Boeterente: deadline gehaald? - reacties van alle hypotheekverstrekkers

deadline-boeterente-reacties-banken-hypotheekverstrekkers-780.jpg

In het kader van het Radar-item over de te hoge boeterente (in de tv-uitzending van 8 januari 2018) maakten wij een rondgang langs dertig hypotheekverstrekkers. Is het hen gelukt om de deadline te halen en weten hun klanten nu waar ze aan toe zijn? Hier lees je hun reacties.

De hypotheekverstrekkers die hebben gereageerd staan hier op alfabetische volgorde. Helemaal onderaan staan de hypotheekverstrekkers die (nog) niet geregeerd hebben.

ABN Amro (ook namens Florius en MoneYou)

Het aantal consumenten/klanten dat zich naar aanleiding van de publicatie van de AFM leidraad VVA heeft gemeld is zeer beperkt. Klanten van alle labels van het ABN AMRO concern die na 14 juli 2016 een vergoeding hebben betaald omdat zij vervroegd hebben afgelost of het rentecontract hebben overgesloten, zijn proactief geïnformeerd. Klanten hebben een brief ontvangen waarin wij hebben aangegeven dat wij de berekening op hoofdlijnen al goed doen en dat wij het belangrijk vinden om na te gaan of de vergoeding juist was. In deze brief hebben we ook een verwijzing gemaakt naar een speciale op het onderwerp ingerichte pagina op onze website(s), inclusief een animatiefilm om de VVA leidraad begrijpelijk aan onze klanten uit te leggen. Op basis van de uitgangspunten uit de leidraad wordt/is de berekening van de betaalde vergoeding opnieuw gedaan of opnieuw beoordeeld. De klant wordt/is van de uitkomst van de herberekening door ons op de hoogte gesteld en hoeft zelf niets te doen. Hoeveel nieuwe boeteberekeningen zijn er gemaakt?

Sinds de ingangsdatum van MCD op 14 juli 2016 hebben ruim 30.000 klanten een vergoeding betaald voor aflossing en/of oversluiten. Onze insteek is om alle betaalde vergoedingen opnieuw te berekenen conform de uitgangspunten van de AFM leidraad. Klanten die meer hebben betaald dan uit onze herberekening blijkt zullen wij compenseren. Tot nu is er voor ca 29.000 klanten een herberekening vergoeding VVA gemaakt. Hoeveel klanten hebben hun geld al terug gekregen?

Van de genoemde circa 29.000 klanten voor wie een herberekening vergoeding VVA is gemaakt is voor circa 26.500 klanten de herstelactie afgerond. Van deze ongeveer 26.500 klanten is gebleken dat circa 18.500 klanten de juiste of een te lage vergoeding hebben betaald.  Zo’n 8.000 klanten hebben teveel betaald, zij hebben het teveel betaalde bedrag inmiddels teruggekregen of ontvangen dat uiterlijk 19 januari 2018.Hoeveel klanten wachten nog op terugbetaling?

Uit de reeds uitgevoerde herberekeningen is gebleken dat ongeveer 70% van de klanten niet een te hoge vergoeding heeft betaald. En dus dat circa 30% van deze klanten is/wordt gecompenseerd. Dit is in lijn met onze eerdere verwachtingen dat het merendeel van de vergoedingen al correct was berekend. Dat betekent dat nu nog zo’n 1.000 klanten (30% x 30.000 -/- 8.000 klanten die al zijn gecompenseerd) wachten op terugbetaling. Klanten worden schriftelijk geïnformeerd over een terugbetaling en krijgen binnen twee weken na ontvangst van de brief de compensatie overgemaakt. Uiteraard vergoeden wij aan deze klanten de wettelijke rente van 2% over het teveel betaalde bedrag berekend over de periode tussen het betalen van de VVA door de klant en de terugbetaling door ons.Als dit van toepassing is: waarom lukt het niet om de deadline van 31 december 2017 te halen?

Het is helaas niet gelukt om alle klanten die daar recht op hebben in 2017 te compenseren. Deze klanten zijn hierover schriftelijk  op de hoogte gesteld.  Omdat wij het belangrijk vinden om het in een keer goed te doen nemen wij meer tijd. Dit geldt dus voor een beperkt deel van de klanten.

Compensatie zal voor deze laatste klanten begin dit jaar plaatsvinden. Dit heeft te maken met de extra tijd die gemoeid is geweest met:

 • het ontwerpen en inbouwen van de geautomatiseerde oplossing voor het herberekenen
 • de complexiteit van een aantal herberekeningen en de bijbehorende handmatige handelingen
 • het zorgvuldig analyseren en controleren van berekeningen
 • de afhankelijkheid van een generieke geautomatiseerde oplossing voor de herberekeningen in een periode waarin we binnen ABN AMRO meerdere systeem en label migraties hebben uitgevoerd. 

ABN AMRO verwacht in totaal ongeveer € 7 miljoen aan compensatie uit te betalen. Tot dit moment is er € 4,7 miljoen uitbetaald aan klanten die sinds 14 juli 2016 een te hoge vergoeding hebben betaald voor vervroegde aflossing of oversluiting. Bij de herstelactie hebben wij ervoor gekozen om te starten met de groep klanten voor wie de herberekening de meeste impact heeft in termen van uit te betalen bedragen.Wat is het gemiddelde bedrag dat klanten terug krijgen?

Wij verwachten in totaal ca €7 mln te zullen uitbetalen aan circa 9.000 klanten. Dat is gemiddeld €778 per klant die een te hoge vergoeding heeft betaald. Dit is gemiddeld €233 per klant die een vergoeding heeft betaald sinds ingangsdatum MCD (30.000 klanten in totaal).

ACHMEA (namens de hypotheeklabels Woonfonds, Centraal Beheer, Syntrus Achmea Hypotheken en Attens)

Klanten hoefden zich niet te melden bij ons. Wij hebben voor alle klanten, die voor een vergoeding in aanmerking zouden kunnen komen, een herberekening gemaakt.Hoeveel nieuwe boeteberekeningen zijn er gemaakt?

Wij hebben nieuwe berekeningen gemaakt voor de merken Woonfonds, Centraal Beheer,  Syntrus Achmea Hypotheken en Attens. In totaal zijn voor ca. 4.000 klanten nieuwe berekeningen gemaakt.  Dit op een totale portefeuille van ca. 92.000 hypotheken.Hoeveel klanten hebben hun geld al terug gekregen?

