background branding

Nieuwe dure woonverzekering - reactie AFM

780x439_afm.jpg

Hieronder lees je de reactie van de Autoriteit Financiële Markten op de uitzending van Radar over een brief over de All Risk dekking die verzekeraar Univé naar 32.500 klanten heeft gestuurd.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) kan niet ingaan op individuele verzekeraars. Wij kunnen wel in zijn algemeenheid iets zeggen. De AFM houdt toezicht op de vraag of bijvoorbeeld verzekeraars zich houden aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De AFM houdt geen toezicht op de civielrechtelijke regels die gelden voor overeenkomsten tussen verzekeraars en hun klanten. De vraag of een activiteit van een verzekeraar, volgens het civiele recht is toegestaan, kan de AFM dus niet beantwoorden.

 

In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat op grond van de Wft er verschillende gedragsregels van belang zijn. Zo moet de verzekeraar zich houden aan de regels voor informatieverstrekking en aan de regels voor het productontwikkelings- en reviewproces. Dit betekent onder meer dat de informatie altijd correct, duidelijk en niet-misleidend moet zijn. Het is belangrijk dat klanten de juiste verwachtingen hebben van hun financieel product, bijvoorbeeld welke dekking het biedt. Ook moet de verzekeraar bij bepaalde wijzigingen in het product of in de doelgroep ervan, het productontwikkelingsproces doorlopen. Daarbij moet de verzekeraar kunnen aantonen dat de gemaakte keuzes het resultaat zijn van een evenwichtige belangenafweging. De verzekeraar moet dus voldoende oog hebben voor het klantbelang. Tenslotte geldt ook de algemene zorgplicht. Die regel luidt dat een financiële dienstverlener zoals een verzekeraar op zorgvuldige wijze de gerechtvaardigde belangen van de consument of begunstigde in acht neemt.

 

Op grond van de Wft mag een verzekeringsmaatschappij de voorwaarden van een verzekering wijzigen. De verzekeraar moet dit dan wel op tijd doorgeven aan de klanten. Als de verzekeraar de voorwaarden wijzigt, heb je als klant het recht om de verzekering op te zeggen. Sommige verzekeraars hebben in hun voorwaarden een 'en bloc clausule' opgenomen. Hierdoor kan de verzekeraar de voorwaarden of premie voor een groep verzekerden tussentijds en eenzijdig wijzigen. Als het een verslechtering voor een klant is, kan deze vaak de verzekering opzeggen. Als in voorwaarden geen opzegmogelijkheid wordt geboden, kan de klant een klacht indienen. Wanneer sprake is van een nieuwe overeenkomst zal de verzekeraar, voorafgaand aan de totstandkoming van de nieuwe overeenkomst, bepaalde informatie moeten geven. Zoals bijvoorbeeld informatie over de aard van de dienstverlening of over de klachtenprocedure. Met als doel dat de klant een weloverwogen keuze kan maken.

 

Consumenten die een brief hebben gekregen van Univé en het niet eens zijn met deze werkwijze, kunnen een klacht indienen bij Univé. Leidt dat niet tot een bevredigende oplossing dan is het mogelijk om een klacht in te dienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Daarnaast kunnen consumenten altijd een melding doen bij het Meldpunt Financiële Markten van de AFM.

Het onderwerp heeft de aandacht van de AFM.