Pensioen in rook op bij faillissement

Als je werkgever failliet gaat, is dat erg vervelend. Je raakt je baan kwijt, hebt misschien al maanden geen salaris gehad en van een leuke werksfeer is meestal ook geen sprake. Radar laat zien dat je ook nog eens het risico loopt om een deel van je pensioen in rook op te zien gaan, als je werkgever in de financiële problemen komt.

Het overkwam de achttien medewerkers van asbestsaneerbedrijf Infinity Noord. Er was wel pensioenpremie ingehouden van hun salaris, maar dit is nooit overgemaakt aan Zwitserleven, waar de werknemers verzekerd waren voor hun pensioen. Ook het werkgeversdeel van de premie is een lange periode niet gestort. Dat betekent dus dat de persoonlijke pensioenpot van deze deelnemers lange tijd niet is aangevuld met de afgesproken premie.

Niet alleen bij deze asbestsaneerders is dit gebeurd, ook de medewerkers van Pentoprint, een drukkerij in Brabant, overkwam iets soortgelijks. De medewerkers van dit bedrijf hadden een zogenaamde beschikbare premieregeling bij Zwitserleven. Dat betekent dat ze een persoonlijk spaarpotje hadden waar elke maand geld in wordt gestort.

Dit potje rendeert onder toeziend oog van de verzekeraar en als de pensioenleeftijd wordt bereikt, kan de deelnemer met dit potje een pensioenuitkering aankopen.

Een 'lek' vangnet

Nou is het vaker zo dat bij een faillissement de pensioenpremie niet wordt betaald. Daarom is er voor dit soort gevallen een vangnet, zodat de werknemer niet geconfronteerd wordt met een pensioengat.

Het UWV staat bij een faillissement garant voor de niet-betaalde pensioenpremie. Als er bij een faillissement nog premie openstaat, dan betaalt het UWV die tot een jaar terug. Zo wordt voorkomen dat de werknemer de dupe wordt van betalingsproblemen van de werkgever.

De praktijk wijst echter uit dat dit vangnet niet altijd werkt. Bij Radar kwamen twee verschillende verhalen binnen van mensen die een premiepensioen hebben bij Zwitserleven. Bij het faillissement van hun werkgever konden deze werknemers fluiten naar de achterstallige pensioenpremie.

Premievrij

In beide gevallen heeft de pensioenverzekeraar Zwitserleven besloten om de pensioenpolis premievrij te maken. Volgens de wet mag dat, maar met het oog op de belangen van de werknemers hadden ze dat beter niet kunnen doen.

Als er een betalingsachterstand is, mag de verzekeraar het pensioenproduct stoppen. Dat betekent dat er geen premie meer verschuldigd is. Daar staat tegenover dat risicoverzekeringen die aan het pensioenproduct hangen, zoals een partnerpensioen of een arbeidsongeschiktheidsverzekering, ook niet meer uitkeren.

Het premievrij maken gebeurt dan vaak met terugwerkende kracht, vanaf het moment dat de betalingsachterstand is opgetreden.

Het UWV stelt dat bij een premievrij product geen premie verschuldigd was. Zij kunnen dan niet als vangnet optreden, want er was geen premie. Dat betekent dus dat de achterstallige premie in rook is opgegaan en dat de werknemers hun pensioen niet krijgen.

Wat het UWV nog wel kan doen is een deel van de pensioenpremie dat is ingehouden van het loon van de werknemers terugstorten. Deze premie wordt eigenlijk gezien als salaris.

Omdat het hier om salaris gaat, betaalt het UWV dat aan de werknemer voor een periode van 13 weken vóór het faillissement tot 6 weken erna. Het gaat dan alleen om het ingehouden werknemersgedeelte.

Opletten

Zwitserleven heeft voordat het premiepensioen premievrij is gemaakt wel gecommuniceerd met de werknemers. Eerst is er een brief verstuurd waarin de betalingsachterstand is aangekondigd. Vervolgens is er een brief gestuurd dat de polis premievrij is gemaakt.

Het is van het grootste belang dat mensen die een dergelijke brief krijgen van hun pensioenverzekeraar in actie komen. Als een polis namelijk premievrij gemaakt is, is het te laat. Je zou dan naar je werkgever moeten stappen en betaling van de pensioenpremie moeten eisen. Ook zou je de vakbond of de ondernemingsraad kunnen benaderen.

