background branding

MiniContainment asbestverwijdering veilig? - reactie Ascert

ascert-logo-minicontainment-780.jpg

Op 30 april 2018 hebben we in onze tv-uitzending uitgebreid aandacht besteed aan asbestverwijderingsmethode MiniContainment. In dit kader heeft de redactie ook Stichting Certificatie Asbest (Ascert) om een reactie gevraagd. Die liet Radar het volgende weten.

'Ascert is een beheerstichting die een convenant heeft met het Ministerie van SZW en die binnen het kader van dit convenant een aantal taken uitvoert. Een van die taken is het beheren van de schema’s en certificaten. Met schema’s bedoelen we de wetgeving zoals die in de Arbeidsomstandighedenregeling is opgenomen. De wet bepaalt de kaders waarbinnen de sector speelruimte heeft.

Voorstellen voor wijzigingen in de schema's worden gedaan door een Centraal College van Deskundigen (CCvD). Hierin zijn opdrachtgevers, opdrachtnemers en toezichthouders vertegenwoordigd. Zij doen gezamenlijk voorstellen over hoe nieuwe of aangepaste regels eruit moeten komen te zien. Ascert faciliteert dit proces en biedt de voorstellen namens het CCvD aan bij het Ministerie van SZW. Het ministerie, cq de minister kan besluiten deze voorstellen over te nemen in de wetgeving, maar ook om deze gewijzigd of niet op te nemen.

Certificaten worden uitgegeven door Certificerende Instanties die een aanwijzing hebben van het Ministerie van SZW. Als een bedrijf aan de voorwaarden voldoet verstrekken zij een certificaat en geven deze informatie door aan Ascert. Ascert beheert het register zodat partijen op onze website kunnen vaststellen of een bedrijf gecertificeerd is.

Partijen in de markt dienen binnen die gestelde regels te werken. Dat geldt voor alle partijen die technieken toepassen en in dit kader ook mini-containment. De toezichthouders, zoals de Inspectie SZW, zien erop toe dat die regels worden nageleefd.'