Reactie: Domica

Naar aanleiding van onze uitzending over bemiddelingskosten voor huurwoningen, heeft Domica de onderstaande reactie gegeven. Hieronder staat de reactie van Radar hierop.

Afgelopen donderdag 17 april jl. benaderde u mij over het volgende. U deelde mee dat het tv-programma Radar op maandagavond 21 april aanstaande een item over bemiddelingskosten die huurders aan makelaars betalen uitzendt. U nodigde Domica uit om in de studio tijdens een ‘tafelgesprek’ live in debat te gaan met de Woonbond over dit onderwerp.

U legde uit dat tijdens de uitzending Domica zal worden genoemd als makelaarskantoor dat (ook)volgens de Woonbond in strijd met de wet bemiddelingskosten aan huurders in rekening brengt. Ik liet u weten dat de Woonbond mij niet eerder zelf had benaderd en graag in gesprek te willen komen met de Woonbond om de kwestie rechtstreeks met de Woonbond op te kunnen lossen. Ik verzocht u mij de contactgegevens van de desbetreffende medewerker van de Woonbond te geven. U wilde dat niet doen, omdat u de kwestie op tv wil brengen.

Inmiddels heb ik begrepen dat Radar al enige weken bezig is met de voorbereiding van dit item. U hebt de afgelopen weken de nodige research gedaan. Daarbij hebt u concrete zaken waarbij huurders aan Domica bemiddelingskosten hebben betaald onderzocht. Uw hebt de betreffende casussen voorgelegd aan de Woonbond. U zegt tot de conclusie te zijn gekomen dat Domica in de betreffende gevallen geen bemiddelingskosten in rekening had mogen brengen en dat de Woonbond dat met ueens is.

Vandaag bekeek ik uw website. Daarop is de uitzending aangekondigd en is vermeld dat u de verborgen camera mee hebt genomen naar een aantal bezichtigingen. U hebt mij daarover niets verteld. Of het gaat om verborgen opnamen waarbij Domica is betrokken weet ik dus niet. En of u concrete casussen waarbij Domica is betrokken belicht weet ik dus ook niet.

Afgelopen (Goede) vrijdag 18 april om 17.51 uur, aan het begin van het Paasweekeinde, hebt u in een e-mailbericht vier vragen aan mij voorgelegd met het verzoek die te willen beantwoorden. U noemt het op voorhand een gemiste kans als ik de vragen niet beantwoord voor de uitzending op Tweede Paasdag.

In uw e-mailbericht schrijft u dat als Domica meedeelt deel te nemen aan de tv-uitzending u de vragen, die dan aan bod komen, voor de uitzending aan Domica toestuurt. Waarom stuurt u die vragen niet nu al op?

Uw wijze van werken leidt wellicht tot een tv-programma dat goed wordt bekeken en hoog wordt gewaardeerd door het grote publiek, maar getuigt van een onvoldoende respect voor de partij wiens praktijk u kritiseert. Domica betreurt dat.

Laat ik voorop stellen:

  • dat de wetgeving die betrekking heeft op bemiddelingskosten ingewikkeld is en grijze gebieden kent, zodat het niet altijd duidelijk is waar precies de grenzen liggen en rechters in de praktijk dan ook verschillend oordelen;
  • dat Domica op de hoogte is van deze ingewikkelde niet altijd duidelijke wetgeving;
  • dat Domica, gegeven deze ingewikkelde niet altijd duidelijke wetgeving, haar bedrijfsprocessen zo heeft proberen in te richten dat niet in strijd met de wet wordt gehandeld;
  • dat als Domica bemiddelingskosten bij een huurder in rekening brengt, Domica daar werkzaamheden in het belang van de huurder voor heeft verricht, werkzaamheden waar de huurder profijt van heeft gehad;
  • dat Domica er (dus) bepaald niet op uit is om in strijd met de regelgeving te handelen en dat als dat in een voorkomend geval onverhoopt toch zou zijn gebeurd – daar kan gelet op de ingewikkelde en onduidelijk wetgeving soms een juridische procedure voor nodig zijn -Domica dat netjes oplost;
  • dat Domica een optreden op tv over dit onderwerp niet uit de weg gaat, als zij een eerlijkekans krijgt zich er deugdelijk op voor te bereiden en zich, zo nodig, te verweren tegen eventueel aan haar te maken verwijten.

