Conservatrix: minister Hoekstra antwoordt op schriftelijk overleg

Hoekstra lijvig 210304 .jpg

Vijfenveertig, zoveel pagina's heeft minister Hoekstra nodig om antwoord te geven op alle vragen van Kamerleden rond het faillissement van levensverzekeraar Conservatrix. Desondanks blijven er nog veel vragen onbeantwoord, vinden gedupeerde polishouders. 

Radar besteedde op 1 februari 2021 uitgebreid aandacht aan het faillissement van levensverzekeraar Conservatrix. Zo'n 45.000 polishouders, die samen zo'n 71.000 polissen hebben afgesloten, voelen zich enorm in de steek gelaten. Vooralsnog krijgen ze 30 procent minder uitgekeerd. De vaste commissie voor Financiën in de Tweede Kamer mocht op 8 februari 2021 in een schriftelijk overleg vragen insturen over het faillissement van Conservatrix. 

Lijvige Kamerbrief

Minister Hoekstra van Financiën komt vandaag met zijn reactie van maar liefst 45 pagina's. Wij stippen voor jou de belangrijkste punten aan:

  • De minister hoopt binnen enkele weken de Kamer te informeren over de samenstelling van de onderzoekscommissie en de opzet van de evaluatie.
  • In de loop van het tweede kwartaal van 2021 zal duidelijk worden of een portefeuille-overdracht mogelijk is, dus of de twee curatoren een geschikte overnamekandidaat hebben gevonden.
  • Over het schrappen van het financiële vangnet in 2019 schrijft de minister: 'De opvangregeling levensverzekeraars kende een beperking in de omvang van de financiële middelen die per 'opvangsituatie' ter beschikking konden worden gesteld. Dit bedrag bedroeg voor 2018 ten hoogste 153.549.060 euro. Er is niet met zekerheid te zeggen welke omvang een bijdrage gehad zou moeten hebben in het geval de opvangregeling levensverzekeraars nog had bestaan.' Er zou een bedrag van circa 200 miljoen euro benodigd zijn. 'Dus het voor de opvang beschikbare bedrag zou niet hebben volstaan'.
  • Daarnaast bestond de voorwaarde dat de portefeuille verzekeringen die overgenomen moest worden 'nog overlevingskans zou hebben'. En door het tekort van Conservatrix is 'ook twijfelachtig of aan deze voorwaarde zou zijn voldaan'.
  • En als Conservatrix in mei 2017 – voor de overdracht met Eli Global – failliet zou zijn verklaard, zouden de polishouders ook voor 81 miljoen euro zijn benadeeld.  
  • De Kamerleden stellen veel vragen over het ontbreken van een verzekeringsgarantiestelsel in Nederland, iets wat andere Europese lidstaten wel hebben. Daarop antwoordt de minister: 'Bij de parlementaire behandeling van de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars is de vraag aan de orde geweest of een verzekeringsgarantiestelsel in Nederland wenselijk zou zijn. Ik heb aan de Eerste Kamer toegezegd dat ik in ieder geval de kosten van een Nederlands verzekeringsgarantiestelsel zou laten onderzoeken.' Hoekstra zal op korte termijn de Kamer nader informeren over dit onderzoek. 'Ik zal de uitkomsten van dat onderzoek vervolgens betrekken bij mijn standpuntbepaling over de adviezen van EIOPA (Europese Toezichthouders voor Bedrijfspensioenen en Verzekeringen) ten aanzien van een Nederlands IGS (Insurance Guarantee Scheme oftewel een verzekeringsgarantiestelsel) en een Europees netwerk van IGS-en. Ook hier geldt dat de opvangregeling levensverzekeraars niet vergelijkbaar is met een verzekeringsgarantiestelsel (IGS). 
  • Volgens Hoekstra is het momenteel mogelijk om zonder fiscale gevolgen over te stappen met je nog niet-uitkerende verzekering, mits voldaan wordt aan de fiscale voorwaarden. 'Een verzekeraar zal kosten in rekening brengen bij het voortijdig beëindigen van een levensverzekering. Ook bij het afsluiten van een nieuw verzekeringscontract worden kosten gemaakt en in rekening gebracht.' De minister schrijft: 'Een verbod om redelijke kosten in rekening te brengen ligt mijns inziens dan ook niet in de rede.'
  • Ook kunnen polishouders in verweer komen als een verzekeraar een deel van zijn verzekeringsportefeuille wil overdragen aan een andere levensverzekeraar. 'Polishouders kunnen zich binnen een bepaalde termijn bij DNB (De Nederlandsche Bank) schriftelijk verzetten tegen de voorgenomen overdracht. Als een kwart of meer van de polishouders verzet heeft aangetekend, kan DNB niet instemmen met de overdracht en kan deze dus niet doorgaan. Indien een polishouder niet wil instemmen met de overdracht terwijl deze wel de eerder genoemde drempel heeft gehaald (minder dan een kwart van de polishouders heeft verzet aangetekend) dan zal de polishouder zelf zijn verzekering moeten beëindigen en oversluiten. Dat kan met kosten gepaard gaan.' 

Om de hete brij heen draaien

Na het doorlezen van de 45 pagina's blijft Dirk Jongmans, voorzitter van de Stichting Polishouders Conservatrix, echter nog met veel vragen zitten. 'Over de rol van DNB en de benoeming van Lindberg, daar wordt om de hete brij heen gedraaid', is zijn oordeel. De minister wil zogenaamd niet vooruitlopen op de onafhankelijke evaluatie. 

Schuldeiserscommissie goedgekeurd door rechtbank

Jongmans zegt: 'Ook vinden we het erg lang duren, voordat die onderzoekscommissie wordt samengesteld. Ik denk dat ze dat over de Tweede Kamerverkiezingen heen tillen.' Verder krijgen polishouders die in november en december hun betalingen hebben opgeschort nu aanmaningen om alsnog hun premie te betalen. Ook is nog niet bekend of je de premiebetaling vanaf 1 maart moet hervatten.

Er is ook een lichtpuntje: 3 maart heeft de rechtbank Amsterdam de schuldeiserscommissie goedgekeurd. 'Dat houdt in dat we zelf een actuaris kunnen inschakelen om de berekeningen van Conservatrix na te rekenen', zegt Jongmans.