background branding

MiniContainment asbestverwijdering veilig? - reactie Inspectie SZW

inspectie-szw-reactie-780.jpg

Op 30 april 2018 hebben we in onze tv-uitzending uitgebreid aandacht besteed aan asbestverwijderingsmethode MiniContainment. In dit kader heeft de redactie enkele vragen voorgelegd aan de Inspectie SZW. In onderstaande reactie beantwoordt de Inspectie deze vragen.

'Voor alle zekerheid wil ik het antwoord even beginnen met nog eens even aan te stippen wat onze werkwijze is als het gaat om asbestsanering. Ook verwijs ik je nog even naar onze website hierover, https://www.inspectieszw.nl/onderwerpen/asbest.

Jaarlijks komen er zo'n ruim 100.000 verplichte meldingen van asbestsanering binnen. Het gaat dan om ruim 60.000 locaties. Maar een beperkt deel hiervan, circa 350, wordt door ons gecontroleerd. Overigens zijn wij als Inspectie niet de enige toezichthouder op de sanering van asbest. Ook de andere toezichthouders controleren hierop, zoals gemeenten, omgevingsdiensten en in sommige gevallen ook de ILT.

Bij de reguliere asbestmeldingen die gedaan worden hebben wij als Inspectie geen zicht op de inhoud van het inventarisatierapport. Bij een inspectie op locatie moet dat getoond kunnen worden aan de inspecteur. We beoordelen dus ter plaatse.'Radar: Is bij de Inspectie bekend hoeveel saneringen er inmiddels hebben plaatsgevonden met de MiniContainment?

I-SZW: 'Nee. Bedrijven hoeven niet specifiek te melden welke saneringsmethode zij gebruiken bij asbestsaneringen.'Klopt het dat de inspectie MiniContainment heeft gevraagd om met aanvullende onderzoeksgegevens te komen omdat de huidige gegevens geen uitsluitsel geven over de veiligheid?

'De Inspectie SZW en TNO hebben de beschikbaar gestelde gegevens van MiniContainment BV bekeken. Op basis van deze gegevens kon destijds nog niet worden vastgesteld of er sprake is van blootstelling aan asbestvezels omdat de totale werkprocedure niet was meegenomen in de metingen. Daarom heeft de Inspectie SZW het bedrijf geadviseerd aanvullend onderzoek te laten uitvoeren. Zodra deze gegevens bekend zijn, zal TNO in opdracht van de Inspectie SZW de door MiniContainment BV uitgevoerde studie beoordelen.'Kan de inspectie op basis van de bekende gegevens vast stellen of er sprake is van blootstellen aan de stof asbest?

'Zie hierboven.'Heeft de Inspectie TNO opdracht gegeven om onderzoek te doen naar MiniContainment en bij MiniContainment mee te kijken?

'Zie hierboven.'Heeft TNO de inspectie medegedeeld dat het onwenselijk is dat het systeem van MiniContainment op steeds grotere schaal wordt toegepast zonder dat er duidelijkheid is over de veiligheid?

'Nee. TNO heeft in december 2017 wel een signaal afgegeven aan de Inspectie SZW dat er vragen zijn gerezen omtrent de veiligheid van met name de stofzuiger die gebruikt zou worden door MiniContainment als onderdrukmachine.'Heb je in Nederland toestemming van Ascert nodig om een methode voor asbest verwijdering op de markt te krijgen?

'Nee, dat is niet de rol van Ascert.'Klopt het dat Ascert sinds 2010 alle innovaties heeft tegen gehouden behalve de MiniContainment?

'Nee, die positie heeft Ascert niet. Binnen Ascert zijn overigens diverse belanghebbenden uit de sector verenigd in een Centraal College van Deskundigen https://www.ascert.nl/upload/documents/tinymce/leden-CCvD-20032018_2.pdf, en/of vertegenwoordigd in hun Raad van Toezicht https://www.ascert.nl/upload/documents/tinymce/Leden-RvT-bijgewerkt-20-11-2017.pdf. 'Klopt het dat Ascert banden heeft met MiniContainment?

'Daar is ons niets van bekend.''Klopt het dat de Minicontainment in 2015 al in gebruik was? en er in 2016 al meldingen bij de Inspectie binnen gekomen zijn over de veiligheid van de methode? (Meerdere asbestsarneerders laten ons weten dat zij, gezien de veiligheid, heel bewust niet met de MiniContainment willen werken.)

'Klopt, MiniContainment was in 2015 al in gebruik.

Dergelijke meldingen uit 2016 zijn ons niet bekend.'Waarom wordt er dan nu pas 'actie' ondernomen?

'Naar aanleiding van het signaal van TNO (zie boven) zijn de gegevens van MiniContainment gezamenlijk met TNO nader bekeken. Met het resultaat zoals hierboven beschreven. Voordien had de Inspectie op basis van eigen waarneming en onderzoek geen reden om te twijfelen aan de veiligheid van MiniContainment.'Volgens de wet moet er gemeten worden tijdens de werkzaamheden (validatie metingen) en niet als de werkzaamheden al zijn afgerond (asbest is namelijk zwaarder dan lucht, dus als de saneerder klaar is dan tref je niets aan). Klopt het dat Minicontaiment en dus ook de Inspectie niet over deze metingen beschikt?

'In de wet staat dat er controlemetingen moeten worden gedaan tijdens de werkzaamheden (art. 4.47). Wij zien vrijwel nooit dat bedrijven deze controlemetingen uitvoeren, ook niet bij sanering met andere technieken. Er wordt in plaats daarvan vaak uitgegaan van een digitaal instrument dat vooraf de blootstelling inschat en indeelt in een risicoklasse. Wij hebben daar geen speerpunt van gemaakt omdat we vooral kijken naar de kwaliteit van uitvoering van de werkzaamheden; neemt het bedrijf de voorgeschreven maatregelen die zorgen voor maximale reductie van de blootstelling. Wat betreft de metingen na afloop van de werkzaamheden; die zijn wettelijk verplicht als er in risicoklasse 2 binnen in een gebouw is gewerkt om te controleren of de ruimte "schoon" is. Dit om personen die na de saneringswerkzaamheden in de ruimte komen, te beschermen tegen blootstelling aan asbestvezels.'Op de website van MiniContaiment staat het volgende: Uit verschillende rapportages vanuit I-SZW is gebleken dat er inderdaad 'geen overtredingen geconstateerd' zijn. Sterker nog, er wordt schriftelijk door I-SZW bevestigd dat 'in het kader van de arbeidshygiënische strategie is dit voor de werknemers van uw bedrijf een aanzienlijke verbetering van de arbeidsomstandigheden'. Staat dit inderdaad in jullie rapportages?

'Ja, dat klopt.'