Alle klanten die in aanmerking kwamen. In totaliteit hebben we 2.577 klanten (1.027 Woonfondsklanten, 841 Centraal Beheer klanten, 698 klanten van Syntrus Achmea Hypotheken en 11 klanten van Attens) geïnformeerd dat zij geld terug ontvangen, omdat ze een te hoge vergoeding hebben betaald.Hoeveel klanten wachten nog op terugbetaling?

Geen enkele. Alle klanten zijn uitbetaald; het overgrote merendeel in december.Welk totaalbedrag is uitgekeerd?

Wij betaalden in totaal circa 2,7 miljoen euro terug aan onze klanten, inclusief vergoede rente.Wat is het gemiddelde bedrag dat klanten terug krijgen?We keren circa 2,7 miljoen euro uit aan in totaal 2.577 klanten. Dus dat betekent een gemiddeld bedrag van circa 1.048 euro per klant.

AEGON

Wij informeren consumenten die in aanmerking komen voor het gedeeltelijk terugbetalen van aflossingskosten actief. Zij hoeven zelf geen actie te ondernemen of contact op te nemen.Hoeveel nieuwe boeteberekeningen zijn er gemaakt?

Op basis van de door de AFM gedefinieerde uitgangspunten heeft Aegon voor ongeveer  400 consumenten de sinds 14 juli 2016 betaalde aflossingskosten opnieuw berekend.Hoeveel klanten hebben hun geld al terug gekregen?

Om de berekende bedragen uit te kunnen betalen zijn nog enkele technische aanpassingen noodzakelijk (een dergelijke uitbetaling heeft niet eerder plaatsgevonden). De voorbereidingen om de terug te betalen bedragen uit te betalen zijn inmiddels gestart. Omdat de desbetreffende consumenten veelal geen klant meer zijn bij Aegon, moeten wij vanuit de vereiste zorgvuldigheid eerst contact leggen om een aantal zaken te verifiëren (bankrekeningnummer, of er sprake is van een echtscheiding etc.).Hoeveel klanten wachten nog op terugbetaling?

In totaal zullen ongeveer 400  klanten een bedrag terug ontvangen.Als dit van toepassing is: waarom lukt het niet om de deadline van 31 december 2017 te halen?

Alle klanten zullen voor 31 december 2017 worden geïnformeerd over het bedrag van de terugbetaling dat zij zullen ontvangen.Welk totaalbedrag is uitgekeerd?

Wij zijn nog bezig met het proces van het opnieuw berekenen van de aflossingskosten en het gedeeltelijk terugbetalen daarvan. Daarnaast loopt het onderzoek van de AFM naar de toepassing van de Leidraad en het herberekenen van de aflossingskosten nog. Om die redenen hebben wij op dit moment nog geen inzage in de uiteindelijke bedragen die hiermee gemoeid zijn.Wat is het gemiddelde bedrag dat klanten terug krijgen?

Zie de vraag hiervoor.

Argenta

Argenta heeft een herberekening gemaakt voor haar (ex)klanten die of een vergoeding hebben betaald, omdat ze extra of geheel hebben afgelost of omdat ze hun rente hebben afgekocht. Dit geldt voor klanten die dit tussen 14 juli 2016 en 15 september 2017 hebben gedaan. Deze klanten informeren we momenteel ook schriftelijk over de uitkomst van de herberekening. De afwikkeling is nog in volle gang. We hebben dus geen aantallen die we kunnen delen. Voor het eind van het jaar zal Argenta alle betrokken klanten de teveel betaalde inclusief de wettelijke rente hebben terugbetaald.

Quion is voor ons de service provider van onze hypotheken. Zij hebben een reactie gestuurd. Zie bijlage.Reactie Quion

Aanvullende informatie over veranderproces ‘vergoedingen voor vervroegde aflossingen volgens AFM Leidraad’

Als servicer is Quion voornamelijk als uitvoerder betrokken bij het aanpassen van de berekening van de vergoedingen voor vervroegde aflossingen. Wij kunnen vanuit onze rol de door u gevraagde informatie niet aan u verstrekken. Wij verwachten dat u een bericht ontvangt van onze hypotheekverstrekkers zelf.

De volgende stappen hebben wij met onze hypotheekverstrekkers genomen om te zorgen dat de vergoedingen die wij voor hen berekenen voor de gestelde deadline voldoen aan de AFM Leidraad. En dat de contractanten eventueel te veel betaalde vergoeding inclusief wettelijke rente terug gestort krijgen voor 31 december 2017:

maart 2017

Binnen twee weken na publicatie van de AFM Leidraad zijn onze contractanten o.a. via websites en relevante procesbrieven geïnformeerd over hoe wij om gaan met de nieuwe berekening en eventuele compensaties. Wij hebben een beperkt aantal losse verzoeken ontvangen van contractanten.

15 sept 2017 

Voor onze hypotheekverstrekkers berekenen wij nieuwe vergoedingen sinds
15 september 2017 volgens de richtlijnen van de AFM Leidraad. Wij hebben een berekeningstool ontwikkeld en de juiste werking van de nieuwe berekening door een extern bureau laten controleren. De nieuwe berekening wordt ook toegepast op het proces 'renteafkoop'. Zie ook dit bericht op onze website

13 nov t/m 22 dec 2017

Wij voeren steeds twee berekeningen uit: de berekening volgens de AFM Leidraad en de berekening volgens de geldende algemene voorwaarden. De meest gunstige berekening voor de contractant wordt gebruikt.

Alle bekende contractanten die aan onze hypotheekverstrekkers een vergoeding betaalden in de periode van 14 juli 2016 t/m 15 september 2017 ontvangen een brief. In deze brief staat o.a.:

 • Toelichting op de berekening inclusief de gebruikte variabelen
 • Het bedrag dat de contractant eventueel ontvangt inclusief de wettelijke 
rente
 • [indien van toepassing] De wijze waarop de contractant de compensatie 
vergoed krijgt
Wij versturen de brieven in batches. De eerste batch is in de week van 13 november verstuurd. 


22 dec 2017

Wij verwachten dat wij alle compensaties op 22 december 2017 voor onze hypotheekverstrekkers hebben uitgevoerd. 


ASR

Wij gaan er van uit dat u bedoelt hoeveel klanten spontaan of na aanleiding van de berichten, op de web site of onze brieven vragen hebben gesteld. In totaal hebben we 9 administratieve vragen gehad en 6 vragen van klanten om een nadere specificatie van de berekeningen.Hoeveel nieuwe boeteberekeningen zijn er gemaakt?

