onderwerpen, de inhoud van de onderzoeken en de resultaten die voor publicatie worden vrijgegeven. Soms geven we overzichtscijfers aan betrokken partijen zodat zij inzicht hebben in de problemen en hoe zij deze kunnen oplossen. Het achterliggende doel en criterium is steeds de inhoud en effectiviteit van onze programma's. 


Hoe

Deelnemers aan het Radar Panel melden zich zelf aan. Bij die aanmelding verstrekken zij persoonlijke gegevens (zie ook hieronder) middels een profiel-enquête. Vervolgens wordt onderzoek gedaan naar meningen over en ervaringen met een concreet onderwerp onder (een selectie van) de deelnemers aan het panel.
 De samenstelling van het Radar Panel wordt afgezet tegen de daadwerkelijke verdeling van Nederland. Daardoor weten wij bijvoorbeeld dat de samenstelling van het Radar Panel, door de jaren heen constant, in grote mate representatief is voor de Nederlandse bevolking qua verspreiding over het land, man-vrouw-verdeling en opleidingsniveau. Door analyse van de antwoorden over het concrete onderwerp op groepsniveau en in combinatie met de basisgegevens ontstaat relevante, betrouwbare, nieuwe informatie die wij openbaar kunnen maken. Deze openbaar te maken informatie is niet tot individuele personen te herleiden. 
We verwerken de persoonsgegevens op basis van de door de deelnemer gegeven toestemming. En we zorgen ervoor dat de gegevens die we hebben up to date blijven.

Wat

We verwerken de volgende gegevens:


- Basisgegevens in de profiel-enquête:

  • Geslacht

  • Geboortedatum

  • Opleiding

  • Provincie

  • Postcode (alleen de cijfers)
  • Voor- en achternaam

  • Gegeven toestemming gegevensverwerking

  • Toegekend panellidnummer

Deze persoonsgegevens worden - nadat de deelnemer daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend - opgeslagen in een database. Deze database wordt gebruikt op twee manieren. De eerste is dat er een selectie gemaakt kan worden. Een selectie van een groep aan wie een enquête en/of een specifieke vraag wordt voorgelegd. Die selectie kan op basis van eerder gegeven antwoorden in de profiel-enquête en/of eerdere onderzoeken. De tweede is dat de antwoorden op een concrete vraag uitgesplitst of geanalyseerd kunnen worden in combinatie met deze basisgegevens of de resultaten van een eerdere enquête;


Delen

Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen de uitkomsten van de onderzoeken en de onderliggende persoonsgegevens. 
De uitkomsten van de onderzoeken worden openbaar gemaakt via de televisieuitzendingen en online platforms van Radar/AVROTROS. Ook kunnen ze openbaar worden gemaakt (door overname) in andere media.
Voor de onderliggende persoonsgegevens geldt het volgende. 
Delen binnen de panelredactie is niet beperkt. Delen met de andere AVROTROS redacties is beperkt tot die persoonsgegevens die nodig zijn voor de redactie om het journalistieke product te maken.


Voor delen met derden zoals wetenschappelijke instanties of instanties die onderwerp zijn van het onderzoek, geldt dat per situatie zorgvuldig gekeken wordt wat de beperkingen en mogelijkheden zijn. In de meeste situaties zal de uitkomst zijn dat alleen gedeeld kan worden als er apart toestemming voor wordt gegeven. Daarbij wordt rekening gehouden met het onderscheid tussen 'gewone' en bijzondere persoonsgegevens en het moment waarop het delen met derden aan de orde komt (vooraf of achteraf). Verder is daarbij bepalend wat het doel van die derde is: wetenschap, journalistiek of overige doelen. Delen met overige doelen doen we alleen als dit het consumentenbelang dient. 
Delen van persoonsgegevens met een derde buiten de EU gebeurt uitsluitend met de panelsoftwareleverancier ten behoeve van de tweedelijnshelpdesk functie gevestigd op een plaats met een passend beschermingsniveau volgens de Europese Commissie.

Bewaren


Bij het beperken van de verzameling persoonsgegevens naar tijd en hoeveelheid komen niet alleen het tijdig wissen, maar ook het anonimiseren of pseudonimiseren van gegevens aan de orde. Het principe van een zorgvuldige balans tussen de privacy en het journalistieke belang staat daarbij voorop. De journalistieke noodzaak is afhankelijk van een samenstel van factoren. Voorbeelden hiervan zijn: het onderwerp, de mate van directe relevantie van de gegevens, de periode na een openbaarmaking dat er nog claims (van derden over de inhoud) kunnen komen, de wenselijkheid om over de jaren heen op persoonsniveau te kunnen vergelijken en voornemens over al dan niet opnieuw aandacht geven aan het betreffende onderwerp in die zin dat de voorliggende gegevens (opnieuw) gebruikt kunnen/moeten worden. De afweging van de belangen per onderzoek en soort gegevens is daarom maatwerk.