VGZ restitutiepolis - Reactie Nederlandse Zorgautoriteit

nederlandse-zorgautoriteit-12-03-2018-780.jpeg

In de uitzending van 19 december 2022 liet Radar zien wat de gevolgen zijn van de keuze van VGZ om de restitutiepolis af te schaffen. We stelden de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vragen over de kwestie. De vragen en antwoorden zijn hieronder te lezen.

Wat vindt de NZA ervan dat verzekerden bij VGZ die op dit moment GGZ-zorg en/of wijkverpleging afnemen, dit volgend jaar deels zelf moeten gaan betalen?

De NZa weet van het voornemen van een aantal zorgverzekeraars om hun restitutiepolis om te vormen naar een combinatiepolis met een beperking van de vergoeding voor ongecontracteerde wijkverpleging en ggz. Zorgverzekeraars mogen zelf bepalen hoe hun polisaanbod eruit ziet. Wel gelden er verschillende regels. Verzekerden moeten goed worden geïnformeerd over de verandering van de polisvoorwaarden. Daarnaast mogen zorgverzekeraars niet minder dan 100% vergoeden als er onvoldoende gecontracteerd aanbod beschikbaar is.

Ziet de NZA dat de afschaffing van deze restitutiepolis een hinderpaal wordt voor verzekerden om zorg af te nemen bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder?

Het afschaffen van een restitutiepolis is op zich geen hinderpaal. Het gaat erom welke voorwaarden de zorgverzekeraar hanteert voor ongecontracteerde zorg en of die voorwaarden voor een individuele verzekerde leiden tot een hinderpaal om gebruik te maken van ongecontracteerde zorg.

We zien dat FBTO een overgangsjaar hanteert. FBTO-verzekerden die nu in behandeling zijn, mogen komend jaar hun behandeling nog doorzetten onder de voorwaarden van hun huidige restitutiepolis. Dit is niet een verplichting die is opgenomen in de Zorgverzekeringswet. Is dit iets waar de NZA wel naar kijkt/naartoe wil sturen nu de restitutiepolis steeds schaarser wordt?

Zoals we ook in ons position paper hebben geschreven, vinden wij het opmerkelijk dat de wetgever wel heeft bepaald dat een verzekerde onder de oude voorwaarden een behandeling mag voortzetten als de zorgverzekeraar niet langer een contract sluit met een zorgaanbieder. Maar iets soortgelijks is niet bepaald in het geval de zorgverzekeraar een restitutiepolis omvormt naar een combinatiepolis. Wij kunnen als NZa niet de wet veranderen, maar hebben de vaste kamercommissie wel meegegeven hierover na te denken en zullen dit ook herhalen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Een verzekerde mag een behandeling voortzetten onder dezelfde voorwaarden als de zorgverzekeraar tijdens de behandeling aan het einde van het jaar het contract stopt met de desbetreffende zorgaanbieder (art.13 zvw). In hoeverre vindt de NZA dat zo'n wet ook ingevoerd moet worden in geval van afschaffing restitutiepolis door zorgverzekeraar?

Zie het antwoord hierboven en ons position paper.

De toenemende trend van het afschaffen van de restitutiepolis, tast het principe van vrije artsenkeuze aan, aldus de Consumentenbond. Hoe kijkt de NZA hier naar? Welke maatregelen gaat de NZA hierin nemen?

Zoals aangegeven mogen zorgverzekeraars zelf hun polisaanbod bepalen. Wij hebben eerder in onze Monitor Zorgverzekeringen benoemd dat wij ons zorgen maken over de tweedeling die op de polismarkt ontstaat: gezonde verzekerden kiezen vaker voor budgetpolissen, waardoor restitutiepolissen die vaker worden gekozen door verzekerden die zorg nodig hebben duurder worden of uiteindelijk helemaal van de markt worden gehaald. Naar ons idee tast deze ontwikkeling niet zonder meer het principe van vrije artsenkeuze aan: verzekerden mogen namelijk ook bij een naturapolis voor ongecontracteerde zorgaanbieders kiezen en zorgverzekeraars moeten ongecontracteerde zorg niet dermate laag vergoeden dat er een hinderpaal ontstaat om ervoor te kiezen. Wel verandert hierdoor de aard van het polisaanbod. De NZa kan hiertegen geen maatregelen nemen; het is een politieke discussie of er een minimaal aanbod aan restitutiepolissen moet zijn.

Wat vindt de NZA ervan dat veel zorgverzekeraars zich niet houden aan hun wettelijk informatieplicht? (veel informatie ontbreekt die consumenten nodig hebben bij het kiezen van zorgverzekering, omdat contracten tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars nog niet rond zijn)

Wij constateren al meerdere jaren dat de contractering tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars laat van de grond komt en verzekerden op het moment dat zij een keuze maken voor een polis hierdoor niet altijd weten of hun zorgverzekeraar een contract heeft met een zorgaanbieder. Dit vinden we onwenselijk en we roepen daarom voortdurend zorgverzekeraars als zorgaanbieders op hun verantwoordelijkheid te nemen om snel tot goede afspraken te komen. Zorgverzekeraars moeten op hun website bijhouden met wie zij een contract hebben. Zolang er geen contract is, moeten zij aangeven wat hiervan de consequenties zijn voor verzekerden. Deze informatieverplichtingen komen zij op dit moment na.