Gf   Wij hebben de berekeningen in 2 fasen uitgevoerd. Eerst hebben we alle aflossingen genomen van 17-juli 2016 tot 1-april 2017.  In die periode waren er 1497 aflossingen waarvoor onze klanten ons een vergoeding hebben betaald. Van de aflossingen waren er 455 leningen waarvoor wij mogelijk te veel vergoeding vervroegde aflossing hebben berekend (annuiteiten, lineair, spaarhypotheek of hybride). Van deze leningen zijn de vergoedingen opnieuw berekend. Voor 151 klanten leidde dit tot een restitutie van te veel betaalde vergoeding. De uitbetaling van deze groep heeft plaatsgevonden in juli 2017.

Vervolgens is er samen met alle gebruikers van de systemen van Stater gewerkt aan het aanpassen van de berekeningen voor nieuwe aflossingen.  Eind juli 2017 zijn de berekeningen conform de AFM Leidraad doorgevoerd, met uitzondering van spaarhypotheken. Hier wordt nu de laatste hand aan gelegd waarna voor de 2e groep de uitkering zal plaats vinden. Hoeveel klanten hebben hun geld al terug gekregen?

1      151 klanten hebben de te veel betaalde vergoeding in juli 2017 ontvangen.Hoeveel klanten wachten nog op terugbetaling?      

Ongeveer 35 klanten wachten nog op een terugbetaling en ze krijgen betaald vóór 1 januari 2018.Als dit van toepassing is: waarom lukt het niet om de deadline van 31 december 2017 te halen?

nvtWelk totaalbedrag is uitgekeerd?

        Dit is geen openbare data

Wat is het gemiddelde bedrag dat klanten terug krijgen?

        Dit is geen openbare data.

BNP Paribas

Vooropgesteld dient te worden dat wij proactief alle klanten hebben aangeschreven die na 14 juli 2016 een vergoeding hebben betaald voor vervroegde gedeeltelijke of algehele aflossing van de hypotheek dan wel een vergoeding hebben betaald voor vroegtijdige aanpassing van de rente (renteafkoop). In deze brief hebben wij onze klanten een toelichting gegeven over de mogelijke gevolgen van de AFM leidraad die in maart 2017 werd gepubliceerd. Wij hebben daarin nader uiteen gezet dat per dossier een herberekening (conform de AFM leidraad) zou worden gemaakt. Tevens is aangegeven dat hier enige tijd voor nodig zou zijn omdat het een aanpassing vergde van onze systemen. Per klantdossier moet immers nagerekend worden óf er een andere uitkomst zou komen uit de herberekening en zo ja, hoeveel de compensatie zou bedragen. Vanaf 15 september 2017 heeft onze Servicemaatschappij de nieuwe berekening ingeregeld in de systemen en sindsdien wordt deze dan ook direct toegepast wanneer een klant een verzoek tot vervroegde (gedeeltelijke) aflossing of vroegtijdige aanpassing van de rente (renteafkoop) indient.U vraagt BNP hoeveel van haar klanten zich hebben gemeld voor een nieuwe boete berekening van de vergoeding voor vervroegde aflossing.

o   Het aantal klanten dat zich bij ons heeft gemeld is zeer beperkt. Desondanks hebben wij zoals hierboven reeds genoemd, alle klanten die een vergoeding hadden betaald aangeschreven met informatie over hun individuele lening.U vraagt hoeveel nieuwe boeteberekeningen er zijn gemaakt.

o   Wij hebben 892 nieuwe berekeningen gemaakt.U vraagt hoeveel klanten een compensatie hebben ontvangen.

o   Wij hebben deze week de eerste groep klanten, die hiervoor in aanmerking komen, reeds gecompenseerd.U vraagt hoeveel klanten nog wachten op de betaling van een compensatie.

o   De overige klanten zullen voor 20 december 2017 de compensatie van ons ontvangen.U vraagt, indien dit van toepassing is, waarom het niet lukt om de deadline van 31 december 2017 te halen.

o   Wij hebben de deadline van 31 december 2017 gehaald.U vraagt wat het totaalbedrag is dat BNP uit zal keren.

o   Wij willen geen nadere mededeling doen over de bedragen die worden uitgekeerd aan onze klanten omdat wij hiervoor geen toestemming hebben van onze klanten. Wij verschaffen dan ook desgevraagd geen gemiddeld bedrag dat klanten terug krijgen.

Overigens hebben wij ook een informatieverzoek ontvangen van de AFM. Deze hebben wij reeds beantwoord binnen de gestelde deadline. Wij zullen verder de AFM alle nodige gedetailleerde informatie verstrekken op hun verzoek.

Wij waarderen het dat u contact met ons heeft opgenomen over dit onderwerp. Net als u, willen wij ook al onze klanten eerlijke en transparante dienstverlening verstrekken. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende informatie te hebben verstrekt.

De Hypotheker

Zoals telefonisch besproken hierbij de informatie van De Hypotheker inzake boeterenteberekening.

Er is een inventarisatieronde gemaakt onder onze vestigingen of er rechtstreeks vragen over  het onderwerp ‘boeterenteberekening’ zijn ontvangen, en op welke manier deze vragen in behandeling worden genomen (zelf, door de betreffende hypotheekverstrekker of servicer).

Uit de ontvangen reacties komt naar voren dat circa de helft van onze kantoren die gereageerd hebben, geen vragen hebben ontvangen van klanten over een (on)juiste boeterenteberekening.

De andere helft van de kantoren die gereageerd hebben geven aan (enkele) vragen te hebben ontvangen, na berichtgeving in de media. In bijna alle gevallen worden deze vragen neergelegd bij de betreffende hypotheekverstrekker of servicer. 

De betreffende hypotheekverstrekker neemt vervolgens contact op met de klant, mocht er een onjuiste berekening zijn uitgevoerd. In geval van de servicer (bijv. Quion) zal dit ook via de hypotheekverstrekker lopen.

Enkele uitzonderingen:

 • Een kantoor plant afspraken in met de desbetreffende klant, nadat de pro forma aflosnota is opgevraagd bij de betreffende geldverstrekker. De berekening wordt dan doorgenomen met de klant. 
 • Een kantoor geeft aan de boeteberekening op te vragen bij de betreffende geldverstrekker of servicer, en deze zelf nog te controleren op betrouwbaarheid. 
 • Een kantoor geeft aan dat de vraag zelf in behandeling te nemen en bij onduidelijkheid de betreffende geldverstrekker in te schakelen.