Forumreacties

18
  • Door Radar

Als je werkgever failliet gaat, ben jij behoorlijk in de aap gelogeerd. Je raakt je baan kwijt en hebt misschien al maanden geen salaris gehad. Maar hoe zit dat met je pensioen? Radar laat maandag zien dat werknemers bij een faillissement een deel van hun pensioen kwijt zijn. En: Welk risico loop je als je een eigen pensioenpot hebt bij een verzekeraar en je werkgever raakt in de financiële problemen? Wat zegt de wet hierover en moet de verzekeraar niet veel eerder aan de bel trekken? Lees meer: http://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/22-02-2016/pensioen-in-rook-op-bij-faillissement/ Maandag 22 februari in Radar, 20:30 uur, NPO 1

  • Door kweenie

"Pensioen in rook op" vind ik wat kort door de bocht. Artikel 61 van de Werkloosheidswet meldt: "Een werknemer heeft recht op uitkering op grond van dit hoofdstuk, indien hij van een werkgever, die in staat van faillissement is verklaard, aan wie surséance van betaling is verleend, ten aanzien van wie de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is, of die anderszins verkeert in de blijvende toestand dat hij heeft opgehouden te betalen, loon, vakantiegeld, of vakantiebijslag te vorderen heeft of indien hij geldelijk nadeel kan ondervinden doordat deze werkgever bedragen die hij in verband met de dienstbetrekking met de werknemer aan derden verschuldigd is, niet heeft betaald." Of in normaal Nederlands, als je werkgever failliet gaat, kunnen de niet-betaalde pensioenpremies -tot op zekere hoogte- (ook) op het UWV worden verhaald. In Artikel 64.1.c wordt nog toegelicht dat het gaat om "het vakantiegeld, de vakantiebijslag en de bedragen, die de werkgever in verband met de dienstbetrekking met de werknemer aan derden verschuldigd is, over ten hoogste het jaar onmiddellijk voorafgaande aan het tijdstip waarop..." de dienstbetrekking is geëindigd. Of in normaal Nederlands, de pensioenpremie over het laatste jaar wordt door het UWV betaald. Dus de pensioenpremie over het laatste jaar zou door het UWV betaald moeten worden. Als er voor die tijd niet betaald was, dan heb je bij een pensioenverzekeraar wel een probleem. Al kun je je ook afvragen of je dan niet al lang aan de bel had moeten trekken, aangezien je dan waarschijnlijk ook van de verzekeraar al een bericht hebt gehad. Daarnaast geldt dat bij verplichte pensioenfondsen (dus niet bij verzekeraars) de pensioenaanspraken in principe los staan van de pensioenpremies. Simpel gezegd is het zo dat als jij hebt gewerkt bij een bedrijf dat verplicht is aangesloten bij een pensioenfonds, jij sowieso recht op opbouw hebt. Als de werkgever niet betaalt, dan is dat het risico van het fonds.

  • Door Jablan

Qua pensioenopbouw heb ik meerdere regelingen: - Een eigen regeling bij een verzekeraar. De jaarlijkse overzichten laten elk jaar een lager bedrag zien bij pensionering. De opbouw is beëindigd door een failissement en ik mag niets bijstorten. Gelukkig zijn alle premies wel op tijd betaald en ik neem aan, dat Radar op dit aspect ingaat. Als er geen bedrijfsregeling is, zal het UWV ook geen premies overnemen. - Een standaard CAO regeling bij een groot pensioenfonds. Ook hier is de opbouw gestopt, omdat ik op tijd ben vertrokken - de organisatie is per 1 januari 2015 opgedoekt. Ook hier: elk jaar een lager bedrag bij pensionering. - Dan zwerft er nog ergens twee jaar pensioenopbouw rond bij Nationale Nederlanden. Dat was via de uitzendbranche en tot op de dag van vandaag kan Nationale Nederlanden niets vinden in de archieven, terwijl ik wel alle loonstrookjes heb bewaard en de uitzend-organisatie bekend staat als een betrouwbaar - alle rekeningen en premies worden netjes op tijd betaald. Sinds 2008 is waarde-overdracht vrijwel onmogelijk omdat de meeste pensioenfondsen 'onder water' staan. Dan mag 't niet. Oftewel: extra verlies. Nog een interessante: in de Metaalbranche zijn er 2 pensioenfondsen, voor de groot- en de kleinmetaal. Het bedrijf van mijn man is overgegaan van de klein- naar de grootmetaal. Totdat beide pensioenfondsen gaan fuseren, staat de oude polis stil - geen verdere opbouw en verlies van rechten. Gelukkig zijn wij van het slag 'ver vooruitkijken'. Daarom hebben naast de officiële pensioenregelingen ervoor gekozen om elke euro, die overblijft, in het buitenland onder te brengen. Simpelweg omdat deze vorm van een eigen reserve opbouwen in Nederland zwaar wordt gefrustreerd door de fiscale wetgeving en de banken/verzekeraars geen creatieve oplossing kunnen verzinnen/aanbieden. Benieuwd wat Radar ervan maakt. Ik verwacht, dat er een voorbeeld komt van een failissement waarbij de premies van de laatste 1-2 jaar niet zijn overgemaakt aan het pensioenfonds of verzekeraar.