background branding

Kamervragen over uitzending gerechtsdeurwaarder beantwoord

14122021Dekker.jpg

Sander Dekker, demissionair-minister voor Rechtsbescherming, beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van de Radar-uitzending over gerechtsdeurwaarders. Dekker schrijft: 'Het is zeker niet goed als de gerechtsdeurwaarder als verlengstuk wordt gezien van bedrijven met een dubieuze reputatie. Daarom wordt onafhankelijk toezicht uitgeoefend door het Bureau Financieel Toezicht en wordt er strikt toegezien dat gerechtsdeurwaarders zich aan de wet houden.'

Radar zond 18 oktober een item uit over gerechtsdeurwaarder Rijken. Deze Bossche gerechtsdeurwaarder verstuurt mails en brieven naar consumenten die weigeren hun rekening te betalen aan de Lekdetectiecentrale in Den Bosch. De Lekdetectiecentrale is een oude bekende van Radar. De Lekdetectiecentrale, die ook opereert onder de namen Van Genabeek, OTL Nederland of DLC, stuurt torenhoge rekeningen naar consumenten voor het detecteren van een lekkage in huis. Hun werkwijze is dubieus en niet waterdicht. Ook in 2020 druppelen bij Radar klachten binnen over de Lekdetectiecentrale. De Lekdetectiecentrale schakelt een gerechtsdeurwaarder (een beëdigd ambtenaar door de Kroon) in om alsnog hun openstaande rekeningen te innen. 

Kamervragen aan Sander Dekker

Zowel het SP-Kamerlid Michiel van Nispen als D66-Kamerlid Hülya Kat stellen Kamervragen naar aanleiding van onze uitzending. Demissionair-minister Sander Dekker schrijft dat hij geen uitspraken kan doen over een individuele zaak. 'In deze casus trad de gerechtsdeurwaarder op als incasso-gemachtigde van het bedrijf. Het uitgangspunt van de van de KBvG (de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders) is dat als de gerechtsdeurwaarder signalen ontvangt dat zijn opdrachtgever niet integer handelt, de gerechtsdeurwaarder zich dient te distantiëren van die opdrachtgever, zodat geen schade wordt berokkend aan eer en aanzien van het ambt.
Indien een aan een gerechtsdeurwaarder een vordering ter incasso wordt voorgelegd en een debiteur daarentegen bezwaar maakt, moet de gerechtsdeurwaarder die bezwaren bespreken met zijn opdrachtgever.' 

Vordering betwist

Dekker schrijft verder: 'Zover het daadwerkelijk gaat om een gerechtsdeurwaarder die willens en wetens een dubieuze vordering probeert te incasseren vind ik dat dit absoluut niet kan en mag. Als de vordering wordt betwist, is het aan de schuldeiser om deze voor te leggen aan de rechter om te oordelen of een partij terecht claimt een vordering te hebben op de andere partij.' 

Dossier gesloten

Advocaat Caspar Janssens staat een aantal gedupeerde consumenten van de Lekdetectiecentrale bij die brieven ontvangen van de gerechtsdeurwaarder. Hij klom in de pen voor deze consumenten. Janssens ontving 2 december een mail van Rijken gerechtsdeurwaarder. 'Hierbij informeren wij u dat wij ons dossier hebben gesloten.' De zaak lijkt afgedaan.

Geen informatie

Radar wil vervolgens weten of Rijken afscheid heeft genomen van de Lekdetectiecentrale als klant. Daarop ontvangen we een ontwijkend antwoord van Carla Rijken: 'In zaken waarin advocaat Janssens en/of u niet namens een partij optreedt, kunnen wij u niet van verdere informatie voorzien.'

Wet kwaliteit incassodienstverlening

Dekker wil zaken graag 'minnelijk' regelen, dus zonder tussenkomst van de rechter. Dit scheelt een gang naar de rechter en een hoop kosten. Verder schrijft Dekker dat het wetsontwerp Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) waarin kwaliteitseisen zijn opgenomen ter behandeling ligt in de Tweede Kamer. 'Zo is onder meer als eis opgenomen dat een incassodienstverlener alle relevante informatie aan zowel schuldenaren als schuldeiser verstrekt en in de communicatie en omgang met deze betrokken partijen transparant, ondubbelzinnig, herkenbaar en correct is.'

623 klachten

Alle 696 gerechtsdeurwaarders zijn verplicht aangesloten bij de KBvG, de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, en vallen onder Tuchtrecht. Volgens Dekker hebben gerechtsdeurwaarders in 2020 in totaal 1.770.440 ambtshandelingen verricht. Er zijn vorig jaar 623 klachten geregistreerd en 605 zaken werden afgehandeld. Er was sprake van 12 waarschuwingen, 16 berispingen, 6 geldboetes, 5 schorsingen, 4 ontzettingen uit het ambt en 5 gegrondverklaringen zonder oplegging van een maatregel.