Het aantal vragen vanuit de vestigingen van De Hypotheker zullen meegeteld dienen te worden bij de betreffende hypotheekverstrekker.

ING

ING voldoet sinds 14 juli 2016 aan de nieuwe Europese wetgeving, in Nederland vastgelegd in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen in de Wet op het financieel toezicht. Op 20 maart 2017 is de AFM leidraad “Vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek” gepubliceerd, waarmee nadere invulling is gegeven aan dit besluit.  Op dezelfde dag heeft ING bekendgemaakt de interpretatie van de AFM te volgen. Sinds 22 juni 2017 worden de aflossingskosten en afkoopkosten voor een tussentijdse renteaanpassing berekend conform de AFM-leidraad, met uitzondering van enkele spaarhypotheekproducten. Voor deze laatste groep is de implementatie op 7 november 2017 gerealiseerd.Wanneer compensatie

Het gevolg van bovenstaande is dat ING de tussen 14 juli 2016 en 22 juni 2017 – en dus in enkele gevallen tot 7 november – betaalde aflossings- en afkoopkosten opnieuw gaat berekenen. Hierbij heeft ING besloten dat wanneer de herberekende kosten lager zijn dan de eerder betaalde kosten het verschil aan de klant wordt overgemaakt. Wanneer de herberekening hoger uitvalt hoeft de klant het verschil niet aan ons te betalen. Alle klanten die het betreft zijn óf op 20 maart 2017 óf op het moment dat de kosten na die datum voor hen van toepassing waren, op de hoogte gesteld van de herberekeningen en het streven om deze voor het einde van het jaar af te ronden. ING heeft klanten dus proactief geïnformeerd, klanten hoefden zelf geen actie te ondernemen.Proces van herberekeningen

In september is ING gestart met het versturen van de herberekeningen aan klanten. Het gaat in totaal om enkele duizenden herberekeningen. Op het moment dat klanten over de herberekening worden geïnformeerd, ontvangen ze ook meteen de eventuele betaling. ING heeft in 2017 vrijwel alle herberekeningen van aflossingskosten en/of afkoopkosten voor een tussentijdse renteaanpassing (circa 90% van het totaal) verwerkt en - indien van toepassing als de herberekende kosten lager uitvallen – uitbetaald. Als de herberekening hoger uitvalt hoeft de klant het verschil niet aan ons te betalen. Het restant bestaat uit klantsituaties waar we meer aandacht aan willen besteden, bijvoorbeeld omdat er in de betreffende periode meerdere wijzigingen op de hypotheek zijn geweest. Deze klanten ontvangen zo snel mogelijk, maar uiterlijk 31 maart 2018, hun herberekening en uitbetaling.

Zij worden extra geïnformeerd over de vertraging die mogelijk voor hen ontstaat en ontvangen een rentevergoeding over de periode tussen het betalen van de oorspronkelijke kosten en de compensatie, indien van toepassing. Stand van zaken

ING heeft het proces van herberekeningen zo ingericht dat groepen klanten met vergelijkbare hypotheekvormen en situaties in dezelfde periode bericht ontvangen.  Begin december is ongeveer 30% van de herberekeningen uitgevoerd, inclusief eventuele terugbetaling. Op basis van de eerste groepen klanten met een specifieke hypotheekvorm voor wie de herberekening voltooid is, kan geen conclusie verbonden worden aan het totaalbedrag dat zal worden uitgekeerd en het gemiddelde bedrag dat klanten terugkrijgen. Het is overigens goed om te weten dat er op basis van die eerste selecties ook een aanzienlijke groep klanten blijkt te zijn waarbij uit de berekening exact hetzelfde bedrag komt, of die volgens de nieuwe berekeningswijze zouden moeten bijbetalen, hetgeen wij uit coulance niet van onze klanten vragen.

Hypotrust / IQWOON

Hypotrust is als bedrijf naast het hypotheeklabel Hypotrust ook verantwoordelijk voor het hypotheeklabel IQWOON. IQWOON is in 2016 gestart als geheel nieuw hypotheekmerk voor consumentenhypotheken. We hebben voor dit label dezelfde analyse gedaan ten aanzien van de AFM leidraad boetes maar gelet op de korte historie komt hier geen enkele klant naar voren.Informatie over 'boeteberekeningen volgens de AFM Leidraad'

23 november 2017 - Naar aanleiding van de AFM Leidraad hebben wij een aantal stappen genomen om onze klanten zo goed mogelijk te informeren en te zorgen voor duidelijkheid over de berekening en eventuele compensatie. Zo hebben wij in maart onze klanten per brief en website geïnformeerd over hoe wij omgaan met de nieuwe berekening. Sinds 15 september is de nieuwe berekening in onze systemen geïmplementeerd. De berekeningstool die is ontwikkeld is ook gecontroleerd door een externe partij. We proberen altijd de berekening zo gunstig mogelijk uit te laten vallen voor onze klant.

Hieronder vindt u antwoord op de door u gestelde vragen:Hoeveel consumenten hebben zich gemeld voor een nieuwe boeterenteberekening?Binnen twee weken na publicatie van de AFM Leidraad zijn onze klanten o.a. via de website en brieven geïnformeerd over hoe wij om gaan met de nieuwe berekening en eventuele compensaties. Wij hebben een beperkt aantal losse verzoeken ontvangen van contractanten.Hoeveel nieuwe boeteberekeningen zijn er gemaakt?

Voor 2240 Hypotrust klanten hebben wij een nieuwe boeteberekening gemaakt. Al deze klanten ontvangen een brief waarin we aangeven of ze wel of geen compensatie ontvangen. In deze brief wordt de berekening uitgelegd inclusief de variabelen die we hiervoor hebben gebruikt. Ook staat hier het compensatiebedrag in dat de klant eventueel ontvangt.Hoeveel klanten hebben hun geld al terug gekregen?We versturen de brieven in groepen. De eerste brieven zijn verstuurd op 13 november. De laatste brieven en alle uitbetalingen van de compensaties verwachten we op 22 december af te ronden.Hoeveel klanten wachten nog op terugbetaling?

Zie het antwoord op de vraag hierboven.Als dit van toepassing is: waarom lukt het niet om de deadline van 31 december 2017 te halen?

