MiniContainment asbestverwijdering veilig? - reactie TNO

tno-logo-reactie-780.jpg

Op 30 april 2018 hebben we in onze tv-uitzending uitgebreid aandacht besteed aan asbestverwijderingsmethode MiniContainment. In dit kader heeft de redactie ook onderzoeksbureau TNO om een reactie gevraagd. Die stuurde Radar het volgende.

'De Inspectie SZW en TNO hebben de beschikbaar gestelde blootstellingsgegevens van MiniContainment BV bekeken. Op basis van de gegevens die TNO heeft ingezien kon nog niet worden vastgesteld of er sprake is van blootstelling aan asbest, omdat de totale werkprocedure niet is meegenomen in de metingen. Daarom heeft de Inspectie SZW het bedrijf geadviseerd aanvullend onderzoek te laten uitvoeren. Dit onderzoek is inmiddels gestart. TNO heeft volledig inzicht gekregen in de werkprocedures van MiniContainment.

Op basis daarvan zal TNO aangeven welke onderzoeksgegevens nodig zijn om vast te kunnen stellen of de methode binnen het beschreven toepassingsgebied voldoet aan de normen. Pas als deze gegevens door MiniContainment zijn aangeleverd kan TNO in opdracht van de Inspectie SZW beoordelen of de methode MiniContainment aan de normen voldoet. Het is vervolgens aan de Inspectie SZW om het resultaat hiervan te publiceren.'Wat moet er volgens TNO duidelijk worden aan de MiniContainment-methode?

'In generieke zin vindt TNO het wenselijk dat er werkmethoden op de markt komen die ervoor zorgen dat asbest op een effectieve en veilige manier verwijderd kan worden. TNO pleit voor iedere saneringsmethode dat die in totaliteit wordt omschreven en getoetst. Dat geldt voor de technische aspecten zoals apparatuur, het toepassingsgebied, maar ook voor de werkprocedures. Deze aspecten moeten helder zijn beschreven, uitvoerbaar en controleerbaar zijn. Voordat de methode daadwerkelijk wordt geïmplementeerd moet met een blootstellingsonderzoek worden bepaald of deze methode binnen het toepassingsgebied veilig (binnen de norm) kan worden toegepast. Bovenstaande geldt voor iedere saneringsmethode, dus ook voor MiniContainment.'Loopt er op dit moment bij TNO een onderzoek naar MiniContainment?

'Zie antwoord 1.'Heeft TNO de inspectie medegedeeld dat het onwenselijk is dat het systeem van MiniContainment op steeds grotere schaal wordt toegepast zonder dat er duidelijkheid is over de veiligheid?

'TNO pleit voor iedere saneringsmethode dat die in totaliteit wordt omschreven, vastgelegd, en getoetst. Dat geldt voor de technische aspecten zoals apparatuur, het toepassingsgebied en werkprocedures. Als al die aspecten voldoen, zou een methode veilig voor werknemers en omgeving toegepast kunnen worden.'Hebben mensen en/of asbestverwijderingsbedrijven zich bij TNO gemeld om zorgen te uiten over de veiligheid van MiniContainment?

'Bij TNO is bekend dat asbestsaneerders zorgen hebben geuit over de veiligheid van MiniContainment.'Heeft TNO Delft op eigen beweging een indicatieve lektest uitgevoerd met de stofzuiger (Koala)?

'TNO heeft, nadat er zorgen bekend werden over het functioneren van de stofzuiger op eigen initiatief een standaard indicatieve lektest gedaan met een Koala stofzuiger als los apparaat. Dit is nadrukkelijk geen onderzoek en mag ook niet worden geïnterpreteerd als definitief oordeel. Bij die indicatieve proef bleek dat de daarbij gebruikte stofzuiger kan lekken bij gebruik en bij transport. De stofzuiger is onderdeel van de werkmethode MiniContainment en wordt daarin als onderdruk-machine gebruikt. Het lekken tijdens gebruik als onderdruk-machine is onwaarschijnlijk. Door Minicontainment wordt aangegeven dat de belasting van de machine lager is dan bij gebruik als stofzuiger. Voor een definitieve uitspraak over het functioneren van de stofzuiger binnen het totale systeem, moet de werkmethode MiniContainment worden getoetst en het toepassingsgebied worden beschreven.'Kan er volgens TNO op dit moment vastgesteld worden dat je tijdens de uitvoering van MiniContainment blootgesteld wordt aan asbest?

'Als hierboven aangegeven is de combinatie van apparatuur, toepassingsgebied en werkmethode (nog) niet getoetst en door TNO beoordeeld.'Klopt het dat asbest zwaarder is dan lucht en dat meten na de sanering geen nut heeft?

'Ja, asbest is zwaarder dan lucht. Wanneer er sprake is van volledig stilstaande lucht dan zullen op den duur alle stofdeeltjes inclusief asbestvezels op de bodem neerslaan. Een situatie van stilstaande lucht heb je echter vrijwel nooit. Wanneer na een sanering voldoende luchtcirculatie wordt gecreëerd zullen asbestvezels (indien aanwezig) weer in de lucht komen. Als de lucht vervolgens niet wordt ververst kan een goed uitgevoerde luchtmeting vaststellen of er asbest in de lucht kan komen. Daarnaast is het ook mogelijk met andere technieken zoals kleefmonsters vast te stellen (meten) of asbest is neergeslagen op de bodem of omgeving. Nadeel van de kleefmonsters is dat de uitslagen niet direct gekoppeld kunnen worden aan het blootstellingrisico door inademen.'