LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Adres op kentekenbewijs

Andere onderwerpen over auto en vervoer
BMS.Purmerend

Re: Adres op kentekenbewijs

Ongelezen bericht door BMS.Purmerend »

wie! ik of hij?

spiky
Berichten: 67
Lid geworden op: 04 aug 2007 14:06

Re: Adres op kentekenbewijs

Ongelezen bericht door spiky »

BMS.

Du kannst aber furchtbar nürgeln! :oops:
Laatst gewijzigd door spiky op 01 okt 2007 10:57, 1 keer totaal gewijzigd.

BMS.Purmerend

Re: Adres op kentekenbewijs

Ongelezen bericht door BMS.Purmerend »

Is dat zo liftIC joudan ook aluminium gehad.

a146
Berichten: 67
Lid geworden op: 08 aug 2007 17:59

Re: Adres op kentekenbewijs

Ongelezen bericht door a146 »

Zelfs op een kleuterschool hebben ze meer verstand. :shock:

BMS.Purmerend

Re: Adres op kentekenbewijs

Ongelezen bericht door BMS.Purmerend »

tegewordig wel he :lol:

antonh
Berichten: 976
Lid geworden op: 05 apr 2006 16:33

Re: Adres op kentekenbewijs

Ongelezen bericht door antonh »

@BMS.Purmerend,
jouw talen kennis is echt zo min als de talen kennis die mijn hond heeft.
BMS.Purmerend

Geplaatst op 26 Sep 2007 22:24 door Verstuur mail BMS.Purmerend
Ìðïñåßôå íá ðÜôå ðÜñá ðïëý ìáêñéÜ Ýðåéôá åßóôå êÜèå Ýíáò êáé çèéêÞ ôçò ðëåõñÜò. Åðßóçò ðñÝðåé áñ÷éêÜ íá äéáâÜóåôå ðñïôïý åêåß íá ìðïñÝóåé íá äïèåß ôï ó÷üëéï. Ôï ðñüâëçìá åßíáé ôï ðïëý-ðïëý , ôï ïðïßï ôá êïììÜôéá äéáâÜæïíôáé ãßíïíôáò ðåñéóóüôåñï doorgedacht.
Êáé íáé åßìáé áõôü ìéÜ öïñÜ ìå ôï óáò üôé áõôü äåí åßíáé äõíáôü êáé ï Üëëïò ôñüðïò ãýñù áðü åðßóçò.
ÁëëÜ ìéá èçëÞ äåí åßíáé êáíÝíáò ëáíèáóìÝíïò áëëÜ öñïýôá äÝíôñùí, jellyfish åßíáé óôç èÜëáóóá ðëÜóìá êáé êáíÝíá äåí åðéðëÞôôåé ãßíåôáé.
Åíôïýôïéò âëÝðïíôáò ôïí éíäéêü êÜëáìü ìïõ äåí óáò Ý÷åé äéáâÜóåé êÜôù áðü ôçí åðéóôïëÞ ìïõ, ïé äéêáéïëïãßåò ìïõ Ý÷ïõí êÜíåé Ýôóé, âåâáßùò.
Åíôïýôïéò åõ÷Üñéóôá ôïõ Groeten Éáí.
Als je wat toetsen aanraakt op je toetsenbord moet je niet alleen de letters nemen met een accent erboven.
Gewone letters gebruik je niet en in het Cirillies gebruiken ze ook gewone letters. (ik weet of ik het goed geschreven heb)

Een voorbeeldje er tussen uit, Üëëïò.
U hoofdletter met trema, 2 e's met trema, een i met trema
en een o met accent (de q of graaf ik weet het niet meer precies)
Dus gewoon klinklare onzin wat je getypt hebt!

a146
Berichten: 67
Lid geworden op: 08 aug 2007 17:59

Re: Adres op kentekenbewijs

Ongelezen bericht door a146 »

antonh schreef:Dus gewoon klinklare onzin wat je getypt hebt!
BMS.Purmerend schreef:De talen die ik spreek worden door deze topic vervormd spijt mij.
Ik wil alleen laten zien hoe irritant het is als je een taal niet kent die in jou/mij omgeving c.q. geschreven worden.
Ik heb een koffiezetapparaat.
En verders ag laat maar.
Jan

Beter opletten antonh :wink:

antonh
Berichten: 976
Lid geworden op: 05 apr 2006 16:33

Re: Adres op kentekenbewijs

Ongelezen bericht door antonh »

@a146 oftewel bms.purmerend,
niks beter opletten.
En zelf moet je even beter lezen wat ik schreef over jouw tekst.

Waarom schrijf jij met twee verschillende namen?


Anton

a146
Berichten: 67
Lid geworden op: 08 aug 2007 17:59

Re: Adres op kentekenbewijs

Ongelezen bericht door a146 »

Laat de mods maar het ip adres na trekken dan zul je zien dat ik niet jan oftewel bms ben. 8)
Dus hoezo beter opletten.

Gesloten