Niet van toepassingWelk totaalbedrag is uitgekeerd?

In totaal keren wij een bedrag van €1.029.223,93 uit aan onze klanten. Voor het bedrag aan wettelijke rente zijn we uitgegaan van een uitbetaling op 31 – 12 – 2017 (dus maximale). Dit om de klant zoveel mogelijk tegemoet te komen.Wat is het gemiddelde bedrag dat klanten terug krijgen?

Gemiddeld krijgen onze klanten €459,45 terug

Van Lanschot Kempen

Naar aanleiding van de implementatie van de leidraad heeft Van Lanschot ervoor gekozen om snel zelf klanten te benaderen, en om informatie te geven via onze website. De klanten die een te hoge vergoeding hebben betaald hebben in mei en juni 2017 een correctie ontvangen. Hoeveel nieuwe boeteberekeningen zijn er gemaakt?

Er is voor 120 leningdelen van 134 klanten een nieuwe berekening gemaakt.Hoeveel klanten hebben hun geld al terug gekregen?

Alle klanten hebben in mei en juni het volgens de leidraad te veel betaalde bedrag vergoed gekregen.Hoeveel klanten wachten nog op terugbetaling?

nvt.Als dit van toepassing is: waarom lukt het niet om de deadline van 31 december 2017 te halen?

nvt.Welk totaalbedrag is uitgekeerd?

€ 37.034.Wat is het gemiddelde bedrag dat klanten terug krijgen?€ 276 gemiddeld per leningdeel.

Merius

Merius Hypotheken heeft nog nooit een vergoeding voor vervroegde aflossing in rekening gebracht.Hoeveel nieuwe boeteberekeningen zijn er gemaakt?

Niet van toepassingHoeveel klanten hebben hun geld al terug gekregen?

Niet van toepassingHoeveel klanten wachten nog op terugbetaling?

Niet van toepassingAls dit van toepassing is: waarom lukt het niet om de deadline van 31 december 2017 te halen?

Niet van toepassingWelke totaalbedrag is uitgekeerd?

Niet van toepassingWat is het gemiddelde bedrag dat klanten terug krijgen?

Niet van toepassing

MUNT Hypotheken

MUNT Hypotheken heeft zelf de klanten die het betrof benaderd.Hoeveel nieuwe boeteberekeningen zijn er gemaakt?

MUNT Hypotheken heeft alle vergoedingen voor vervroegde aflossing in het tijdvak van 14 juli 2016 tot en met 24 maart 2017 opnieuw berekend aan de hand van de AFM Leidraad van 20 maart 2017. Daaruit is gebleken dat 23 klanten te veel betaald hebben conform deze nieuwe Leidraad. Vanaf 24 maart 2017 hanteert MUNT Hypotheken de AFM Leidraad bij de berekening van alle verdere vergoedingen voor vervroegde aflossing.Hoeveel klanten hebben hun geld al teruggekregen?

MUNT Hypotheken heeft naar aanleiding van al deze herberekeningen voor de 23 klanten de betaalde vergoeding voor vervroegde aflossing gecorrigeerd. Wij hebben deze klanten geïnformeerd over de uit te betalen correctie en zij zijn per 23 mei 2017 gecompenseerd.Hoeveel klanten wachten nog op terugbetaling?

Geen enkele. Op 23 mei 2017 zijn alle klanten gecompenseerd en er wacht sindsdien geen enkele klant meer op terugbetaling.Als dit van toepassing is: waarom lukt het niet om de deadline van 31 december 2017 te halen?

Niet van toepassing. MUNT Hypotheken hanteert de nieuwe richtlijn sinds 24 maart 2017 en heeft alle benodigde compensaties al per 23 mei 2017 uitbetaald.Welk totaalbedrag is uitgekeerd?

Hierover doen wij geen uitspraak.Wat is het gemiddelde bedrag dat klanten terugkrijgen?

Hierover doen wij geen uitspraak.

NIBC

Wanneer klanten na 14 juli 2016 een vervroegde aflossing hebben gedaan of het rentecontract hebben opengebroken, heeft NIBC hen per brief geïnformeerd over hoe wij omgaan met de herberekening en eventuele compensaties van de verschuldigde vergoeding in het kader van de AFM Leidraad. We hebben slechts een beperkt aantal losse verzoeken ontvangen van klanten.

Sinds 14 juli 2016 hebben zo’n 2000 klanten een aflossing gedaan (geheel of gedeeltelijk) of het rentecontract opengebroken. Voor al deze klanten heeft NIBC de verschuldigde vergoeding opnieuw berekend volgens de AFM Leidraad. Hieruit blijkt dat iets meer dan 25% recht heeft op een vergoeding. Wanneer de betaalde vergoeding lager is dan de herberekening, dan hoeft de klant niets extra te betalen. Wanneer de betaalde vergoeding hoger is, dan zal het verschil aan de klant worden terugbetaald. Voor het einde van het jaar worden alle klanten geïnformeerd over de herberekening van de eerder betaalde vergoeding en indien van toepassing ook gecompenseerd.

Nationale-Nederlanden / Delta Lloyd

Hierbij de antwoorden op de vragen die je gesteld hebt mbt Boeteberekening. De antwoorden gelden zowel voor Nationale-Nederlanden als voor Delta Lloyd. Hoeveel consumenten hebben zich gemeld voor een nieuwe boeterenteberekening?

Aan consumenten is gecommuniceerd dat alle boeteberekeningen vanaf 14 juli 2016 gecontroleerd worden en dat teveel in rekening gebrachte boetebedragen achteraf gecorrigeerd worden. Dit gebeurt aan de hand van de uitgangspunten in de leidraad. Klanten hoefden zich hier niet voor te melden en hebben dit niet of nauwelijks gedaan. Aantallen zijn verder niet bekend.Hoeveel nieuwe boeteberekeningen zijn er gemaakt?

Aantallen maken we vanuit concurrentie oogpunt niet bekend.Hoeveel klanten hebben hun geld al terug gekregen?

Een deel van de klanten die hiervoor in aanmerking komt heeft het teveel betaalde bedrag inmiddels ontvangen. Voor de rest van de klanten gebeurt dat de komende periode.Hoeveel klanten wachten nog op terugbetaling?

Aantallen maken we vanuit concurrentie oogpunt niet bekend.Als dit van toepassing is: waarom lukt het niet om de deadline van 31 december 2017 te halen?

Het streven is de correcties in 2017 af te handelen.Welk totaalbedrag is uitgekeerd?

