Schadelijke PFAS – Reactie VNCI

Schadelijke PFAS – Reactie VNCI

De branchevereniging van de Nederlandse chemische industrie VNCI heeft op de uitzending (5 oktober 2020) over de schadelijke PFAS-stoffen in het bloed gereageerd: 'Het debat moet gaan over de afweging tussen enerzijds de mogelijke risico's van stoffen waaronder pfas, en anderzijds de voordelen die het gebruik van deze stoffen biedt.' De volledige reactie lees je hieronder.

Wat zijn jullie actiepunten rond PFAS en waar zou dit debat volgens jullie uit moeten bestaan?

Laat duidelijk zijn dat ons uitgangspunt is dat stoffen die zorgen voor gezondheidsschade of milieurisico, streng gereguleerd moeten worden. Het debat moet met name gaan over de voor- en nadelen van het gebruik van gevaarlijke stoffen. Wij respecteren de emissie eisen die gesteld zijn en we staan achter het minimalisatiebeleid van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). In de chemische industrie worden veel gevaarlijke stoffen gebruikt. Ons beleid (en dat van de overheid) is erop gericht om zoveel mogelijk te voorkomen dat mens en milieu daaraan wordt blootgesteld.

Essential use

De uitdagingen van vandaag (naast de milieudruk van stoffen ook bijvoorbeeld de grondstoffenschaarste en de klimaatproblematiek) vragen om innovaties waarbij het gebruik van dit soort stoffen soms niet te vermijden is. Daarbij moeten soms moeilijke keuzes worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de productie van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en producten die ons helpen de energie- en klimaatproblematiek het hoofd te bieden, zoals slimme energieopslagsystemen of kunststoffen voor windmolens en zonnepanelen.

De afweging

Het debat moet dus gaan over de afweging tussen enerzijds de mogelijke risico's van stoffen waaronder pfas, en anderzijds de voordelen die het gebruik van deze stoffen biedt. Met name op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Een voorbeeld is het produceren van zogenaamde 'stents', een meestal met teflon bedekt veertje dat bij het dotteren in een bloedvat wordt geplaatst om het open te houden. Zo'n toepassing redt mensenlevens.

Hoe houdt de VNCI rekening met de kwaliteit van het grond- en drinkwater als het gaat om norm overschrijdende probleemstoffen zoals PFAS in ons drink en grondwater?

De VNCI is intensief betrokken bij overleggen over de risico's van stoffen (waaronder pfas) in het milieu en stelt zich daarbij constructief op. De chemie volgt de wet- en regelgeving. Op dit moment loopt er een programma van de overheden om, uiterlijk in 2021, zicht te hebben op de emissies van zzs naar lucht.

De komende drie jaar worden de lozingen van zorgstoffen naar het water in kaart gebracht. Voor deze stoffen geldt overigens op dit moment al een verplichting om uitstoot te minimaliseren.

Belangrijk is hier te melden dat Nederland aan het einde van twee grote stroomgebieden ligt en dat dus een belangrijk deel van de problematiek via Maas en Rijn worden 'geïmporteerd'. Vandaar dat internationale actie nodig is.

De Europese Commissie komt naar verwachting nog deze maand met een strategie om het beleid verder te verbeteren en aan te scherpen. Onderdeel van deze strategie is een pfas-actieplan.

Ook interessant