Domica zal maandagavond dus niet komen. Domica had dat liever wel gedaan als u Domica tijdig, en dus niet vlak voor de uitzending, had uitgenodigd, als u uw concrete bevindingen vooraf aan ons zou hebben voorgelegd en als u ons zou hebben verteld hoe u het ‘tafelgesprek’ in de studio wenst aan te pakken. U hebt dat allemaal niet gedaan. Domica betreurt dat. Temeer daar de kans nu aanwezig is dat u het publiek niet correct of niet volledig voorlicht. Domica moet zich nu maar vasthouden aan de toezegging die u hebt gedaan aan mr Hielkema dat, indien in het tv-programma wordt stilgestaan bij de verschuldigdheid door huurders van bemiddelingskosten, zal worden vermeld dat rechters daar verschillend over oordelen.

 

De vragen die u ons in uw e-mailbericht van vrijdag hebt gesteld zijn van algemene aard, maar zijn ontleend aan concrete casussen. Domica wenst die casussen eerst te kennen alvorens er antwoord op te kunnen geven. Niettemin stuur ik u hierbij onze recente notitie over deze problematiek. Domica belicht hierin uitgebreid de wetgeving, de onduidelijkheden in die wetgeving en de verschillende wijzen waarop rechters daarover oordelen. Domica hoopt dat u daarvan in de korte tijd die ook u nu nog rest voor de uitzending gebruik zal maken opdat het publiek correct en evenwichtig wordt voorgelicht.

Tenslotte nog dit. Indien Radar tijdens de tv-uitzending meldt dat zij Domica heeft uitgenodigd om aan deze uitzending deel te nemen en dat Domica van deze uitnodiging geen gebruik heeft gemaakt, verzoek ik u de redenen daarvan te melden. U kent deze nu.

Het is een gemiste kans dat Radar dit ingewikkelde onderwerp uitzendt zonder op serieuze wijze hoor en wederhoor toe te passen.Notitie van de redactie: Naar aanleiding van de schriftelijke reactie van Domica wil de redactie op de volgende punten reageren: Domica: U legde uit dat tijdens de uitzending Domica zal worden genoemd als makelaarskantoor dat (ook)volgens de Woonbond in strijd met de wet bemiddelingskosten aan huurders in rekening brengt (…) U zegt tot de conclusie te zijn gekomen dat Domica in de betreffende gevallen geen bemiddelingskosten in rekening had mogen brengen en dat de Woonbond dat met ueens is. Radar: Radar heeft een aantal bevindingen gedaan en deze voorgelegd aan de Woonbond. De Woonbond heeft over deze bevindingen gezegd dat deze bevindingen in strijd met de wet zijn. Domica: U noemt het op voorhand een gemiste kans als ik de vragen niet beantwoord voor de uitzending op TweedePaasdag.Radar: In de schriftelijke vragen aan Domica geeft Radar aan dat het een gemiste kans is als de discussie met de Woonbond in de studio niet zal plaatsvinden. Dit staat los van het beantwoorden van de schriftelijke vragen. Domica: Domica zal maandagavond dus niet komen. Domica had dat liever wel gedaan als u Domica tijdig, en dus niet vlak voor de uitzending, had uitgenodigd, als u uw concrete bevindingen vooraf aan ons zou hebben voorgelegd en als u ons zou hebben verteld hoe u het ‘tafelgesprek’ in de studio wenst aan te pakken. U hebt dat allemaal niet gedaan. Radar: Radar heeft Domica vier dagen van tevoren op de hoogte gesteld van de aanstaande uitzending, dit is de normale gang van zaken. Daarnaast heeft Radar concrete bevindingen voorgelegd aan Domica en heeft Radar verteld hoe het tafelgesprek in de studio er uit zal zien.