Bedrag maken we vanuit concurrentie oogpunt niet bekendWat is het gemiddelde bedrag dat klanten terug krijgen?

Bedrag maken we vanuit concurrentie oogpunt niet bekend

Obvion

Alle klanten die tussen 14 juli 2016 en 10 september 2017 een vergoeding betaald hebben voor het extra aflossen op de hypotheek of het afkopen van de hypotheekrente, komen in aanmerking voor een herberekening. Zij ontvangen een brief over de herberekening.  

Is het resultaat van de herberekening dat de klant op basis van de nieuwe berekening een lagere vergoeding moet betalen? Dan wordt het verschil en daarnaast wettelijke rente aan de klant vergoed. Obvion doet er alles aan om alle betreffende klanten uiterlijk eind december 2017 te informeren over de herberekening.

Philips Pensioenfonds

De beheerder van de hypothekenportefeuille van Philips Pensioenfonds heeft weinig reacties van consumenten ontvangen met betrekking tot de AFM richtlijn van 20 maart 2017 welke gaat over de berekening van de vergoeding bij vervroegde aflossing van een hypotheek. Exacte getallen zijn helaas niet beschikbaar.Hoeveel nieuwe boeteberekeningen zijn er gemaakt?

Philips Pensioenfonds heeft over een relevante periode van 15 maanden in totaal van 383 klanten vergoedingen wegens vervroegde aflossingen ontvangen. De berekeningen van deze aflossingsvergoedingen zijn allemaal getoetst aan de richtlijn van de AFM. Uiteindelijk bleken vijf klanten in aanmerking  te komen voor compensatie. Het initiatief tot het geven van deze compensatie is in al deze gevallen uitgegaan van Philips Pensioenfonds. Deze klanten hebben een brief ontvangen met daarin een compensatievoorstel.Hoeveel klanten hebben hun geld al terug gekregen?

Alle vijf de klanten hebben inmiddels het voorstel geaccepteerd en het compensatiebedrag ontvangen.  Hoeveel klanten wachten nog op terugbetaling?

Niet van toepassing.Als dit van toepassing is: waarom lukt het niet om de deadline van 31 december 2017 te halen?

Niet van toepassing.Welk totaalbedrag is uitgekeerd?

Het totaalbedrag dat Philips Pensioenfonds heeft uitbetaald vanwege de AFM richtlijn welke gaat over de berekening van de vergoeding bij vervroegde aflossing is € 7.008,40. Dit is minder dan 0,5% van de in totaal ontvangen vergoedingen van de eerdergenoemde 383 klanten over de eerder genoemde periode van 15 maanden.Wat is het gemiddelde bedrag dat klanten terug krijgen?

Gemiddeld genomen heeft Philips Pensioenfonds een bedrag van € 1.401,68 betaald per klant die recht had op een compensatie vanwege de AFM richtlijn welke gaat over de berekening van de vergoeding bij vervroegde aflossing.

Quion (namens HQ Hypotheken)

Aanvullende informatie over veranderproces ‘vergoedingen voor vervroegde aflossingen volgens AFM Leidraad’

Als servicer is Quion voornamelijk als uitvoerder betrokken bij het aanpassen van de berekening van de vergoedingen voor vervroegde aflossingen. Wij kunnen vanuit onze rol de door u gevraagde informatie niet aan u verstrekken. Wij verwachten dat u een bericht ontvangt van onze hypotheekverstrekkers zelf.

De volgende stappen hebben wij met onze hypotheekverstrekkers genomen om te zorgen dat de vergoedingen die wij voor hen berekenen voor de gestelde deadline voldoen aan de AFM Leidraad. En dat de contractanten eventueel te veel betaalde vergoeding inclusief wettelijke rente terug gestort krijgen voor 31 december 2017:

maart 2017

Binnen twee weken na publicatie van de AFM Leidraad zijn onze contractanten o.a. via websites en relevante procesbrieven geïnformeerd over hoe wij om gaan met de nieuwe berekening en eventuele compensaties. Wij hebben een beperkt aantal losse verzoeken ontvangen van contractanten.

15 sept 2017 

Voor onze hypotheekverstrekkers berekenen wij nieuwe vergoedingen sinds
15 september 2017 volgens de richtlijnen van de AFM Leidraad. Wij hebben een berekeningstool ontwikkeld en de juiste werking van de nieuwe berekening door een extern bureau laten controleren. De nieuwe berekening wordt ook toegepast op het proces 'renteafkoop'. Zie ook dit bericht op onze website

13 nov t/m 22 dec 2017

Wij voeren steeds twee berekeningen uit: de berekening volgens de AFM Leidraad en de berekening volgens de geldende algemene voorwaarden. De meest gunstige berekening voor de contractant wordt gebruikt.

Alle bekende contractanten die aan onze hypotheekverstrekkers een vergoeding betaalden in de periode van 14 juli 2016 t/m 15 september 2017 ontvangen een brief. In deze brief staat o.a.:

 • Toelichting op de berekening inclusief de gebruikte variabelen
 • Het bedrag dat de contractant eventueel ontvangt inclusief de wettelijke 
rente
 • [indien van toepassing] De wijze waarop de contractant de compensatie 
vergoed krijgt
Wij versturen de brieven in batches. De eerste batch is in de week van 13 november verstuurd. 


22 dec 2017

Wij verwachten dat wij alle compensaties op 22 december 2017 voor onze hypotheekverstrekkers hebben uitgevoerd. 


Rabobank

Wat goed is om te weten bij het lezen van de antwoorden op jouw vragen, is dat de herberekening plaats vindt op basis van producttype. Veel klanten hebben een hypotheek die bestaat uit meerdere producten, bijvoorbeeld een opbouwhypotheek met een aflossingsvrije hypotheek. Dat betekent dat klanten op verschillende momenten over hun hypotheek worden geïnformeerd over mogelijk te veel betaalde boeterente n.a.v. de herberekening o.b.v. de leidraad van de AFM. Afhankelijk van hun hypotheek, kunnen klanten meer dan één brief ontvangen op verschillende momenten. Vandaar dat we spreken over leningen (producttypes) en niet over klanten. Overigens, een hypotheek van een klant bestaat gemiddeld uit 1,6 leningen/producttypes.Kort samengevat:

 • Rabobank heeft zo'n 1 miljoen hypotheekklanten, met zo'n 1, 6 miljoen leningen voor een totaalbedrag van zo'n € 165 miljard
 • Voor wat betreft de herberekening conform de richtlijn van de AFM hebben we tot heden 52.000 leningen in scope
 • Bijna 95% van deze 52.000 leningen hebben we opnieuw beoordeeld conform leidraad AFM. De resterende 5% wordt de komende weken opnieuw beoordeeld.
 • Zo’n 40% van deze 52.000 leningen komt in aanmerking voor compensatie conform herbeoordeling van de leidraad van de AFM

En hieronder specifiek op jouw vragen.Hoeveel consumenten hebben zich gemeld voor een nieuwe boeterenteberekening?

Er zijn niet veel klanten die zelf contact met ons gezocht hebben n.a.v. de herstelactie. We hebben de indruk dat dit komt omdat we zelf gemeld hebben aan onze klanten dat ze zelf geen actie hoeven te ondernemen.Hoeveel nieuwe boeteberekeningen zijn er gemaakt?

Sinds 14 juli 2016 zijn er bij Rabobank 52.000 leningen waarover boeterente betaald is.  Het aantal klanten is lager, omdat een hypotheek van een klant uit meer dan één lening kan bestaan. Een klant heeft gemiddeld 1,6 leningdeel. Voor deze 52.000 leningen is een herberekening van de leidraad van de AFM aan de orde. 95% van de herberekeningen hebben we afgerond. De resterende 5% wordt de komende weken opnieuw beoordeeld. 

Van de 52.000 leningen is gebleken dat er bij 31.080 leningen geen sprake is van teveel betaalde boeterente volgens de leidraad van de AFM. Bij 14.920 leningen is er sprake van teveel betaalde boeterente. En van 6.000 leningen vindt de herberekening de komende weken plaats. Van deze 6.000 leningen is overigens niet voor alle leningen sprake van teveel betaalde boeterente. Hoeveel klanten hebben hun geld al terug gekregen?

Over 12.800 leningen, is de teveel betaalde vergoeding conform herberekening van de leidraad van de AFM terugbetaald.Hoeveel klanten wachten nog op terugbetaling?

Op 1 januari 2018 moest nog voor 3000 leningen een herberekening plaatsvinden. Voor deze resterende 5% aan leningen die nog open staan voor herberekening, vindt de herberekening de komende weken plaats.Als dit van toepassing is: waarom lukt het niet om de deadline van 31 december 2017 te halen?

Rabobank streeft ernaar om alle klanten die geld retour ontvangen n.a.v. herberekening van de leidraad van de AFM, hierover uiterlijk in december te informeren. Voor een kleine groep klanten is de herberekening verschoven naar het eerste kwartaal van 2018. Dit betreft veelal klanten met een opbouwhypotheek, die bijvoorbeeld meerdere wijzigingen in hun hypotheek in korte periode hebben doorgevoerd, wat een herberekening complexer maakt. Ook deze groep klanten willen we zorgvuldig behandelen en meteen de juiste herberekening kunnen overleggen. Rabobank streeft ernaar om de feitelijke uitbetaling aan klanten die voor een vergoeding in aanmerking komen, het eerste kwartaal van dit jaar te voltooien.Welk totaalbedrag is uitgekeerd? 

Eerder hebben we gemeld dat we de totale kosten voor de herberekening inschatten op zo'n 5 miljoen euro. Zoals het er nu uitziet komen we wat hoger uit.Wat is het gemiddelde bedrag dat klanten terug krijgen?

We hebben eerder gemeld dat het gemiddelde bedrag zo'n € 200,- bedraagt. Zoals het er nu uitziet komen we hoger uit.

Triodos

Totaal 116 klanten hebben hun rentecontract afgekocht.Hoeveel nieuwe boeteberekeningen zijn er gemaakt?

Totaal zijn er voor deze klanten ook 116 berekeningen gemaakt. Bij het merendeel van de berekeningen kwam de vergoeding voor vervroegde aflossing die Triodos hanteerde voor de klant een stuk voordeliger uit.Hoeveel klanten hebben hun geld al terug gekregen?

Vóór het einde van het jaar ontvangen 13 klanten het geld waar zij recht op hebben, terug.Hoeveel klanten wachten nog op terugbetaling?

Zie boven.

Als dit van toepassing is: waarom lukt het niet om de deadline van 31 december 2017 te halen? N.v.t.Welk totaalbedrag is uitgekeerd?

5.000,--Wat is het gemiddelde bedrag dat klanten terug krijgen?

Ca 380,--

Venn Hypotheken

Graag geven wij nogmaals aan dat we de berekeningsmethode conform de AFM-leidraad voor een vergoeding bij vervroegde aflossing volledig ondersteunen en toepassen.

Wij zijn een nieuwe hypotheekverstrekker en hebben geen klanten waar een vergoeding in rekening is gebracht volgens de oude berekeningsmethode. Een herstelactie voor onze klanten heeft daardoor ook niet plaatsgevonden.

 Hoeveel consumenten hebben zich gemeld voor een nieuwe boeterenteberekening?

Niet van toepassingHoeveel nieuwe boeteberekeningen zijn er gemaakt?

Niet van toepassingHoeveel klanten hebben hun geld al terug gekregen?

Niet van toepassingHoeveel klanten wachten nog op terugbetaling?

Niet van toepassingAls dit van toepassing is: waarom lukt het niet om de deadline van 31 december 2017 te halen?

Niet van toepassingWelk totaalbedrag is uitgekeerd?

Niet van toepassingWat is het gemiddelde bedrag dat klanten terug krijgen?

Niet van toepassing

Vivat / Reaal

Vivat / Reaal stuurt boeteberekeningen die volledig voldoen aan de AFM Leidraad naar klanten die verzoeken doen om algeheel of extra af te lossen.

Alle klanten die vanaf 14 juli 2016 een boeteberekening hebben ontvangen die nog niet voldeed aan de AFM Leidraad zullen worden herberekend. Als uit de herberekening blijkt dat de klant recht heeft op een compensatie dan zal Vivat / Reaal deze voor 31 december 2017 uitbetalen.

Volksbank (BLG Wonen / RegioBank / SNS)

Vragen Radar over vergoeding voor vervroegde aflossing d.d. 9 november 2017

De AFM-leidraad geeft duidelijkheid over de wijze waarop de berekening van de vergoeding bij vervoegde aflossing tot stand komt met ingang van 14 juli 2016. De Volksbank ziet het belang van een transparante en uniforme aanpak voor de gehele hypothekenmarkt. Daarom hebben wij de 4 uitgangspunten uit de leidraad 1-op-1 overgenomen in onze vergoedingsregeling. Zie ook ons statement op de website van Radar van 20 maart 2017

Vanaf 13 april 2017 voldoen onze berekeningen aan de 4 uitgangspunten van de AFM-leidraad. Alle vergoedingen voor vervroegde aflossing die tussen 14 juli 2016 en 13 april 2017 in rekening zijn gebracht, zijn opnieuw berekend en eventuele verschillen zijn aan onze klanten terugbetaald.

Onderstaand de vragen die Radar aan de Volksbank heeft gesteld ten behoeve van de uitzending van 4 december 2017 en onze antwoorden hierop. Deze antwoorden hebben betrekking op aflossingen van klanten van zowel BLG Wonen, RegioBank als SNS.Hoeveel consumenten hebben zich gemeld voor een nieuwe boeterenteberekening?

Klanten hoefden zich niet te melden, want wij hebben alle klanten die tussen 14 juli 2016 en 13 april 2017 een vergoeding voor vervroegde aflossing hebben betaald zelf benaderd. Op het moment dat bleek dat de vergoeding volgens de nieuwe berekening lager was, hebben we hen het verschil terugbetaald.Hoeveel nieuwe boeteberekeningen zijn er gemaakt?


Alle klanten die tussen 14 juli 2016 en 13 april 2017 een vergoeding voor vervroegde aflossing hebben betaald, hebben een herberekening ontvangen. Dit gaat om ongeveer 2.100 klanten. Op het moment dat bleek dat de vergoeding volgens de nieuwe berekening lager was, hebben we hen het verschil terugbetaald.Hoeveel klanten hebben hun geld al terug gekregen?


Alle klanten waarvan na de nieuwe berekening bleek dat zij recht hadden op een vergoeding, hebben deze vergoeding inmiddels ontvangen. Het gaat hierbij om een kleine 1.400 klanten.Hoeveel klanten wachten nog op terugbetaling?


Geen. Alle klanten waarvan na de nieuwe berekening bleek dat zij recht hadden op een vergoeding, hebben deze vergoeding inmiddels ontvangen.Als dit van toepassing is: waarom lukt het niet om de deadline van 31 december 2017 te halen?

Deze vraag is niet van toepassing. Alle klanten waarvan na de nieuwe berekening bleek dat zij recht hadden op een vergoeding, hebben deze vergoeding inmiddels ontvangen.Welk totaalbedrag is uitgekeerd?


In totaal is er zo’n 325.000 euro terugbetaald.Wat is het gemiddelde bedrag dat klanten terug krijgen?


In totaal zijn er ongeveer 2.100 klanten voor wie wij een herberekening hebben gemaakt. Gemiddeld gaat het dus om 155 euro (325.000/2.100). Uitgaand van het aantal klanten die recht bleken te hebben op een vergoeding, gaat het ongeveer op 230 euro per klant (325.000/1.400). Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de bedragen die we aan klanten hebben terugbetaald sterk afhankelijk zijn van de hypotheekvorm van de klant. Daarom geeft een gemiddeld bedrag misschien een vertekend beeld. 
Bijzondere rentevarianten 
Ook bij bijzondere rentevarianten (Stabielrente, Ideaalrente, Middelrente, Rentedemper en Plafondrente) geldt dat bij vervroegde aflossing niet meer dan het financiële nadeel als vergoeding in rekening mag worden gebracht. De AFM-leidraad is een uitwerking van de wet, maar de 4 uitgangspunten zijn toegespitst op rentevast. Voor deze bijzondere rentevarianten (niet rentevaste producten) hebben we bepaald hoe we in elk geval binnen het financiële nadeel blijven bij het berekenen van de vergoeding en hebben dit op 8 november 2017 geïmplementeerd. Ook hierbij geldt dat we alle vergoedingen die sinds 14 juli 2016 tot 8 november 2017 in rekening zijn gebracht, opnieuw berekenen. De planning is dat we dit in de loop van 2018 hebben afgerond. Ook in deze gevallen geldt dat we het verschil terugbetalen als blijkt dat de vergoeding volgens de nieuwe berekening lager is. Dit geldt ook voor iedereen die een vergoeding heeft betaald vanwege de Budgetoptie “boete bij verkoop”. 


WestlandUtrecht Bank

WestlandUtrecht Bank voldoet sinds 14 juli 2016 aan de nieuwe Europese wetgeving, in Nederland vastgelegd in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen in de Wet op het financieel toezicht. Op 20 maart 2017 is de AFM leidraad “Vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek” gepubliceerd, waarmee nadere invulling is gegeven aan dit besluit. WestlandUtrecht Bank heeft bekendgemaakt de interpretatie van de AFM te volgen. Sinds 5 november 2017 worden de vergoedingen voor vervroegde aflossing berekend conform de AFM-leidraad.Terugbetaling van betaalde vergoedingen inclusief wettelijke rente

Het gevolg van bovenstaande is dat WestlandUtrecht Bank de tussen 14 juli 2016 en 5 november 2017 betaalde vergoedingen opnieuw is gaan berekenen. Hierbij heeft WestlandUtrecht Bank besloten dat wanneer de herberekende vergoeding lager is dan de eerder betaalde vergoeding het verschil aan de klant wordt overgemaakt inclusief vergoeding van wettelijke rente. Wanneer de herberekening hoger uitvalt hoeft de klant het verschil niet aan ons te betalen. Alle klanten die het betreft zijn op de hoogte gesteld van de herberekeningen en het streven om deze voor het einde van 2017 af te ronden. WestlandUtrecht Bank heeft klanten dus proactief geïnformeerd, klanten hoefden zelf geen actie te ondernemen.Proces van herberekeningen

In mei 2017 is WestlandUtrecht Bank gestart met het versturen van de herberekeningen aan klanten. Het gaat in totaal om enkele duizenden herberekeningen. Op het moment dat klanten over de herberekening zijn geïnformeerd, hebben ze ook de eventuele betaling ontvangen. Alle betrokken klanten hebben uiterlijk medio december 2017 een herberekening en eventuele terugbetaling ontvangen. Naast terugbetaling hebben deze klanten ook de wettelijke rente vergoed gekregen.

Deze drie hypotheekverstrekkers reageerden niet op onze zeven vragen:

 • BijBouwe
 • Knab
 • Lloyds Bank
Meer over